Propunerile legislative înscrise pe ordinea de zi a şedinţei de azi a Camerei Deputaţilor sunt următoarele:
• Proiectul de Lege privind înfiinţarea Fundaţiei Proiect Ferentari;
• Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală.

PROCEDURĂ DE URGENŢĂ

• Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta – Turnu Severin şi înfiinţarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară – RATEN;
• Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Polonia privind cooperarea bilaterală în domeniul apărării, semnat la Varşovia, la 5 iunie 2013.

PRIMA CAMERĂ SESIZATĂ

• Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi al procurorilor;
• Propunerea legislativă privind protecţia întreprinzătorului din România;
• Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale;
• Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2013 pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de achiziţie publică aplicabilă în cazul lucrărilor de subtraversare a râului Prut din cadrul proiectului denumit „Conductă de interconectare a Sistemului Naţional de Transport Gaze din România cu Sistemul de Transport Gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi (România) – Ungheni (Republica Moldova)” semnat la Chişinău, la 11 iunie 2013;
• Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului Comercial între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia şi Peru, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012.

PRIORITĂŢI LEGISLATIVE

• Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece;
• Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

ALTE INIŢIATIVE CU PROPUNERE DE ADOPTARE

• Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, precum şi a Legii nr.265/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi pentru abrogarea art.4 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României;
• Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari sau deţin direct sau indirect o participaţie majoritară;
• Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2013 privind plata obligaţiilor financiare ale Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare la organismele şi organizaţiile internaţionale;
• Proiectul de Lege privind majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în conformitate cu Rezoluţia nr.612/2011 privind „Majorarea selectivă a capitalului autorizat pentru întărirea puterii de vot şi a participării ţărilor aflate în tranziţie şi a celor în curs de dezvoltare” adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD, şi respectiv în conformitate cu Rezoluţia nr.613/2011 privind „Majorarea generală de capital 2010″ adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD.

ALTE INIŢIATIVE CU PROPUNERE DE RESPINGERE

• Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
• Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
• Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
• Propunerea legislativă privind declararea Zilei de 9 Mai, Ziua Independenţei Naţionale a României, sărbătoare naţională legală zi nelucrătoare;
• Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor;
• Propunerea legislativă pentru modificarea art.139 alin.(1) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii;
• Proiectul de Lege privind protecţia minorilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate;
• Propunerea legislativă pentru modificarea art.13 din Legea nr.148/2000, privind publicitatea;
• Proiectul de Lege privind protejarea patrimoniului cultural imaterial;
• Proiectul de Lege pentru abrogarea Cap.IV (art.17 – 26) din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional;
• Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru stimularea comasării terenurilor agricole;
• Proiectul de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul privat al comunei Fundulea şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Fundulea, judeţul Călăraşi;
• Propunerea legislativă privind modificarea articolului 23 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Propunerea legislativă privind stabilirea unor mecanisme economice pentru stimularea introducerii etichetei ecologice în scopul promovării şi dezvoltării unui turism durabil;
• Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România;
• Propunerea legislativă “Legea staţiunilor, privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de turism în staţiuni turistice şi zone turistice”;
• Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului “Schi în România”;
• Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.523/2003 privind aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare a Turismului “Schi în România”;
• Propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;
• Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legea nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun;
• Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
• Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri;
• Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 46/2003 privind drepturile pacientului;
• Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.204/2008 privind protejarea exploataţiilor agricole;
• Proiectul de Lege privind vânzarea terenurilor aflate în domeniul privat al statului, cu destinaţie curţi-construcţii, aferente activelor (construcţii) din patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat la data înfiinţării lor, vândute persoanelor fizice/juridice, în cadrul procesului de privatizare sau lichidare a societăţilor;
• Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (2ą) din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997;
• Proiectul de Lege pentru abrogarea Legii nr.555 din 02.12.2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului „Petrom” – S.A. Bucureşti şi rezilierea contractului de privatizare referitor la achiziţionarea de acţiuni ale Societăţii Naţionale a Petrolului „Petrom” – S.A. nr.5/2004, încheiat de Ministerul Economiei şi Comerţului, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, în calitate de Vânzător şi OMV Aktiengesellschaft Austria, în calitate de Cumpărător;
• Propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului „PETROM”-S.A. Bucureşti;
• Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr.238/2004;
• Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România;
• Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România;
• Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.238 din 7 iunie 2004 a petrolului;
• Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.296/2004 privind Codul consumului, republicată;
• Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată;
• Propunerea legislativă privind exercitarea profesiei de inginer constructor cu drept de liberă practică, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Camerei Inginerilor din domeniul Construcţiilor din România;
• Proiectul de Lege pentru completarea art.3 1 din Ordonanţa Guvernului nr.25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor;
• Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.51/2006 privind serviciile de utilităţi publice;
• Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.381/2009 privind introducerea concordatului preventiv şi a mandatului ad-hoc;
• Propunerea legislativă privind redevenţa gazelor;
• Proiectul de Lege privind exercitarea profesiunii de kinetoterapeut, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Kinetoterapeuţilor din România;
• Propunerea legislativă pentru modificarea art.57 din Legea nr.571/2003, republicată, privind Codul fiscal;
• Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii;
• Propunerea legislativă privind acordarea de ajutor financiar pentru nou născuţi;
• Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.102 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
• Propunerea legislativă privind încurajarea absolvenţilor sistemului de învăţământ superior, subvenţionat de către stat, de a activa în cadrul economiei autohtone;
• Propunerea legislativă privind instituirea sistemului de marcare pentru anumite produse petroliere;
• Proiectul de Lege privind promovarea producerii şi utilizării biocarburanţilor şi a altor carburanţi regenerabili pentru transport;
• Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea articolului 1 din Legea nr. 84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
• Propunerea legislativă pentru modificarea art.1 din Legea nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice;
• Proiectul de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, judeţul Dâmboviţa în domeniul public al comunei Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa, şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa;
• Propunerea legislativă pentru completarea art.1 din Legea petrolului nr.238/2004;
• Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.407/2006 – Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic;
• Propunerea legislativă privind stabilirea şi plata despăgubirilor pentru imobilele preluate în mod abuziv de stat în perioada regimului comunist;
• Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (2) al art.6 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare;
• Proiectul de Lege pentru modificarea art.1 din Ordonanţa Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională;
• Proiectul de Lege privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor ce oferă spre consum produse obţinute exclusiv prin mijloace proprii;
• Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.

AMÂNATE

• Proiectul de Lege pentru completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal;
• Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.166/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr.146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret;
• Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/1999 privind scutirea de la plata taxei de reclamă şi publicitate, precum şi a majorărilor de întârziere aferente.

VOT FINAL

LEGI ORGANICE – ADOPTĂRI
• Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.
LEGI ORGANICE – RESPINGERI
• Propunerea legislativă privind modificarea Legii Educaţiei Naţionale 1/2011;
• Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social;
• Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Lege-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicat în Monitorul Oficial al României nr.877/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
• Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă;
• Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă;
• Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială;
• Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor de şomaj şi stimularea forţei de muncă;
• Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 1 din 2011 a Educaţiei Naţionale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here