Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 491/2014 pentru modificarea şi completarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 263/2010, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 249 din 07.04.2014 (M.Of. nr. 249/2014).
În vigoare de la 07.04.2014
În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 1473 alin. (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 85 alin. (2) şi al art. 1171 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. XXVIII lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
Art. I.
Procedura de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 263/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 26 februarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.
 La capitolul I litera Bpunctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
6. Solicitările de rambursare depuse pentru acelaşi termen legal de depunere se supun procedurii de soluţionare, în ordinea cronologică a înregistrării lor la organul fiscal, în termenul prevăzut la art. 70 din Codul de procedură fiscală.”

2.
 La capitolul I litera B, după punctul 6 se introduc două noi puncte, punctele 7 şi 8, cu următorul cuprins:
7. Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare sunt în curs de soluţionare în perioada cuprinsă între data depunerii decontului şi data compensării/restituirii efective a sumelor aprobate la rambursare.
8. Inspecţia fiscală anticipată pentru soluţionarea unuia sau mai multor deconturi cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, la acelaşi contribuabil, se poate finaliza chiar dacă la acesta este în curs de efectuare o altă inspecţie fiscală pentru o perioadă anterioară.”

3.
 La capitolul II, denumirea literei A se modifică şi va avea următorul cuprins:
A. Prevederi generale privind soluţionarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare depuse de toate categoriile de contribuabili”

4.
 La capitolul II litera A punctul 2litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
b) în cazul deconturilor de TVA, depuse de alţi contribuabili decât marii contribuabili, contribuabilii mijlocii sau exportatorii, încadrate la risc fiscal mediu – cu analiză documentară;”.

5.
 La capitolul II litera A, după punctul 2 se introduc două noi puncte, punctele 21 şi 22, cu următorul cuprins:
21. Etapele încadrării în categoria de risc fiscal
21.1.1. Compartimentul de specialitate verifică, cu ajutorul aplicaţiei informatice, pentru fiecare decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare supus procedurii, dacă persoana impozabilă solicitantă figurează cu fapte de natura infracţiunilor înscrise în cazierul fiscal.
21.1.2. Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care au fapte de natura infracţiunilor înscrise în cazierul fiscal se încadrează la risc fiscal mare şi se soluţionează conform pct. 5.
21.2.1. Compartimentul de specialitate verifică, cu ajutorul aplicaţiei informatice, pentru fiecare decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare supus procedurii, dacă persoana impozabilă solicitantă figurează cu risc fiscal mare stabilit de organele fiscale.
21.2.2. Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care îndeplinesc condiţia de la pct. 21.2.1 se încadrează la risc fiscal mare şi se soluţionează conform pct. 5.
21.3. Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care nu au fapte de natura infracţiunilor înscrise în cazierul fiscal şi nici nu au risc fiscal mare stabilit de organele fiscale, prin care se solicită sume de până la 45.000 lei, se încadrează la risc fiscal mic şi se soluţionează potrivit pct. 3.
21.4. Dispoziţiile pct. 21.1.1-21.3 sunt aplicabile pentru deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de toate categoriile de persoane impozabile, inclusiv pentru deconturile de TVA aferente primelor 12 luni de la data înregistrării în scopuri de TVA.
21.5. Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, care nu se încadrează în situaţiile prevăzute la pct. 21.1.1-21.3 se soluţionează, în funcţie de categoria persoanei impozabile, potrivit procedurii prevăzute la cap. II lit. B şi cap. III.
22. Constituirea bazei de date speciale privind persoanele impozabile pentru care organele fiscale au stabilit risc fiscal mare
22.1. Compartimentul de specialitate va fi înştiinţat de către organele fiscale cu privire la persoanele impozabile despre care acestea au informaţii că prezintă un risc fiscal mare pentru rambursarea TVA.
22.2. De îndată ce organul de inspecţie fiscală deţine astfel de informaţii va transmite o înştiinţare, sub forma unui referat motivat, aprobat de coordonatorul activităţii de inspecţie fiscală. Persoanele impozabile pentru care se primesc astfel de referate vor fi înscrise, de către compartimentul de specialitate, într-o bază de date specială.
22.3. De îndată ce organul cu atribuţii de administrare fiscală deţine astfel de informaţii va transmite o înştiinţare, sub forma unui referat motivat, aprobat de coordonatorul activităţii de colectare. Persoanele impozabile pentru care se primesc astfel de referate vor fi înscrise, de către compartimentul de specialitate, într-o bază de date specială.
22.4. La primirea referatului privind persoanele impozabile pentru care organele fiscale au stabilit risc fiscal mare, compartimentul de specialitate verifică dacă pentru persoana impozabilă respectivă există deconturi cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare în curs de soluţionare.
22.5. Pentru deconturile încadrate la risc fiscal mic, care se află în curs de soluţionare potrivit cap. I lit. B pct. 7, depuse de persoanele impozabile înscrise în baza de date specială, procedura se întrerupe, iar deconturile se încadrează la risc fiscal mare şi se soluţionează cu inspecţie fiscală anticipată.
22.6. Pe baza referatului primit în condiţiile pct. 22.2 şi 22.3, compartimentul de specialitate întocmeşte o notă prin care stabileşte încadrarea la risc fiscal mare şi propune anularea actelor procedurale, întocmite ca urmare a încadrării deconturilor la risc fiscal mic. Nota întocmită de compartimentul de specialitate se înaintează conducătorului unităţii fiscale spre aprobare.
22.7. În situaţia în care este emisă Decizia de rambursare emisă sub rezerva verificării ulterioare, aceasta se desfiinţează în condiţiile art. 90 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.
22.8. Schimbarea încadrării din categoria de risc fiscal mare şi radierea din baza de date specială se fac tot la propunerea organelor fiscale, prin referate motivate transmise compartimentului de specialitate până la data de 5 a fiecărei luni.”

