Ordinul MFE nr. 588/2015 privind regimul de depunere a cererilor de plată/cererilor de rambursare de către beneficiarii POSDRU, pentru accelerarea absorbţiei de fonduri, în vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate României, publicat în Monitorul Oficial nr. 51 din 2 martie 2015 (M.Of. nr. 51/2015).

În vigoare de la 02.03.2015

În baza Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” aprobat prin Decizia Comisiei nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007,

în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.

Art. 1.

(1) Pentru proiectele a căror implementare s-a finalizat până la data de 23 februarie 2015 inclusiv, beneficiarii POSDRU pot depune, până la data de 31 martie 2015, cereri de plată, în conformitate cu mecanismul cererii de plată, indiferent de valoare, care să conţină facturile pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuţia lucrărilor recepţionate, facturile de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziţie aferente proiectelor implementate, statele privind plata salariilor, statele/centralizatoarele pentru acordarea burselor, subvenţiilor şi premiilor, dacă acestea au fost angajate în perioada de implementare a proiectului, cu încadrarea în ultimul buget aprobat.

(2) Cererile de rambursare aferente cererilor de plată menţionate la alin. (1) vor fi depuse în termenul menţionat la art. 175 alin. (16) şi (161) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare (maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării de către beneficiar a sumelor virate de către DG AMPOSDRU, dar nu mai târziu de data-limită stabilită prin instrucţiuni emise de Ministerul Fondurilor Europene, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice).

Art. 2.

Pentru proiectele a căror implementare s-a finalizat până la data de 23 februarie 2015 inclusiv, beneficiarii POSDRU vor depune, până la data de 31 martie 2015, toate cererile de rambursare aferente cheltuielilor efectuate, inclusiv cererile finale, dacă nu au fost depuse anterior, cu condiţia ca aceste cheltuieli să fi fost angajate în perioada de implementare a proiectului, cu încadrarea în ultimul buget aprobat. Beneficiarii care au depus deja cererea de rambursare finală, însă mai au cheltuieli efectuate aferente proiectului, le pot solicita la rambursare până la data de 31 martie 2015.

Art. 3.

Beneficiarii care nu se vor încadra în termenele prevăzute la art. 1 şi 2 pentru depunerea cererilor de plată/rambursare vor suporta cheltuielile aferente proiectului din resurse proprii.

[Continuare…]

Legislaţia românească este disponibilă în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here