Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 295/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.595/2011 pentru aprobarea Normelor privind modul de constituire, administrare şi utilizare a fondului de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi reflectarea acestuia în contabilitatea Trezoreriei Statului, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 172 din 11.03.2014 (M.Of. nr. 172/2014).
În vigoare de la 11.03.2014
În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii,
având în vedere prevederile art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul interimar al finanţelor publice, şi ministrul delegat pentru buget emit următorul ordin:
Art. I.
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.595/2011 pentru aprobarea Normelor privind modul de constituire, administrare şi utilizare a fondului de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi reflectarea acestuia în contabilitatea Trezoreriei Statului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 10 octombrie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.
 Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:
ORDIN 
pentru aprobarea Normelor privind modul de gestionare a fondului de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi înregistrarea în contabilitatea Trezoreriei Statului”

2.
 Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 1.
Se aprobă Normele privind modul de gestionare a fondului de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi înregistrarea în contabilitatea Trezoreriei Statului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.”

3.
 Titlul anexei se modifică şi va avea următorul cuprins:
NORME 
privind modul de gestionare a fondului de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi înregistrarea în contabilitatea Trezoreriei Statului”

4.
 În anexă, capitolul I se modifică şi se completează după cum urmează:

a)
 Punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
1. Fondul de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii se constituie potrivit art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, din următoarele surse:
a) comisionul de risc încasat de la beneficiarii programelor;
b) sumele recuperate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în contul valorii de executare a garanţiilor plătite de către Ministerul Finanţelor Publice în cadrul programelor;
c) obligaţiile fiscale accesorii la nivelul celor prevăzute pentru neplata în termen a obligaţiilor fiscale, aplicate creanţelor rezultate din plata garanţiilor în cadrul programelor, calculate şi recuperate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
d) dobânzile bonificate la disponibilul fondului de risc în cadrul programelor;
e) în cazul în care disponibilul fondului de risc nu acoperă valoarea de executare a garanţiilor, acesta se alimentează de la bugetul de stat prin alocaţiile bugetare anuale pe perioada 2013-2018 prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni Generale.”

b)
 Punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
2. Beneficiarii programelor au obligaţia de a plăti comisionul de risc în cuantumul şi până la termenul stipulat în contractul de garantare prevăzut de art. 2 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 218/2012, respectiv de art. 2 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 în contul IBAN RO24TREZ999650101XXXXXXX deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, cod de identificare fiscală 8609468.”

c)
 După punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins:
21. În înţelesul prezentelor norme, termenul «beneficiarii programelor» defineşte operatorii economici care se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii în condiţiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiari ai Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 218/2012, respectiv ai Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013, denumite în continuare programe.”

d)
 Punctul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
9. În situaţia achitării creanţelor aferente fondului de risc de către beneficiarii programelor în interiorul termenelor prevăzute la art. 25 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la art. 20 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind aprobarea Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 936/2013, Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va informa organele fiscale competente cu privire la aceasta, indicând obligaţia datorată, suma achitată de beneficiarii programelor, data plăţii sumei rezultate din executarea garanţiei şi data încasării în contul menţionat la pct. 2. În baza acestei informări, precum şi a documentelor transmise de F.N.G.C.I.M.M. potrivit pct. 3, organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală calculează obligaţii fiscale accesorii conform pct. 8.”
Ordinul MFP nr. 295/2014 este accesibil integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here