Ordinul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 329/2014 privind testarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate pentru beneficiarii de servicii medicale de dializă, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 386 din 26.05.2014 (M.Of. nr. 386/2014).
În vigoare de la 26.05.2014

Având în vedere:

 art. 246 alin. (3), art. 270 alin. (1) lit. o) şi alin. (11), art. 330 alin. (2)art. 331 şi 333 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

 art. 6 din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

 Hotărârea Guvernului nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX „Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările ulterioare;

 Hotărârea Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 5 din 17 februarie 2014,

în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1.

(1) Se aprobă testarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, denumit în continuare card naţional, pentru beneficiarii serviciilor medicale de dializă cuprinşi în Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică, cărora li se acordă astfel de servicii de către furnizorii aflaţi în relaţii contractuale cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate judeţene, a municipiului Bucureşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti.

(2) Furnizorii serviciilor medicale de dializă care optează pentru testarea prevăzută la alin. (1) vor depune la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate o adeziune după modelul prezentat în anexa nr. 1, încheindu-se în acest sens un act adiţional la contractul de furnizare de servicii medicale.

Art. 2.

(1) În vederea desfăşurării activităţii prevăzute la art. 1, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va asigura preluarea cardurilor naţionale personalizate de la Compania Naţională „Imprimeria Naţională” – S.A., sortate pe judeţ şi furnizor de servicii medicale de dializă, urmând a fi transmise ulterior, după caz, caselor de asigurări de sănătate judeţene, a municipiului Bucureşti şi Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, pe bază de borderou centralizator, după modelul prezentat în anexa nr. 2.

(2) Casele de asigurări de sănătate vor asigura transmiterea cardurilor naţionale către asiguraţii din raza lor teritorială de competenţă cărora li se efectuează servicii medicale de dializă în cadrul centrului de dializă care a optat pentru implementarea proiectului menţionat la art. 1.

(3) Predarea-primirea cardurilor naţionale între casele de asigurări de sănătate şi titularii acestora se va efectua pe baza unui proces-verbal semnat de ambele părţi, conform anexei nr. 3.

(4) După întocmirea şi semnarea de către cele două părţi a procesului-verbal de predare-primire, casele de asigurări de sănătate vor scana acest document şi vor întocmi un borderou centralizator lunar al cardurilor predate către asiguraţi, conform anexei nr. 4.

(5) Procesele-verbale de predare-primire ale cardurilor naţionale şi borderourile centralizatoare prevăzute la alin. (3) şi (4) vor fi transmise lunar Direcţiei dezvoltare sisteme informatice din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, atât pe format hârtie, cât şi în format electronic.

Art. 3.

Furnizorii de servicii medicale de dializă prevăzuţi la art. 1 vor activa cardurile naţionale predate titularilor acestora de către casele de asigurări de sănătate la prima prezentare a acestora la centrul de dializă pentru efectuarea tratamentului de dializă.

Ordinul nr. 329/2014 este disponibil integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto: Free Images

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here