1. În Monitorul Oficial, Partea I nr. 1269 din 21 decembrie 2020, a fost publicată Legea nr. 296/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal publicată. La art. I punctul 10 din Legea nr. 296/2020 se introduce nedeductibilitatea cheltuielilor generate de tranzacțiile cu statele necooperante fiscal. Nedeductibilitatea tranzacțiilor cu statele necooperante fiscal se aplică cu 1 ianuarie 2021.
 2. Textul legal conține următoarele prevederi:

,,Art. I. –   Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 1. La articolul 25 alineatul (4), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins: “f^1) cheltuielile efectuate ca urmare a unor tranzacţii cu o persoană situată într-un stat care, la data înregistrării cheltuielilor, este inclus în anexa I şi/sau anexa II din Lista UE a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;”. 

Art. VII. –   (1) Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege:  a) prevederile art. I (..) punctele (..) 10, (..) intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2021;,,

 1. Lista UE a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale, a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 331 din 7 octombrie 2020, potrivit căruia se arată următoarele:

,, „ANEXA I – Lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale”

 1. Samoa Americană

Samoa Americană nu aplică niciun schimb automat de informații financiare, nu a semnat și nu a ratificat, nici prin jurisdicția de care depinde, Convenția multilaterală a OCDE privind asistența administrativă reciprocă, astfel cum a fost modificată, nu s-a angajat să aplice standardele minime BEPS și nu s-a angajat să abordeze aceste chestiuni.

 1. Anguilla

Anguilla nu deține un rating de cel puțin „în mare măsură conformă” acordat de Forumul mondial privind transparența și schimburile de informații în scopuri fiscale pentru schimbul de informații la cerere și nu a soluționat încă această chestiune.

 1. Barbados

Barbados nu deține un rating de cel puțin „în mare măsură conformă” acordat de Forumul mondial privind transparența și schimburile de informații în scopuri fiscale pentru schimbul de informații la cerere și nu a soluționat încă această chestiune.

 1. Fiji

Fiji nu este membru al Forumului mondial privind transparența și schimburile de informații în scopuri fiscale („Forumul mondial”), nu a semnat și nu a ratificat Convenția multilaterală a OCDE privind asistența administrativă reciprocă, astfel cum a fost modificată, are regimuri fiscale preferențiale dăunătoare, nu a devenit membru al Cadrului cuprinzător privind BEPS și nici nu a pus în aplicare standardele minime anti-BEPS ale OCDE și nu a soluționat încă aceste chestiuni.

 1. Guam

Guam nu aplică niciun schimb automat de informații financiare, nu a semnat și nu a ratificat, nici prin jurisdicția de care depinde, Convenția multilaterală a OCDE privind asistența administrativă reciprocă, astfel cum a fost modificată, nu s-a angajat să aplice standardele minime BEPS și nu s-a angajat să abordeze aceste chestiuni.

 1. Palau

Palau nu aplică niciun schimb automat de informații financiare, nu a semnat și nu a ratificat Convenția multilaterală a OCDE privind asistența administrativă reciprocă, astfel cum a fost modificată, și nu a soluționat încă aceste chestiuni.

 1. Panama

Panama nu deține un rating de cel puțin „în mare măsură conformă” acordat de Forumul mondial privind transparența și schimburile de informații în scopuri fiscale pentru schimbul de informații la cerere și nu a soluționat încă această chestiune.

 1. Samoa

Samoa are un regim fiscal preferențial dăunător și nu a soluționat încă această chestiune.

În plus, Samoa s-a angajat să îndeplinească criteriul 3.1 până la sfârșitul anului 2018, dar nu a soluționat încă această chestiune.

 1. Seychelles

Seychelles are regimuri fiscale preferențiale dăunătoare și nu a soluționat încă aceste chestiuni.

Mai mult, Seychelles nu deține un rating de cel puțin „în mare măsură conformă” acordat de Forumul mondial privind transparența și schimburile de informații în scopuri fiscale pentru schimbul de informații la cerere și nu a soluționat încă această chestiune.

 1. Trinidad și Tobago

Trinidad și Tobago nu aplică niciun schimb automat de informații financiare, deține ratingul „neconformă” acordat de Forumul mondial privind transparența și schimburile de informații în scopuri fiscale pentru schimbul de informații la cerere, nu a semnat și nu a ratificat Convenția multilaterală a OCDE privind asistența administrativă reciprocă, astfel cum a fost modificată, are regimuri fiscale preferențiale dăunătoare și nu a soluționat încă aceste chestiuni.

 1. Insulele Virgine Americane

Insulele Virgine Americane nu aplică niciun schimb automat de informații financiare, nu au semnat și nu au ratificat, nici prin jurisdicția de care depind, Convenția multilaterală a OCDE privind asistența administrativă reciprocă, astfel cum a fost modificată, au regimuri fiscale preferențiale dăunătoare, nu s-au angajat să aplice standardele minime BEPS și nu s-au angajat să abordeze aceste chestiuni.

 1. Vanuatu

Vanuatu nu deține un rating de cel puțin „în mare măsură conformă” acordat de Forumul mondial privind transparența și schimburile de informații în scopuri fiscale pentru schimbul de informații la cerere, facilitează structuri și mecanisme offshore ce vizează atragerea de profituri fără substanță economică reală și nu a soluționat încă aceste chestiuni.

