Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3366/2014 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 6-a, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 418 din 05.06.2014 (M.Of. nr. 418/2014).
În vigoare din 05.06.2014
În baza prevederilor art. 246 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.549/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. –
Se aprobă Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 6-a, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. –
Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară Naţională, Direcţia informatizare şi dezvoltarea infrastructurii şcolare şi universitare din Ministerul Educaţiei Naţionale şi inspectoratele şcolare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. –
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul educaţiei naţionale,
Remus Pricopie
Bucureşti, 29 aprilie 2014.
Nr. 3.366.

ANEXĂ
CALENDARUL 
desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 6-a

10 iunie 2014

Afişarea programului orar al înscrierilor, a numărului de locuri
scoase la concurs şi a metodologiei de concurs la sediul
inspectoratului şcolar şi pe site-ul propriu

10-18 iunie 2014

Completarea formularului de selecţie online, în aplicaţia
informatică

18 iunie 2014

Afişarea listelor cuprinzând candidaţii admişi în această etapă,
în urma introducerii informaţiilor în formularul de selecţie online

19-20 iunie 2014

Depunerea portofoliului cu documentele prevăzute la art. 7 din
Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului
de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului
naţional de experţi în management educaţional, aprobată prin
Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului
nr. 5.549/2011, cu modificările şi completările ulterioare, la
inspectoratul şcolar de către candidaţii declaraţi admişi după
etapa de selecţie online, conform programului afişat

23 iunie 2014

Inspectoratele şcolare transmit Ministerului Educaţiei Naţionale
(MEN) lista candidaţilor declaraţi admişi după etapa de selecţie
online, care la data înscrierii la selecţie ocupă o funcţie de
conducere sau de îndrumare şi control din inspectoratul şcolar,
precum şi dosarele acestora

24-26 iunie 2014

Evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisiile de
evaluare constituite la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv
la nivelul MEN

27 iunie 2014

Validarea rezultatelor selecţiei de către consiliul de
administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea rezultatelor
evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor

27 iunie 2014

Transmiterea către inspectoratele şcolare a rezultatelor
selecţiei făcute de comisia de evaluare constituită la nivelul
MEN, în vederea afişării acestora la sediul inspectoratului
şcolar

30 iunie – 4 iulie 2014

Depunerea contestaţiilor la inspectoratul şcolar, respectiv la
MEN

7-8 iulie 2014

Soluţionarea contestaţiilor

8 iulie 2014

Transmiterea de către MEN a rezultatelor contestaţiilor la
inspectoratul şcolar

9-10 iulie 2014

Întocmirea de către inspectoratele şcolare a listelor cuprinzând
candidaţii promovaţi şi înaintarea acestor liste la MEN.

11 iulie 2014

Emiterea ordinului ministrului educaţiei naţionale privind
înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul
naţional al experţilor în management educaţional

Legislaţia românească este accesibilă în Lege5 – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here