Ordinul MFP nr. 666/2015 privind aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară de către unele entităţi cu capital de stat, publicat în Monitorul Oficial nr. 442 din 22 iunie 2015 (M.Of. nr. 442/2015).

În vigoare de la 22.06.2015

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) şi ale art. 44 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare recomandările organismelor financiare internaţionale, respectiv Banca Mondială şi Fondul Monetar Internaţional, de aplicare a Standardelor internaţionale de raportare financiară,

având în vedere necesitatea alinierii la practica recomandată de organismele internaţionale pentru promovarea transparenţei şi comparabilităţii situaţiilor financiare întocmite de entităţile de interes public, aşa cum acestea sunt definite la nivel naţional, fiind recunoscut că aceste entităţi au o vizibilitate sporită pe piaţă şi prezintă importanţă sporită din punct de vedere economic,

având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate, care reglementează modul de aplicare a acestor standarde şi lasă statelor membre posibilitatea de a permite sau impune şi altor societăţi decât cele ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată să îşi elaboreze situaţiile financiare anuale (individuale şi/sau consolidate) în conformitate cu IFRS,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1.

Prevederile prezentului ordin se aplică persoanelor juridice cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, denumite entităţi în cuprinsul ordinului.

Art. 2.

(1) Pentru exerciţiile financiare ale anilor 2016 şi 2017, entităţile întocmesc, în scop informativ, un set de situaţii financiare anuale individuale în baza Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În scopul aplicării alin. (1), entităţile întocmesc o situaţie care să reflecte, pentru fiecare element de bilanţ şi cont de profit şi pierdere, diferenţele dintre tratamentul contabil potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, şi tratamentul prevăzut de Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Situaţia prevăzută la alin. (2) se întocmeşte în formatul prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3.

(1) Pentru exerciţiul financiar al anului 2016, entităţile întocmesc situaţiile financiare anuale individuale în baza reglementărilor contabile conforme cu IFRS, prin retratarea informaţiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014.

(2) În scopul întocmirii situaţiilor prevăzute la alin. (1), entităţile aplică prevederile Standardelor internaţionale de raportare financiară (IFRS), inclusiv prevederile IFRS 1 “Adoptarea pentru prima dată a Standardelor internaţionale de raportare financiară”. În acest sens, situaţia poziţiei financiare, parte componentă a situaţiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2016, cuprinde informaţii corespunzătoare sfârşitului exerciţiului financiar de raportare, sfârşitului exerciţiului financiar anterior celui de raportare şi începutului exerciţiului financiar anterior celui de raportare. De asemenea, situaţia rezultatului global cuprinde două coloane de informaţii, corespunzătoare exerciţiului financiar curent (de raportare) şi exerciţiului financiar anterior celui de raportare.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică entităţilor care au declarat explicit şi fără rezerve că au întocmit situaţii financiare anuale în baza IFRS şi care se încadrează în cazurile prevăzute expres de IFRS 1.

(4) În scopul întocmirii situaţiilor financiare prevăzute la alin. (1), entităţile procedează la înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de retratare, obţinându-se balanţa de verificare care cuprinde informaţii determinate potrivit prevederilor IFRS.

(5) Balanţa de verificare cuprinzând informaţii determinate potrivit prevederilor IFRS stă la baza întocmirii situaţiilor financiare anuale prevăzute la alin. (1).

[Continuare…]

Ai nevoie de Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here