Ordinul nr. 1721/2021 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1051 din 03 noiembrie 2021 şi este în vigoare de la 03 noiembrie 2021.

Prin prezentul ordin se stabilește competența de administrare a marilor contribuabili în sarcina Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se efectuează selecția/actualizarea acestora, pentru:

a)contribuabilii mari aflați în administrarea Direcției generale de administrare a marilor contribuabili la data de 31 decembrie 2021;

b)contribuabilii mari care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezentul ordin.

Nu sunt administrați de către Direcția generală de administrare a marilor contribuabili contribuabilii mari care:

a)au fost declarați insolvabili potrivit  265 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, până la data intrării în vigoare a prezentului ordin;

b)s-au aflat în procedura insolvenței deschisă prin sentință definitivă pronunțată până la data de 31 decembrie 2020;

c)au fost declarați în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerțului, potrivit legii, până la data de 31 decembrie 2020;

d)au fost declarați inactivi potrivit dispozițiilor 92 din Codul de procedură fiscală, până la data de 31 decembrie 2020;

e)au fost selectați anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, conform criteriului de reprezentare fiscală și al participării directe.

Se consideră eligibili contribuabilii care se încadrează în una dintre următoarele categorii:

a)contribuabilii prevăzuți la art. 4  (2);

b)persoanele juridice române înființate potrivit prevederilor Legii societăților  31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv entitățile rezultate în urma fuziunii cu alți contribuabili;

c)sucursalele contribuabililor persoane juridice străine/sedii permanente desemnate/sedii permanente care își desfășoară activitatea pe teritoriul României;

d)regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile cu capital majoritar sau integral de stat;

e)institutele naționale de cercetare-dezvoltare organizate potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului  57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea cu modificările și completările ulterioare.

Nu se consideră eligibili:

a)contribuabilii care sunt declarați insolvabili potrivit  265 din Codul de procedură fiscală;

b)contribuabilii pentru care s-a deschis procedura insolvenței prin sentință definitivă;

c)contribuabilii care se află în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerțului și nici contribuabilii care sunt declarați inactivi potrivit prevederilor  92 din Codul de procedură fiscală.

Selecția marilor contribuabili se realizează dintre contribuabilii eligibili, în funcție de următoarele criterii:

a)criterii specifice;

b)criteriul de bază;

c)criteriul de continuitate.

Criteriul de bază, reprezentând criteriul valoric agregat, este rezultatul agregării a 3 indicatori selectați din punct de vedere economic și bugetar în următoarele proporții:

    1. cifra de afaceri – 50%.
    2. volumul obligațiilor fiscale declarate – 30%;
    3. volumul cheltuielilor cu personalul – 20%.

Indicatorii prevăzuți la alin. (1) lit. a) și c) sunt cei raportați în situațiile financiare încheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui în care se efectuează selecția/actualizarea. Pentru contribuabilii care nu au depus, până la data actualizării listelor, situațiile financiare încheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui în care se efectuează actualizarea, indicatorii prevăzuți la alin. (1) lit. a) și c) se calculează pe baza datelor înscrise în următoarele documente:

a)deconturile de taxă pe valoarea adăugată (formular D300) depuse de contribuabil în anul fiscal anterior celui în care se face selecția/actualizarea, pentru stabilirea cifrei de afaceri;

b)declarațiile privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, a impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate (formular D112), depuse de contribuabil în anul fiscal anterior celui în care se face selecția/actualizarea, pentru stabilirea volumului cheltuielilor cu personalul.

Indicatorul prevăzut la alin. (1) lit. b) este stabilit conform declarațiilor depuse de către contribuabili în cursul anului precedent celui în care se efectuează selecția/actualizarea contribuabililor.

Contribuabilii care fac obiectul predării sunt notificați de către organul fiscal central în a cărui administrare se află la data selecției/actualizării, aplicându-se în mod corespunzător prevederile art. 47 din Codul de procedură fiscală.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here