La Senatul României (prima cameră), a fost înregistrată pentru dezbatere şi aprobare Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.82/1991 a contabilităţii şi modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, modificarea şi completarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei  (B113/2017). 

1. Se propune ca legislaţia contabilă să fie modificată în sensul în care repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate în cursul exerciţiului financiar opţional până la jumătate din profitul contabil net realizat în cursul trimestrului pe baza balanţei contabile.

În varianta în vigoare a art. 19 alin. 3 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, se reglementează faptul că repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinaţii, după aprobarea situaţiilor financiare anuale.

Propunerea de modificare a art. 19 alin. 3 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, este formulată în sensul în care repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinaţii, trimestial şi după aprobarea situaţiilor financiare anuale astfel: „în cursul exerciţiului financiar opţional până la jumătate din profitul contabil net realizat în cursul trimestrului respectiv pe baza balanţei contabile. După aprobarea situaţiilor financiare anuale cu regularizarea sumelor repartizate în cursul exerciţiului financiar; dividendele repartizate şi plătite în plus în cursul exerciţiului financiar vor fi returnate în termen de 60 de zile de la dată aprobării situaţiilor financiare anuale.” 

2. Se propune ca legislaţia societăţilor să fie modificată în sensul în care dividendele se pot plăti trimestrial pe baza balanţei contabile şi anual, după regulizarea efectuată prin situaţiile financiare anuale.

În varianta în vigoare a art. 67 alin. 2 din Legea societăţilor nr. 31/1990, se menţionează faptul că dividendele se distribuie asociaţilor proporţional cu cota de participare la capitalul social vărsat, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se plătesc în termenul stabilit de adunarea generală a asociaţilor sau, după caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situaţiei financiare anuale aferente exerciţiului financiar încheiat. În caz contrar, societatea datorează, după acest termen, dobândă penalizatoare calculată conform art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, dacă prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acţionarilor care a aprobat situaţia financiară aferentă exerciţiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai mare.

Propunerea de modificare a art. 67 alin. 2 din Legea societăţilor nr. 31/1990, este formulată în sensul în care „dividendele se distribuie asociaţilor proporţional cu cota de participare la capitalul social vărsat, opţional trimestrial pe baza balanţei contabile şi anual, după regulizarea efectuată prin situaţiile financiare anuale, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se pot plăti în mod opţional trimestial, în termenii stabiliţi de adunarea generală a asociaţilor sau, după caz, stabilit prin legile speciale, regularizarea diferenţelor rezultate din distribuirea dividendelor în timpul anului fiscal urmând să se facă prin situaţiile financiare anuale. Plata diferenţelor rezultate din regularizare trebuie să se facă până cel mai târziu de 6 luni de la data aprobării situaţiei financiare anuale aferente exerciţiului financiar încheiat. în caz contrar, societatea datorează, după acest termen, dobândă penalizatoare calculată conform art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscaleîn domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, dacă prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acţionarilor care a aprobat situaţia financiară aferentă exerciţiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai mare.” 

3. Se propune ca legislaţia societăţilor să fie completată în sensul în care dividendele atribuite parţial în cursul anului să poată fi regularizate anual o dată cu situaţiile financiare anuale.

În varianta în vigoare a Legii societăţilor nr. 31/1990, nu există prevederi in acest sens.

Propunerea de completare a art. 67 din Legea societăţilor nr. 31/1990, este formulată în sensul în care „în cazul distribuirii parţiale a dividendelor între asociaţi, în cursul anului financiar, situaţia financiară anuală va evidenţia dividentele atribuite parţial şi va regulariza totodată, diferenţele rezultate, în mod corespunzător. În cazul în care asociaţii datorează restituiri de dividente, în urma regularizării operate în situaţiile finale anuale, acestea se vor achita societăţii în termen de 6 luni de la data aprobării situaţiei financiare anuale. în caz contrar, asociaţii datorează, după acest termen, dobândă penalizatoare calculată conform art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, dacă prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acţionarilor care a aprobat situaţia financiară aferentă exerciţiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai mare ”. 

4. Se propune să rămână în vigoare prevederile potrivit cărora dividendele plătite nelegal se restituie numai dacă societatea dovedeşte că asociaţii au cunoscut sau trebuiau să cunoască nelegalitatea distribuirii.

