În temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.30/2011, publicată în Monitorul oficial nr.627 şi intrată în vigoare la 5 septembrie a.c., cu începere de la 1 ianuarie 2012 se modifică prevederile din Codul fiscal în materie de opţiune privind stabilirea venitului anual. Deşi a mai fost tratat la momentul apariţiei Ordonanţei, am considerat că acest subiect merită reluat în apropierea scadenţei fixate de actul normativ menţionat.

■ Potrivit Art. 51 alin. (1) din Codul fiscal, contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente, impuşi pe bază de norme de venit, precum şi cei care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net în sistem real. Venitul net din activităţi independente se determină ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, deductibile, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. Baza de calcul se determină ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol, cotizaţiile plătite la asociaţiile profesionale. Contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente sunt obligaţi să organizeze şi să conducă contabilitate în partidă simplă, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind evidenţa contabilă, şi să completeze Registrul-jurnal de încasări şi plăţi, Registrul-inventar şi alte documente contabile prevăzute de legislaţia în materie. În Registrul-inventar se trec toate bunurile şi drepturile aferente desfăşurării activităţii.

Excepţiile privind modul de determinare a venitului net din activităţi independente:

– În cazul contribuabililor care realizează venituri comerciale, venitul net anual se determină pe baza normelor de venit de la locul desfăşurării activităţii. Sunt considerate venituri comerciale veniturile din activităţi de producţie,comerţ sau prestări de servicii ale contribuabililor, din prestări de servicii, precum şi din practicarea unei meserii. Nu se includ aici veniturile din profesii libere veniturile obţinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii.

Venitul net din drepturile de proprietate intelectuală se stabileşte prin scăderea din venitul brut a următoarelor cheltuieli: a) o cheltuială deductibilă egală cu 20% din venitul brut; b) contribuţiile sociale obligatorii plătite.

DE LA 1 IANUARIE 2011. Aşa cum arătam în introducere, cu începere de anul viitor, prin efectul modificărilor la Codul fiscal aduse prin O.G. nr. 30/2011, opţiunea de a determina venitul net pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă este obligatorie pentru contribuabil pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi şi se consideră reînnoită pentru o nouă perioadă dacă nu se depune o cerere de renunţare de către contribuabil.

Cererea de opţiune pentru stabilirea venitului net în sistem real se depune la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care au desfăşurat activitate şi în anul precedent, respectiv în termen de 15 zile de la începerea activităţii, în cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul anului fiscal.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here