6.
 La capitolul II litera A, punctul 3.1 se abrogă.

7.
 La capitolul II litera A, punctul 3.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
3.2. În cazul deconturilor care prezintă un risc fiscal mic, organul fiscal emite, în termen de maximum 5 zile de la data depunerii decontului, decizia de rambursare.”

8.
 La capitolul II litera A, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul cuprins:
7. În sensul prezentei proceduri, prin conducătorul unităţii fiscale se înţelege, după caz:
a) directorul general al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili;
b) şeful administraţiei judeţene a finanţelor publice;
c) şeful administraţiei sectorului a finanţelor publice, din municipiul Bucureşti;
d) şeful serviciului fiscal municipal;
e) şeful serviciului fiscal orăşenesc;
f) şeful biroului fiscal comunal;
g) şeful administraţiei fiscale pentru contribuabili mijlocii din cadrul Direcţiei generale regionale a finanţelor publice Bucureşti;
h) şeful administraţiei fiscale pentru contribuabili nerezidenţi din cadrul Direcţiei generale regionale a finanţelor publice Bucureşti.”

9.
 La capitolul II, denumirea literei B şi partea introductivă se modifică şi vor avea următorul cuprins:
B. Procedura de stabilire a gradului de risc fiscal în cazul deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de alţi contribuabili decât marii contribuabili, contribuabilii mijlocii sau exportatorii
Procedura prevăzută în acest capitol se aplică pentru soluţionarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare depuse de persoanele impozabile, altele decât marii contribuabili, contribuabilii mijlocii sau exportatorii, cu excepţia deconturilor cu sume negative de TVA care au fost încadrate în risc fiscal potrivit prevederilor cap. II lit. A pct. 21.1.1-21.3.”

10.
 La capitolul II litera B1 punctul 6.1literele a) şi f) se abrogă.

11.
 La capitolul II litera B1punctul 7.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
7.1. SIN-ul trimestrial stabilit potrivit pct. 3 se actualizează lunar conform pct. 6, până la data de 5 a fiecărei luni, numai pentru persoanele impozabile nou-înfiinţate care au beneficiat pentru 3 perioade de raportare consecutive de rambursări cu inspecţie fiscală anticipată şi la care au fost stabilite diferenţe de taxă mai mici de 5%.”

12.
 La capitolul II litera B1, după punctul 7.1 se introduce un nou punct, punctul 7.2, cu următorul cuprins:
7.2. Dispoziţiile cap. II lit. A pct. 22.5-22.8 sunt aplicabile în mod corespunzător.”

