După intrarea în vigoare a noului Cod de procedură fiscală, aprobat prin Legea nr. 207/2015, în vigoare de la data de 1 ianuarie 2016, dispozițiile art. 272 alin. (1) din Legea nr. 207/2015, modificate prin Ordonanța de urgență nr. 50/2015, statuează:

„Contestaţiile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, a deciziilor pentru regularizarea situației emise în conformitate cu legislația în materie vamală, a măsurii de diminuare a pierderii fiscale stabilite prin dispoziție de măsuri, precum și împotriva deciziei de reverificare se soluţionează de către structurile specializate de soluționare a contestaţiilor”.

Prin instrucțiunile de aplicare a titlului VIII din noul Cod de procedura fiscală, aprobate prin Ordinul nr. 3741/2015 (pct. 5.5), se stabilesc criterii după care se determină competența de soluționare a contestației administrative, respectiv această competență de soluționare este data de natura actului administrativ fiscal atacat, calitatea contestatorului, categoria organului fiscal emitent al actului administrativ fiscal atacat sau de cuantumul total al sumelor contestate, reprezentând impozite, taxe, contribuții, datorii vamale stabilite de plată de către organul fiscal, accesorii ale acestora, precum și al diminuării pierderii fiscale. În cazul soluționării contestației formulate împotriva unei decizii de impunere privind obligații fiscale suplimentare  de plată stabilite de inspecția fiscală emisă ca urmare a inspecției fiscale efectuate pentru soluționarea unui decont cu sumă negativă TVA, cu opțiune de rambursare, competența de soluționare este dată de TVA suplimentar (pct. 5.6 din Instrucțiuni). 

Prin dispozițiile art. 272 alin. (2) Cod procedură fiscală, modificate prin Ordonanța de urgență nr. 50/2015, sunt prevăzute structurile specializate de soluționare a contestaţiilor și sfera de competență a acestora în soluționarea contestației administrative, astfel:

1. Structura specializată de soluționare a contestațiilor din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice în a căror rază teritorială își au domiciliul fiscal contestatarii este competentă pentru soluționarea contestațiilor ce au ca obiect:

  • creanțe fiscale în cuantum de până la 5 milioane lei;
  • măsura de diminuare a pierderii fiscale în cuantum de până la 5 milioane lei și deciziile de reverificare, cu excepția celor pentru care competența de soluționare aparține direcției generale prevăzute la alin. (5).

2. Structura specializată de soluționare a contestațiilor din cadrul Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili este competentă să soluționeze contestațiile formulate de marii contribuabili ce au ca obiect:

  • creanțe fiscale în cuantum de până la 5 milioane lei, cu excepția celor emise în conformitate cu legislația în materie vamală pentru care competența de soluționare aparține direcției generale prevăzute la alin. (5);
  • măsura de diminuare a pierderii fiscale în cuantum de până la 5 milioane lei.
  • contestațiile formulate de contribuabilii nerezidenți care nu au pe teritoriul României un sediu permanent ce au ca obiect creanțe fiscale în cuantum de până la 5 milioane lei se soluţionează de structura specializată de soluționare a contestațiilor din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili competentă pentru administrarea creanțelor respectivului contribuabil nerezident. În cazul în care competența de administrare a creanțelor datorate de contribuabilul nerezident revine Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, iar contestațiile au ca obiect creanțe fiscale în cuantum de 5 milioane lei sau mai mare, competența de soluționare a contestațiilor revine direcției generale prevăzute la alin. (5)

După cum am precizat, prin Ordonanța de urgență nr. 50/2015, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili a fost reorganizată într-o entitate publică cu personalitate juridică. În aplicarea acestei ordonanțe de urgență, prin Hotărârea nr. 816/2015, a fost introdus  art. 13^1  în conținutul Hotărârii nr. 520/2013, prin care se detaliază modul de organizare , funcționare și atribuțiile Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili.

Astfel, potrivit art. 13^1 alin. (1) și (3) din Hotărârea nr. 520/2013, în subordinea Agenției se organizează și funcţionează Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, instituție publică cu personalitate juridică, cu buget propriu, prin preluarea atribuțiilor și a activităţii corespunzătoare din cadrul aparatului propriu al Agenției, având  ca obiect de activitate ansamblul activităţilor de administrare fiscală a marilor contribuabili aflați în sfera de competenţă stabilită prin ordin al președintelui Agenției.

Constatăm totodată că, în privință contribuabililor mijocii, noul Cod de procedură fiscală nu stabilește organul fiscal competent cu soluționarea contestației administrative, Ordinul președintelui ANAF nr. 560/2016 precizând faptul că, în urmă inspecției fiscale efectuate la contribuabili mijlocii, se întocmește raportul de inspecție fiscală, în care se prezintă constatările organelor de inspecție fiscală și care stă la bază emiterii actelor administrative fiscale prevăzute de lege. 

Contestațiile formulate împotriva actelor administrative fiscale se depun la organele fiscale emitente ale actelor administrative fiscale contestate, urmând ca organul fiscal emitent să transmită contestația, însoțită de dosarul contestației, spre soluționare organului competent la data înregistrării contestației, potrivit legii.

Apreciem că și în privință acestor contribuabili sunt aplicabile dispozițiile art. 272 Cod procedură fiscală, modificate prin Ordonanța nr. 50/2015, respectiv organul fiscal competent cu soluționarea contestației administrative se va determina prin raportare la organul emitent al actului administrativ fiscal și la cuantumul total al sumei contestate, după cum precizează Instrucțiunile de aplicare a titlului VIII din noul Cod de procedura fiscală, aprobate prin Ordinul nr. 3741/2015 (pct.5.5).

Direcția generală de soluționare a contestațiilor din cadrul ANAF este competentă pentru soluționarea contestațiilor care au ca obiect:

  • creanțe fiscale în cuantum de 5 mil. lei sau mai mare;
  • măsură de diminuare a pierderii fiscale în cuantum de 5 mil. lei sau mai mare;
  • decizia de reverificare, în cazul contestațiilor formulate de mării contribuabili;
  • creanțe fiscale și măsură de diminuare a pierderii fiscale indiferent de cuantum, precum și decizia de reverificare, în cazul contestațiilor formulate de contribuabili împotriva actelor emise de organele fiscale din aparatul central al ANAF;
  • deciziile de regularizare emise în conformitate cu  legislația în materie vamală, în cazul contestațiilor formulate de marii contribuabili, indiferent de cuantum.

Ai nevoie de Codul de Procedură fiscală? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here