Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1694/2014 privind legitimaţiile eliberate executorilor fiscali care duc la îndeplinire măsurile asigurătorii şi efectuează procedura de executare silită a creanţelor fiscale, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 479 din 28.06.2014 (M.Of. nr. 479/2014).
În vigoare de la 28.06.2014
În temeiul dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
având în vedere prevederile art. 138 şi art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. 1.
Pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită a creanţelor fiscale, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se vor elibera legitimaţii executorilor fiscali din cadrul unităţilor fiscale teritoriale subordonate direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, precum şi din cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 2.
Executorii fiscali sunt persoane angajate în cadrul compartimentelor de specialitate de la nivelul unităţilor fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, desemnate de conducătorul organului de executare să ducă la îndeplinire măsurile asigurătorii şi să efectueze procedura de executare silită a creanţelor fiscale.
Art. 3.
(1) Legitimaţiile prevăzute la art. 1 şi 6, denumite în continuare legitimaţii de executor fiscal, atestă o împuternicire specială a executorului fiscal în faţa debitorului sau a terţilor, ce implică exerciţiul autorităţii de stat, acordată acestuia pe timpul exercitării atribuţiilor ce îi revin, potrivit prevederilor titlului VIII din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Legitimaţia de executor fiscal este valabilă numai însoţită de delegaţia semnată de către organul de executare silită.
Art. 4.
Legitimaţiile de executor fiscal dau dreptul executorului fiscal să intre în orice incintă de afaceri a debitorului, persoană juridică, sau în alte incinte unde acesta îşi păstrează bunurile, în scopul identificării bunurilor sau valorilor care pot fi executate silit, precum şi să analizeze evidenţa contabilă a debitorului în scopul identificării terţilor care datorează sau deţin în păstrare venituri ori bunuri ale debitorului, să intre în toate încăperile în care se găsesc bunuri sau valori ale debitorului, persoană fizică, precum şi să cerceteze toate locurile în care acesta îşi păstrează bunurile, să solicite şi să cerceteze orice document sau element material care poate constitui o probă în determinarea bunurilor proprietate a debitorului, conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5.
(1) Legitimaţiile de executor fiscal au regim special şi se distribuie de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili.
(2) Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili vor elibera nominal legitimaţiile executorilor fiscali din cadrul compartimentelor de specialitate de la nivelul unităţilor fiscale teritoriale din subordine.
(3) Numerotarea legitimaţiilor de executor fiscal se face de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin repartizarea unei plaje de numere fiecărui organ fiscal, conform anexei nr. 2.
(4) Eliberarea legitimaţiilor de executor fiscal se va face, la propunerea organelor de executare în cadrul cărora sunt angajate persoane care au calitatea de executor fiscal, de către organul fiscal prevăzut la alin. (2), pe baza unei evidenţe nominale. Modelul evidenţei nominale este prezentat în anexa nr. 3.
(5) Legitimaţiile de executor fiscal sunt valabile 6 ani de la data eliberării lor.
(6) Pierderea sau furtul legitimaţiei de executor fiscal se publică în presă şi se anunţă direcţiei emitente, în termen de 15 zile, în vederea consemnării în evidenţa prevăzută la alin. (4) şi eliberării unei noi legitimaţii.
(7) La data încetării calităţii de executor fiscal a titularului legitimaţiei, acesta o va depune la organul care a eliberat-o, în vederea anulării, care va fi consemnată în evidenţa prevăzută la alin. (4).
Art. 6.
De la data intrării în vigoare a prezentului ordin şi până la tipărirea legitimaţiei, pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită a creanţelor fiscale de către executorii fiscali, sunt valabile actualele legitimaţii şi vor fi utilizate de către aceştia până la emiterea noilor legitimaţii de executor fiscal, conform dispoziţiilor prezentului ordin.
Art. 7.
Forma şi conţinutul legitimaţiei de executor fiscal sunt cele prevăzute în modelul prezentat în anexa nr. 1.
Art. 8.
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 781/2007 privind legitimaţiile eliberate executorilor fiscali care duc la îndeplinire măsurile asigurătorii şi efectuează procedura de executare silită a creanţelor fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 19 iulie 2007.
Ordinul nr. 1694/2014 este disponibil integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here