13.
 La capitolul II litera B1punctele 7.2.17.2.9 se abrogă.

14.
 La capitolul II litera B1punctul 8 se modifică şi se înlocuieşte cu trei noi puncte, punctele 8.1-8.3, cu următorul cuprins:
8.1. Pentru persoanele impozabile care în decurs de 6 luni au renunţat de cel puţin două ori la opţiunea de rambursare, după încadrarea la categoria de risc fiscal mare şi înainte de transmiterea deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare la activitatea de inspecţie fiscală, compartimentul de specialitate va înştiinţa Serviciul/Biroul/Compartimentul coordonare, programare, analiză şi îndrumare pentru activitatea de inspecţie fiscală, în vederea includerii acestor persoane în procedura de analiză de risc în vederea selectării pentru inspecţie fiscală.
8.2. În cazul contribuabilului care renunţă la opţiunea de rambursare, după ce a fost încadrat la risc fiscal mare, iar inspecţia fiscală anticipată nu a început, compartimentul de inspecţie fiscală va restitui decontul de TVA organului de administrare.
8.3. În cazul contribuabilului care renunţă la opţiunea de rambursare, după ce a fost încadrat la risc fiscal mare, iar inspecţia fiscală anticipată a început, aceasta va fi continuată şi finalizată ca inspecţie fiscală parţială privind taxa pe valoarea adăugată.”

15.
 La capitolul II litera B2punctul 3.1 se abrogă.

16.
 La capitolul II litera B4punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
2. Procedura se aplică pentru deconturile depuse de alţi contribuabili decât marii contribuabili, contribuabilii mijlocii sau exportatorii, încadrate la risc fiscal mare, ca urmare a aplicării procedurii de la lit. A şi de la lit. B secţiunile B2 şi B3, şi anume:
a) deconturi încadrate la risc fiscal mare, întrucât persoana impozabilă solicitantă figurează cu fapte de natura infracţiunilor înscrise în cazierul fiscal ori figurează cu risc fiscal mare stabilit de organele fiscale;
b) deconturi încadrate la SIN = 1, potrivit secţiunii B2 pct. 3.2 şi 4.5;
c) deconturi care au obţinut la Fişa indicatorilor de inspecţie fiscală un punctaj mai mare sau egal cu 60 de puncte, potrivit secţiunii B2 pct. 5.1;
d) deconturi care au obţinut la Fişa de analiză de risc un punctaj între 51 şi 140 de puncte, potrivit secţiunii B2 pct. 11 lit. b);
e) deconturi care, ca urmare a analizei documentare, au fost încadrate la risc fiscal mare, potrivit secţiunii B3 pct. 8.1.”

17.
 La capitolul II litera B4punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
4. Pentru deconturile încadrate la risc fiscal mare, potrivit pct. 2 lit. a), b) şi c), se generează Fişa de analiză de risc – secţiunea referitoare la reconstituirea sumei negative solicitate la rambursare.”

18.
 La capitolul II litera Cpunctele 6.2 şi 6.3 se abrogă.

19.
 La capitolul II litera D punctul 3.2, după ultima liniuţă se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:
 alte înscrisuri sau documente care au stat la baza soluţionării decontului, cum ar fi: extrasul din baza de date Cazier fiscal din care să rezulte faptul că persoana impozabilă are/nu are infracţiuni înscrise în cazierul fiscal, extrasul din baza de date constituită potrivit lit. A pct. 22 din care să rezulte că persoana impozabilă figurează/nu figurează, la data depunerii decontului, cu risc fiscal mare stabilit de organele fiscale ori referatul întocmit de organele fiscale din care să rezulte că, pe parcursul soluţionării decontului, organele fiscale au stabilit risc fiscal mare, după caz.”

20.
 La capitolul II litera Dpunctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
6. Contribuabilii pentru care rambursarea s-a aprobat cu inspecţie fiscală ulterioară vor fi supuşi unei analize de risc, în vederea stabilirii listei contribuabililor cu risc fiscal care urmează să fie selectaţi pentru efectuarea inspecţiei fiscale ulterioare.”
Ordinul MFP nr. 491/2014 este accesibil integral în Lege5 Online – serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto: StockVault.net

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here