1. MFP sancționează derapajele privind situațiile financiare anuale ale instituțiilor publice.
 • Pentru instituțiile publice, legea contabilă prevede măsuri care sancționează derajele:
  • MFP constată și sancționează încălcarea reglementărilor contabile privind întocmirea, semnarea și depunerea la MFP și la unitățile teritoriale ale acestuia, precum și la instituțiile publice ierarhic superioare a situațiilor financiare trimestriale și anuale ale instituțiilor publice.
  • Potrivit art. 42 alin. (8) din Legea nr. 82/1991, în situația în care în termen de 3 zile lucrătoare de la aplicarea amenzii de la 1000 lei la 3000 lei nu se depun situațiile financiare, MFP va lua ca măsuri: (i) blocarea deschiderilor de credite bugetare pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj, bugetului Fondului național unic de asigurări de sănătate și ai bugetelor locale; (ii) blocarea conturilor de disponibilități deschise la unitățile Trezoreriei Statului pe numele autorităților și instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii.
  • Potrivit art. 42 alin. (9) din Legea nr. 82/1991, MFP nu va lua măsuri pentru blocarea deschiderilor de credite bugetare și nici pentru blocarea conturilor de disponibilități pentru următoarele operațiuni: (i) plățile din fonduri externe nerambursabile ori finanțări primite de la instituții sau organizații internaționale pentru derularea unor programe și proiecte, precum și fondurile de cofinanțare și prefinanțare aferente; (ii)  plata drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente, precum și a drepturilor de asigurări și asistență socială; (iii)  rambursările de credite interne și externe, comisioanele și alte costuri aferente;  (iv) contribuții și cotizații către organizații internaționale; (v) plățile din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului și din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului.
 
2. Se actualizează cadrul de reglementare secundar cu privire la procedura tehnică de sancționare a derapajelor privind situațiile financiare anuale ale instituțiilor publice
 • În Monitorul Oficial, Partea I nr. 486 din 27 iunie 2017 a fost publicat Ordinul MFP nr. 840/2017 privind stabilirea personalului împuternicit să constate contravențiile și să aplice amenzile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991. Acest act normativ înlocuieşte Ordinul MFP  nr. 2219/2008 (în vigoare de la 01 august 2008 până la 26 iunie 2017).  Ordinul MFP nr. 840/2017 intră în vigoare la data de 27 iunie 2017.
 
3. Se nominalizează personalul cu responsabilități în verificarea situațiilor financiare ale instituțiilor publice și competențele acestuia
 • Noua reglementare stabileşte faptul că persoanele cu atribuții de inspecție fiscală, persoanele din cadrul aparatului de inspecție economico-financiară, precum și de personalul altor direcții din cadrul MFP au competență pentru:
  • constatarea contravenției referitoare la nerespectarea reglementărilor emise de MFP cu privire la întocmirea, semnarea și depunerea la MFP și la unitățile teritoriale ale acestuia, precum și la instituțiile publice ierarhic superioare a situațiilor financiare trimestriale și anuale ale instituțiilor publice (art. 41 pct. 2 lit. f) din Legea contabilității nr. 82/1991).
  • aplicarea amenzii de la 1000 lei la 3000 lei pentru constatarea contravenției referitoare la nerespectarea reglementărilor emise de MFP cu privire la întocmirea, semnarea și depunerea la MFP și la unitățile teritoriale ale acestuia, precum și la instituțiile publice ierarhic superioare a situațiilor financiare trimestriale și anuale ale instituțiilor publice (art. 42 alin. (1) liniuța a 3-a din Legea contabilității nr. 82/1991).
 • In varianta anterioară a actului normativ, în loc de persoanele din cadrul aparatului de inspecție economico-financiară erau nominalizați comisarii Gărzii Financiare.
(temei legal: art. 1 din Ordinul MFP nr. 840/2017)
 
4. Se stabilește procedura de sancționare a derapajelor privind situațiile financiare anuale ale autorităților publice, ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, ai căror conducători au calitatea de ordonator principal de credite

 • Fac obiectul verificării situațiile financiare ale autorităților publice, ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii.
 • Persoanele din cadrul aparatului de inspecție economico-financiară trebuie să ducă la îndeplinire serviciul pentru care sunt împuternicite în cazul situațiilor financiare ale autorităților publice, ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, ai căror conducători au calitatea de ordonator principal de credite.
 • Aplicarea amenzii pentru nerespectarea reglementărilor emise de MFP cu privire la întocmirea, semnarea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și anuale ale instituțiilor publice se realizează în baza sesizărilor transmise de Direcția de metodologie contabilă instituții publice din cadrul MFP.
 • Direcția generală de inspecție economico-financiară din cadrul MFP și structurile teritoriale de inspecție economico-financiară din cadrul ANAF vor transmite Direcției de metodologie contabilă instituții publice din cadrul MFP o copie a proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, precum și înștiințări în cazul în care sunt formulate plângeri împotriva proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor transmise.
 • Dacă în termen de 3 zile lucrătoare de la aplicarea sancțiunii, nu se depun situațiile financiare se vor lua următoarele măsuri:
  • Direcția de metodologie contabilă instituții publice emite decizii de blocare a deschiderilor de credite bugetare și a conturilor de disponibilități pentru unitățile publice care nu au depus situațiile financiare la termen;
  • Direcția de metodologie contabilă instituții publice transmite deciziile emise instituțiilor publice pentru care s-a dispus măsura blocării deschiderilor de credite și a conturilor de disponibilități Direcției generale control financiar-preventiv, Direcției generale de programare bugetară și Direcției generale trezorerie și contabilitate publică, după caz;
  • Direcția generală control financiar-preventiv și Direcția generală de programare bugetară restituie cererile pentru deschiderea de credite bugetare prezentate de ordonatorii principali de credite pentru care s-a dispus măsura blocării deschiderilor de credite;
  • Direcția de metodologie contabilă instituții publice transmite lista autorităților și instituțiilor publice pentru care s-a dispus măsura blocării deschiderilor de credite bugetare și a conturilor de disponibilități Direcției generale regionale a finanțelor publice a municipiului București – Activitatea de trezorerie și contabilitate publică la care acestea au deschise conturile;
  • Direcția de metodologie contabilă instituții publice emite decizii de deblocare a deschiderilor de credite și a conturilor de disponibilități după depunerea situațiilor financiare, decizii care se comunică instituțiilor publice direcțiilor implicate.
(temei legal: art. 2 din Ordinul MFP nr. 840/2017)
 • Față de varianta anterioară a actului normativ, prin Ordinul MFP nr. 840/2017 se actualizează referirile la structurile MFP cu competență asupra situațiilor financiare ale autorităților publice, ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, ai căror conducători au calitatea de ordonator principal de credite. În speță, în loc de Direcția generală de control financiar din cadrul ANAF se face trimitere la persoanele din cadrul aparatului de inspecție economico-financiară.

Articolul continuă pe pagina următoare!

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here