Ordinul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice nr. 447/2014 privind modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 364/2014, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 248 din 07.04.2014 (M.Of. nr. 248/2014).
În vigoare de la 07.04.2014
Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 175/CAB din 31 martie 2014 privind modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional,
în temeiul art. 13 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite prezentul ordin.
Art. I.
Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 364/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 21 martie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.
 La articolul 2 alineatul (1)litera w) se abrogă.

2.
 La articolul 6 alineatul (1)litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
b) la achiziţionarea unui autovehicul nou al cărui motor generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 100 g/km, în regim de funcţionare mixt, potrivit menţiunilor înscrise în certificatul de conformitate al autovehiculului nou;”.

3.
 La articolul 6alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(6) Acordarea primei de casare proprietarului – operator economic, cu sau fără personalitate juridică, se face în baza schemei intitulate «Ajutor de minimis pentru Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional», denumită în continuare schemă de minimis, instituită în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24 decembrie 2013.”

4.
 La articolul 16 alineatul (2)literele c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
c) introducerea în aplicaţia PSIPAN a atributelor de identificare a proprietarului şi, după caz, a beneficiarului căruia i-a fost cedat dreptul de beneficiu asupra primei de casare (în cazul proprietarului persoană fizică: numele şi prenumele, codul numeric personal, tipul, seria şi numărul actului de identitate, localitatea sau reşedinţa de judeţ, numărul de telefon; în cazul proprietarului persoană juridică: denumire, cod de identificare fiscală, număr de înregistrare în registrul comerţului/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/tribunal/judecătorie, adresa sediului/sediului social/sediului profesional, numărul de telefon), a datelor de identificare a autovehiculului uzat (categoria de folosinţă: M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU, marca şi modelul, numărul de înmatriculare, numărul de identificare, seria, puterea şi capacitatea cilindrică a motorului, anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România, numărul certificatului de înmatriculare, seria cărţii de identitate), precum şi, în cazul proprietarului persoană fizică, a numărului de înregistrare şi datei de eliberare a certificatului de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, inclusiv denumirea autorităţii publice locale emitente, cu menţionarea faptului că autovehiculul uzat se află înregistrat pe numele proprietarului în evidenţele fiscale ale autorităţii publice locale emitente şi, după caz, a numărului de înregistrare şi datei de eliberare a certificatului de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, inclusiv denumirea autorităţii publice locale emitente în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa beneficiarul;
…………
e) generarea automată a notei de înscriere în baza datelor enumerate la lit. c) şi d) şi/sau a datelor solicitate conform formularelor prevăzute în anexele nr. 4.1 şi 4.2 şi eliberarea acesteia proprietarului şi, după caz, beneficiarului;”.

5.
 La articolul 16 alineatul (2)litera f) se abrogă.

6.
 La articolul 17 alineatul (5)litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
b) imediat după efectuarea corecturii, aplicaţia PSIPAN efectuează o nouă verificare a informaţiilor introduse;”.

7.
 La articolul 17 alineatul (6)litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
b) infirmă, din nou, corectitudinea şi realitatea informaţiilor, situaţie care atrage excluderea autovehiculului respectiv din program, fapt ce va fi comunicat proprietarului la data afişării infirmării sau în următoarea zi lucrătoare.”

8.
 La articolul 17 alineatul (8)litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
b) imediat după efectuarea corecturii, aplicaţia PSIPAN efectuează o nouă verificare a informaţiilor introduse;”.

9.
 La articolul 17alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(10) În situaţiile prevăzute la alin. (6) lit. b) şi alin. (9) lit. b), producătorul validat restituie proprietarului documentele depuse, nota de înscriere se anulează şi se poate iniţia înscrierea altui autovehicul.”

10.
 La articolul 17 alineatul (11)litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
c) numărul, data, părţile contractului de vânzare-cumpărare, precum şi datele de identificare a autovehiculului nou care face obiectul acestuia (categoria de folosinţă: M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU, marca şi modelul, sistemul de propulsie, norma de poluare Euro, cantitatea de emisii de CO2 per kilometru).”

11.
 La articolul 17alineatul (12) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(12) În cazul neintroducerii în aplicaţia PSIPAN, în termenul stabilit, a datelor prevăzute la alin. (11), nota de înscriere va fi anulată, iar autovehiculul va fi exclus din program, fapt ce va fi comunicat proprietarului.”

12.
 La articolul 18alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(1) Decontarea primelor de casare se face prin virament în contul de trezorerie al producătorului validat, în baza cererii de decontare al cărei formular este prevăzut în anexa nr. 5. Decontarea se efectuează în ordinea depunerii de către producătorii validaţi a cererilor de decontare, în măsura în care acestea sunt complete şi corect întocmite, în limita disponibilului existent la Fondul pentru mediu şi a eşalonărilor plăţilor lunare pe categorii de proiecte şi programe finanţate de către Autoritate.”

13.
 Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
ARTICOLUL 22
Casarea autovehiculului uzat
(1) În termenul prevăzut la art. 16 alin. (6), proprietarul înscris se poate prezenta la orice operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare, dezmembrare şi/sau tratare a vehiculelor scoase din uz, care se regăseşte în lista operatorilor economici autorizaţi, elaborată şi publicată pe pagina de internet proprie de către ANPM, în vederea predării autovehiculului uzat pentru distrugere.
(2) Certificatul de distrugere a autoturismului uzat se eliberează cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi conform prevederilor Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 87/527/411/2005 privind aprobarea modelului şi a condiţiilor de emitere a certificatului de distrugere la preluarea vehiculelor scoase din uz.”

14.
 La articolul 24alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) În termenul prevăzut la art. 17 alin. (11), producătorul validat va încheia cu beneficiarul contractul de vânzarecumpărare a autovehiculului nou.”
Ordinul MMSC nr. 447/2014 este accesibil integral în Lege5 Online – serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto: FreeImages.com

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here