Semestrial, statul cere entităţilor să raporteze date financiare aferente primelor şase luni ale anului, aşa cum reies acestea din contabilitate. 

Pentru raportarea contabilă la 30 iunie 2017, a fost emis Ordinul MFP nr. 895/2017  pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 463 din 21 iunie 2017.

 
1. Cine întocmeşte raportarea contabilă la 30 iunie 2017? Potrivit art. 2 din Ordinul MFP nr. 895/2017, raportarea contabilă la 30 iunie 2017 se aplică:
 • persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul MFP nr. 1.802/2014, (entităţi cu contabilitate RAS) și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.
 • societăților cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu IFRS, aprobate prin Ordinul MFP nr. 2844/2016 (entităţi cu contabilitate IFRS), și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.
 • operatorilor economici al căror exercițiu financiar este diferit de anul calendaristic.
 
2. Cine nu întocmeşte raportarea contabilă la 30 iunie 2017? Potrivit punctului 16 din Anexa privind Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici, entitățile care nu au desfășurat activitate de la data înființării până la 30 iunie 2017, cele care în tot semestrul I al anului 2017 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înființate în cursul anului 2017, precum și persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2017.

3. Cum şi unde se depune raportarea contabilă la 30 iunie 2017? Potrivit punctului 3 din Anexa privind Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici, raportarea contabilă la 30 iunie 2017 se depune la unitățile teritoriale ale MFP, în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronic, prin internet, prin registratură sau prin poştă. Astfel, entitățile pot depune raportările contabile:
 • la unitățile teritoriale ale MFP, în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă. Formatul electronic al raportărilor contabile depuse pe internet sau la unitățile teritoriale ale MFP constă într-un fișier PDF la care este atașat un fișier xml.
 • la registratura unităților teritoriale ale MFP sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor HG nr. 627/1995 privind îmbunătățirea disciplinei depunerii bilanțurilor contabile și a altor documente cu caracter financiar-contabil și fiscal, de către operatorii economici și alți contribuabili, sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.
 • la registratura unităților teritoriale ale MFP sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu raportările contabile listate, semnate, potrivit legii.
4. Cine şi ce raportează? Potrivit punctului II din Anexa privind Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici, structura raportării contabile la 30 iunie 2017 a operatorilor economici este distinctă pentru entităţile care au contabilitate RAS și entităţile care au contabilitate IFRS. Formularele care compun raportările contabile la 30 iunie 2017 se completează în lei.
 • entităţile au contabilitate RAS vor avea de întocmit: Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10); Contul de profit și pierdere (cod 20), respectiv Contul prescurtat de profit și pierdere (cod 20); Date informative (cod 30).
  • entităţile au contabilitate IFRS vor avea de întocmit: Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10); Situația veniturilor și cheltuielilor (cod 20); Date informative (cod 30).
 
5. Ce trebuie să se știe despre formularul „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii”? Potrivit punctului 8 din Anexa privind Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici, formularul „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii”:
 • prezintă, în formă sintetică, elementele de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, grupate după natură și lichiditate, respectiv după natură și exigibilitate.
 • se întocmește pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2017, puse în acord cu soldurile din balanța conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operațiunile financiar- contabile aferente perioadei de raportare.

Articolul continuă pe pagina următoare!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here