Ordinul CSM nr. 36/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare, aprobat prin Ordinul inspectorului-şef al Inspecţiei Judiciare nr. 24/2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 694 din 15 septembrie 2015 (M.Of. nr. 694/2015).

În vigoare de la 15.09.2015

În temeiul dispoziţiilor art. 65 alin. (2), art. 66 alin. (3) şi ale art. 69 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

inspectorul-şef al Inspecţiei Judiciare emite următorul ordin:

Art. I.

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare, aprobat prin Ordinul inspectorului-şef al Inspecţiei Judiciare nr. 24/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 din 9 octombrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 12, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (21), (22) şi (23), cu următorul cuprins:

” (21) Convocarea adunării generale şi comunicarea ordinii de zi se fac prin secretariatul acesteia, cu cel puţin o zi înainte de data şedinţei. Comunicarea ordinii de zi se face şi către personalul din aparatul propriu al Inspecţiei Judiciare, prin afişare într-un loc accesibil acestuia sau prin publicare în reţeaua intranet proprie. Secretariatul adunării generale este asigurat de persoana desemnată de inspectorul-şef din cadrul secretariatului Inspecţiei Judiciare.

(22) În funcţie de problemele supuse dezbaterii, la şedinţele adunării generale pot fi invitate şi alte persoane, care nu au drept de vot.

(23) Şedinţele adunării generale nu sunt publice.”

2. La articolul 12, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:

” (6) Punctele de vedere ale membrilor prezenţi asupra problemelor aflate pe ordinea de zi, dezbaterile şi hotărârile adunării generale se consemnează într-un proces-verbal, încheiat de secretariatul adunării şi semnat de persoana care a prezidat lucrările acesteia. Hotărârile adunării generale se aduc la cunoştinţă celor interesaţi.

(7) Procesele-verbale încheiate potrivit alin. (6) se păstrează într-o mapă specială de secretariatul adunării generale.”

3. La capitolul III “Structura organizatorică şi funcţională a Inspecţiei Judiciare”, denumirea secţiunii a 4-a se modifică şi va avea următorul cuprins:

” SECŢIUNEA a 4-a

Direcţia sinteze, contencios şi registratură”

4. La articolul 30, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

” (4) În cadrul direcţiei, cele două servicii sunt conduse de şefi de serviciu ale căror atribuţii sunt stabilite prin fişa postului.”

5. La articolul 31, după litera o1) se introduce o nouă literă, litera o2), cu următorul cuprins:

” o2) emite dispoziţii obligatorii pentru tot personalul din subordine, în conformitate cu prevederile legale;”.

[Continuare…]

Ai nevoie de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here