Normele metodologice, aprobate prin OMFP nr. 246/2005 privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME) au fost modificate prin Ordinul MFP nr. 1819/2020 în ce priveşte utilizarea OPME.

Ordinul de plată multiplu electronic (OPME) poate fi utilizat de operatorii economici și alte entități decât instituții publice, începând cu data de 21 aprilie 2020.

Ordinul nr. 1819/2020, publicat în Monitorul oficial nr. 279/2020 din 3 aprilie 2020 a fost dat pentru modificarea și completarea art. 61 din Normele metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin OMFP nr. 246/2005, precum și pentru completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, aprobată prin OMFP nr. 660/2017.

Reglementarea pe care o semnalăm se referă, aşadar la Ordinul de plată multiplu electronic (OPME), instrument care, potrivit acestui recent act normativ poate fi utilizat de către instituțiile publice care sunt înregistrate în Registrul entităților publice și de către operatorii economici și alte entități decât instituții publice pentru efectuarea de plăți din conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului prin care își desfășoară activitatea proprie.

Din precizările privind funcţionarea OPME, reţinem următoarele.

– Formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, Sistemul național de raportare Forexebug – Informații publice – Formulare sau poate fi pus la dispoziție de către unitățile teritoriale ale trezoreriei statului. Formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» se completează și se depune on-line prin Sistemul național de raportare Forexebug de către instituțiile publice și, respectiv, prin intermediul serviciului «Depunere declarații» de către operatorii economici și alte entități decât instituții publice.

– Instituțiile publice, operatorii economici și alte entități, astel cum au fost nominalizate, pot depune on-line formularul completat, conform cu Procedura de funcționare a Sistemului național de raportare Forexebug, aprobată prin OMFP nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug sau, după caz, rrespectând Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între MFP/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, aprobată prin OMFP nr. 660/2017.

Validarea și procesarea formularului «Ordin de plată multiplu electronic (OPME) » depus on-line de operatorii economici și alte entități decât instituții publice se efectuează cu respectarea prevederilor art. 3 al capitolului II din anexa nr. 9 – Procedură de depunere on-line, validare și procesare a «Ordinului de plată multiplu electronic (OPME) », aprobată prin OMFP nr. 517/2016, – ATENŢIE – cu deosebirea că recipisele aferente depunerii și validării/respingerii ordinului de plată multiplu electronic (OPME) se vizualizează prin Spațiul privat virtual (SPV), secțiunea Mesaje.

– În ce priveşte completarea elementelor din formularul OPME, prin modificările aduse la Norme se precizează:

  • în rubrica «Semnătura 1», după validarea și generarea fișierului XML fără erori se aplică semnătura electronică calificată a persoanei care, potrivit legislației în vigoare, are competența de a efectua plăți și este înrolată la funcționalitățile Sistemului național de raportare Forexebug, în cazul instituțiilor publice, sau este înregistrată în Spațiul privat virtual (SPV), în cazul operatorilor
  • persoanele din cadrul operatorilor economici și altor entități decât instituții publice care semnează ordinul de plată multiplu electronic (OPME), trebuie să fie înrolate în Spațiul privat virtual (SPV) ca reprezentant legal, reprezentant desemnat sau împuternicit pentru aceștia și să corespundă cu cele aprobate în fișa specimenelor de semnături depusă la unitatea Trezoreriei Statului prin care aceștia își desfășoară activitatea. Verificarea corespondenței dintre semnătura electronică aplicată în rubrica «Semnătura 1» pe ordinul de plată multiplu electronic (OPME) și cea aprobată prin specimenul de semnături depus la unitățile Trezoreriei Statului se realizează automat în funcție de codul numeric personal/numărul de identificare fiscală al persoanei respective și corespondența acestuia cu codul de identificare fiscală al plătitorului.
  • Operatorii economici și alte entități care au aprobate în fișa specimenelor de semnături persoane distincte care semnează ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) cu semnătura 1 și semnătura 2 pot utiliza ordinul de plată multiplu electronic (OPME) numai în cazul în care decid că plățile pot fi efectuate prin utilizarea unei singure semnături și depun la unitatea Trezoreriei Statului o nouă fișă a specimenelor de semnături în aceste condiții.
  • Operatorii economici și alte entități care decid efectuarea de plăți din conturile deschise la Trezoreria Statului atât cu semnătura 1, cât și cu semnătura 2 de către persoanele aprobate în fișa specimenelor de semnături depusă la unitatea Trezoreriei Statului nu pot utiliza ordinul de plată multiplu electronic (OPME), operațiunile de plăți urmând a fi efectuate de către aceștia numai pe baza ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT).
  • Instituțiile publice, operatorii economici și alte entități pot utiliza în continuare, pentru efectuarea plăților din conturi deschise la unitățile Trezoreriei Statului, ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT).
  • Instituțiile publice, operatorii economici și alte entități nominalizate în ordinul pe care îl semnalăm au obligația de a verifica zilnic concordanța operațiunilor dispuse prin intermediul formularului «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» cu datele înscrise în extrasul de cont, iar în situația în care sunt constatate erori materiale generate de unitățile Trezoreriei Statului, titularii conturilor au obligația de a informa de îndată unitățile Trezoreriei Statului în scopul efectuării corecțiilor care se impun.

Documentar

Sistemul naţional de raportare Forexbug

Art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014:

Pentru funcționarea sistemului național de raportare, prin ordin emis de ministrul finanțelor publice, se aprobă procedura de funcționare a sistemului național de raportare, denumită în continuare procedura de funcționare a sistemului, care include ansamblul de definiții, reguli, formulare, rapoarte, metodologii, termene, structuri de date și informații, entități publice raportoare și beneficiare, obligațiile de raportare ale entităților publice și alte obligații ale acestora, modalitatea de transmitere sau înregistrare electronică a rapoartelor ori datelor, accesul și interacțiunea cu sistemul, reglementarea utilizării semnăturilor electronice și a modalității de autentificare, arhivarea documentelor electronice la nivelul entităților publice și la nivelul sistemului de raportare, precum și orice alte reguli necesare pentru funcționarea sistemului. Entitățile publice au obligația de a respecta prevederile procedurii de funcționare a sistemului, emise în baza prezentului capitol.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here