ANEXA II – Situația actuală a cooperării cu UE în ceea ce privește angajamentele asumate de jurisdicțiile cooperante în vederea punerii în aplicare a principiilor bunei guvernanțe fiscale

 1. Transparență

1.1.   Angajamentul de a pune în aplicare schimbul automat de informații fie prin semnarea Acordului multilateral al autorităților competente, fie prin acorduri bilaterale

Următoarei jurisdicții, de la care se așteaptă progrese concrete privind punerea în aplicare efectivă a schimbului automat de informații cu toate statele membre ale UE, i s-a acordat termenul de 31 decembrie 2020 în acest scop:

Turcia

1.2.   Calitatea de membru al Forumului mondial privind transparența și schimburile de informații în scopuri fiscale („Forumul mondial”) și ratingul satisfăcător în ceea ce privește schimbul de informații la cerere

Următoarea jurisdicție, care s-a angajat să aibă un rating suficient până la sfârșitul anului 2018, este în așteptarea unei revizuiri suplimentare din partea Forumului mondial:

Turcia

Următoarea țară în curs de dezvoltare care nu deține centre financiare, care s-a angajat să aibă un rating suficient până la sfârșitul anului 2019, este în așteptarea unei revizuiri suplimentare din partea Forumului mondial:

Botswana

1.3.   Calitatea de semnatar și ratificarea Convenției multilaterale a OCDE privind asistența administrativă reciprocă (CAR) sau a rețelei de acorduri care să includă toate statele membre ale UE

Următoarelor țări în curs de dezvoltare care nu dețin centre financiare, care au înregistrat progrese semnificative în îndeplinirea angajamentelor lor, li s-au acordat termenele 31 decembrie 2020 pentru a semna CAR și, respectiv, 31 decembrie 2021 pentru a ratifica CAR:

Botswana, Eswatini, Iordania, Maldive, Namibia, Thailanda
 1. Echitate fiscală

2.1.   Existența regimurilor fiscale dăunătoare

Următoarea jurisdicție, care s-a angajat să își modifice sau să își anuleze regimul de scutire de impozit pe venituri din surse străine până la sfârșitul anului 2019, a adoptat suficiente modificări în conformitate cu angajamentele sale și s-a angajat să soluționeze o chestiune restantă până la 31 decembrie 2020:

Saint Lucia

Următoarelor jurisdicții, care s-au angajat să își modifice sau să își anuleze regimurile fiscale dăunătoare până la sfârșitul anului 2019, dar care nu au reușit să facă acest lucru din cauza unui proces lent la nivelul Forumului privind practicile fiscale dăunătoare al OCDE, li s-a acordat un termen până la sfârșitul anului 2020 pentru a-și adapta legislația:

Australia, Maroc

Următoarei jurisdicții, care s-a angajat să își modifice sau să își anuleze regimurile fiscale dăunătoare care acoperă activități de producție și activități similare cu un grad scăzut de mobilitate până la sfârșitul anului 2019 și care a demonstrat realizarea de progrese concrete în inițierea acestor reforme în 2019, i s-a acordat termenul de 31 decembrie 2020 pentru a-și adapta legislația:

Namibia

Următoarea jurisdicție se angajează să modifice sau să anuleze regimurile fiscale dăunătoare până la sfârșitul anului 2020:

Iordania

”.

 1. Așadar, Lista UE a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 331 din 7 octombrie 2020, arată:
 • ANEXA I – Lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 331 din 7 octombrie 2020, cuprinde: Samoa Americană, Anguilla, Barbados, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Seychelles, Trinidad și Tobago, Insulele Virgine Americane și Vanuatu.
 • ANEXA II – Situația actuală a cooperării cu UE în ceea ce privește angajamentele asumate de jurisdicțiile cooperante în vederea punerii în aplicare a principiilor bunei guvernanțe fiscale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 331 din 7 octombrie 2020, cuprinde: Turcia, Botswana, Eswatini, Iordania, Maldive, Namibia, Thailanda, Saint Lucia, Australia, Maroc.
 1. Analizând conținutul art. I punctul 10 din Legea nr. 296/2020 în coroborare cu textul Anexei I și a Anexei II astfel cum au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 331 din 7 octombrie 2020, rezultă două potențiale opinii:
 • Scenariu 1: textul I punctul 10 din Legea nr. 296/2020 nu se modifică și prin urmare tranzacțiile cu statele din Anexa I și Anexa II (inclusiv tranzacțiile cu Turcia) devin nedeductibile la calculul impozitului pe profit, începând cu 01 ianuarie 2021.

SAU

 • Scenariu 2: textul I punctul 10 din Legea nr. 296/2020 se modifică și numai tranzacțiile cu statele din Anexa I devin nedeductibile la calculul impozitului pe profit, începând cu 01 ianuarie 2021. În acest context, tranzacțiile cu Turcia și celelalte state din Anexa II se desfășoară în continuare ca în 2020, fără a deveni nedeductibile cu 01 ianuarie 2021
 1. Pentru tranzacțiile devenite nedeductibile cu statele neconforme fiscale trebuie să se ia în considerare aplicarea art. 23 lit.d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia ,,Art. 23. – La calculul rezultatului fiscal, următoarele venituri sunt neimpozabile: d) veniturile din anularea, recuperarea, inclusiv refacturarea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din restituirea ori anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi pentru care nu s-a acordat deducere, precum şi veniturile reprezentând anularea rezervei înregistrate ca urmare a participării în natură la capitalul altor persoane juridice sau ca urmare a majorării capitalului social la persoana juridică la care se deţin titlurile de participare;..

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here