În varianta în vigoare a art. 67 alin. 4 din Legea societăţilor nr. 31/1990, se menţionează faptul că dividendele plătite contrar dispoziţiilor legale se restituie, dacă societatea dovedeşte că asociaţii au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, în împrejurările existente, trebuiau să o cunoască. Cu alte cuvinte, dacă  dividendele nu se distribuie asociaţilor proporţional cu cota de participare la capitalul social vărsat şi conform cu actul constitutiv, atunci valoarea dividendelor încasate se returnează. De asemenea, fac obiectul returnării către societate, sumele plătite cu titlu de dividende care au fost distribuite altfel decât din profituri determinate potrivit legii. Faptele trebuie probate cu documente justificative. 

5. Se propune ca legislaţia societăţilor să fie completată în sensul în care, o dată cu situaţiile financiare anuale, să fie pusă la dispoziția acționarilor și  situaţia privind dividendele distribuite parţial în cursul anului fiscal.

În varianta în vigoare a art. 117^2 alin. 1 din Legea societăţilor nr. 31/1990, nu se face vorbire de situaţia privind dividendele distribuite parţial în cursul anului fiscal.

Propunerea de modificare a art. 117^2 alin. 1 din Legea societăţilor nr. 31/1990, este formulată în sensul în care „situaţiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administraţie, respectiv raportul directoratului şi cel al consiliului de supraveghere, precum şi propunerea cu privire la distribuirea de dividende şi situaţia privind dividendele distribuite parţial în cursul anului fiscal, se pun la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii, de la data convocării adunării generale. La cerere, acţionarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăşi costurile administrative implicate de furnizarea acestora”. 

6. Se propune abrogarea prevederii potrivit căreia este incriminată utilizarea în interes propriu a patrimoniului societății.

În varianta în vigoare a art. 272 alineat (1) litera b) din Legea societăţilor nr. 31/1990, este incriminată utilizarea în interes propriu a patrimoniului societății. Astfel, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghereori al directoratului sau reprezentantul legal al societăţii care foloseşte, cu rea-credinţă, bunuri sau creditul de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect. 

7. Se propune abrogarea prevederii potrivit căreia este incriminată operațiunea de creditare și/sau garantare între două sau mai multe societăți care au administratori comuni.

În varianta în vigoare a art. 272 alineat (1) litera c) din Legea societăţilor nr. 31/1990, este incriminată operațiunea de creditare și/sau garantare între două sau mai multe societăți care au administratori comuni. Astfel, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghereori al directoratului sau reprezentantul legal al societăţii care se împrumută, sub orice formă, direct sau printr-o persoană interpusă, de la societatea pe care o administrează, de la o societate controlată de aceasta ori de la o societate care controlează societatea pe care el o administrează, suma împrumutată fiind superioară limitei reprezentând echivalentului în lei al sumei de 5.000 de euro, sau face ca una dintre aceste societăţi să îi acorde vreo garanţie pentru datorii proprii.

Conform Înaltei Curți de Casație și Justiție, „legea nu interzice acordarea unui împrumut societății de către acționarul acesteia și nici nu exclude proveniența sumei împrumutate de la o altă societate comercială, membră a aceluiași grup de societăți, astfel că nu se poate reține efectuarea împrumutului prin frauda la lege”. 

8. Se propune modificarea prevederii potrivit căreia este incriminată încasarea sau plata dividendelor.

În varianta în vigoare a art. 272^1 litera b) din Legea societăţilor nr. 31/1990, este incriminată operațiunea de încasare sau plată a dividendelor din profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite, în lipsa situaţiei financiare anuale sau contrar celor rezultate din aceasta. Astfel, se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societăţii care încasează sau plăteşte dividende, sub orice formă, din profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite, în lipsa situaţiei financiare anuale sau contrar celor rezultate din aceasta.

Propunerea de modificare a art. 272^1 litera b) din Legea societăţilor nr. 31/1990, este formulată în sensul în care se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societăţii care „încasează sau plăteşte dividende, sub orice formă, din profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite în cursul exerciţiului financiar pe baza balanţei contabile trimestriale și anual pe baza situaţiilor financiare sau contrarii celor rezultate din acestea”.

Ai nevoie de Legea contabilității nr. 82/1991? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here