20 Februarie, 2018

Ordinul MADR nr. 394/2014 privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti

Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Sănătăţii şi al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 394/290/89/2014 privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 234 din 02.04.2014 (M.Of. nr. 234/2014).

În vigoare de la 02.04.2014

Văzând Referatul de aprobare privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti nr. 97.943 din 12 decembrie 2013 al Direcţiei generale industrie alimentară,

având în vedere prevederile art. 34-41 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, republicată, cu modificările ulterioare,

în baza prevederilor art. 1 alin. (1) şi art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare,

în temeiul art. 1 alin. (2) şi al art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 4 alin. (1) pct. 54 şi al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1.
(1) Prezentul ordin reglementează condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească operatorii din sectorul alimentar care desfăşoară activităţi în domeniul producerii şi comercializării produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti, în vederea înregistrării în Registrul naţional al reţetelor consacrate, denumit în continuare R.N.R.C.
(2) Înregistrarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti este voluntară.

Art. 2.
În sensul prezentului ordin, termenii folosiţi se definesc după cum urmează:
a) reţetă consacrată românească – produsul alimentar fabricat cu respectarea compoziţiei utilizate cu mai mult de 30 de ani înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin;
b) compoziţia produsului – totalitatea ingredientelor care alcătuiesc un produs alimentar;
c) documentaţia tehnică – date şi documente care stau la baza atestării unui produs alimentar obţinut conform unei reţete consacrate româneşti: numele produsului, descrierea materiilor prime şi a ingredientelor folosite, reţeta consacrată, schema tehnologică, descrierea procesului tehnologic, descrierea indicatorilor de calitate: senzoriali, fizico-chimici, microbiologici; elemente specifice privind ambalarea şi etichetarea produsului alimentar; condiţii de depozitare şi transport; proceduri şi metode de control;
d) codul produsului alimentar – număr de identificare a operatorului din sectorul alimentar, a codului categoriei produsului şi a codului produsului – 00 – 00 – 00;
e) atestatul produsului alimentar obţinut conform unei reţete consacrate româneşti – document eliberat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale care certifică faptul că produsul alimentar respectă reţeta consacrată românească;
f) Registrul naţional al reţetelor consacrate, R.N.R.C. – registru gestionat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale care conţine: denumirea operatorului din sectorul alimentar, datele de identificare şi de contact ale acestuia, denumirea produsului alimentar atestat, numărul atestatului din R.N.R.C.;
g) logoul reţetei consacrate -simbolul utilizat în etichetarea produselor alimentare obţinute conform unei reţete consacrate româneşti care se comercializează sub o denumire înregistrată în R.N.R.C.;
h) încercare – determinarea prin analize de laborator a uneia sau a mai multor caracteristici ale unui produs alimentar, în conformitate cu o procedură;
i) raport de încercare – documentul care cuprinde date privind: numărul raportului, denumirea comercială a produsului, codul produsului alimentar analizat, datele de identificare ale operatorului din sectorul alimentar, metoda de încercare folosită, data primirii produsului alimentar, rezultatele încercării, numele, funcţia şi semnăturile persoanelor care validează raportul de încercare;
j) neconformitate – neîndeplinirea unei cerinţe de compoziţie şi a parametrilor de calitate ai produsului alimentar obţinut conform unei reţete consacrate româneşti.

Art. 3.
(1) Direcţia generală industrie alimentară din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, înfiinţează şi administrează R.N.R.C., care se publică pe site-ul MADR la secţiunea “Industrie alimentară” şi se actualizează lunar.
(2) Direcţia generală industrie alimentară întocmeşte lista reţetelor consacrate româneşti, pe baza propunerilor organizaţiilor profesionale din domeniu, pentru fiecare categorie de produs, pe care o publică pe site-ul MADR, însoţită de documentaţia tehnică.
(3) Lista reţetelor consacrate româneşti se actualizează periodic, la interval de 6 luni, pe baza propunerilor organizaţiilor profesionale din domeniu, însoţite de documentaţiile tehnice, care se aprobă de Direcţia generală industrie alimentară.

Art. 4.
(1) Se înfiinţează Comisia tehnică de validare a produselor obţinute conform reţetelor consacrate, denumită în continuare Comisia, alcătuită din 2 reprezentanţi ai structurilor de specialitate din MADR, un reprezentant al Ministerului Sănătăţii, un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi 3 reprezentanţi ai organizaţiilor profesionale reprezentative pe ramura industriei alimentare.
(2) Comisia are următoarele atribuţii:
a) elaborarea şi revizuirea cerinţelor sistemului “reţete consacrate”;
b) validarea propunerilor de produse obţinute conform unor reţete consacrate realizate de organizaţiile profesionale din domeniu;
c) elaborarea criteriilor de inspecţie, obiectivelor şi frecvenţei minime a inspecţiilor;
d) analiza rezultatelor inspecţiilor.

Ordinul nr. 394/290/89/2014 este accesibil integral în Lege5 Online – serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto: Sxc.hu

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu