Ordinul nr. 155/2022 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.549/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat, precum şi pentru stabilirea documentelor necesare atribuirii numărului unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intră în România şi care nu solicită o formă de protecţie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România este în vigoare de la 17 martie 2022. 

Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, în vederea asigurării accesului la pachetul de servicii medicale de bază, precum şi la medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi servicii medicale cuprinse în programele naţionale de sănătate curative, furnizorii au obligaţia să solicite, să păstreze şi să depună la casele de asigurări de sănătate următoarele documente, în copie:

a) pentru cetăţenii ucraineni cu reşedinţa în Ucraina înainte de 24 februarie 2022: document de identitate şi document de călătorie*;

* Documentele de călătorie sunt cele prevăzute la art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

b) pentru apatrizii şi resortisanţii ţărilor terţe, altele decât Ucraina, care beneficiau de protecţie internaţională sau de o protecţie naţională echivalentă în Ucraina înainte de 24 februarie 2022: decizie de acordare sau de refuz al permisului de şedere în Ucraina şi documentul de călătorie;

c) pentru membrii de familie** ai persoanelor de la lit. a): certificat de naştere, certificat de căsătorie, certificat de adopţie, declaraţie pe propria răspundere, după caz, şi documentul de călătorie;

** Membrii de familie sunt definiţi în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (4) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 de constatare a existenţei unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina în înţelesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CE şi având drept efect introducerea unei protecţii temporare.

d) pentru membrii de familie ai persoanelor de la lit. b): certificat de naştere, certificat de căsătorie, certificat de adopţie, declaraţie pe propria răspundere, după caz, şi documentul de călătorie;

e) pentru apatrizii şi resortisanţii ţărilor terţe, altele decât Ucraina, care îşi aveau reşedinţa legală în Ucraina înainte de 24 februarie 2022: document de identitate şi document de călătorie;

f) pentru alţi cetăţeni străini şi apatrizi (persoane fără documente de identitate): document de călătorie;

g) pentru alţi cetăţeni străini şi apatrizi (persoane fără reşedinţă legală în Ucraina şi cu documente de identitate): document de identitate şi document de călătorie;

h) pentru beneficiarii Convenţiei ratificate prin Decretul nr. 165/1961 din statele succesoare ale URSS (Ucraina, Federaţia Rusă, Armenia), care au intrat în România anterior intrării în vigoare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru care s-a deschis dreptul la servicii medicale anterior acestei date: document de identitate şi document de călătorie.

Furnizorii de servicii medicale, materiale sanitare, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, inclusiv pentru programele naţionale de sănătate curative, sunt obligaţi să înregistreze în aplicaţia informatică pusă la dispoziţie de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate refugiaţii din Ucraina.

Evidenţa la nivelul caselor de asigurări de sănătate a persoanelor prevăzute se realizează pe baza numărului unic de identificare care se atribuie utilizând aplicaţia informatică pusă la dispoziţie de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cu asigurarea garanţiilor corespunzătoare drepturilor şi libertăţilor persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here