Această facilitate a fost introdusă prin Legea nr.125/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului şi pentru modificarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice.

Legea a fost publicată în Monitorul oficial nr. 433 din 21 iunie şi produce efecte de la 24 iunie a.c.

■ Legea la care ne referim a introdus o nouă prevedere potrivit căreia operatorii economici pot cesiona drepturile de încasat de la instituţii publice aferente bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate, prevăzute la art. 6 alin. (1), către alţi operatori economici sau alte instituţii de credit, denumite în continuare cesionari. Cesiunea este valabilă numai cu acceptul prealabil exprimat în scris al instituţiei publice care datorează operatorului economic sumele reprezentând contravaloarea bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate.

Art. 6 (1) precitat prevede că instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare, au obligaţia să vireze sumele reprezentând contravaloarea bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate în conturile operatorilor economici beneficiari, deschise la unităţile trezoreriei statului în a căror rază aceştia sunt înregistraţi fiscal.

Suma care face obiectul cesionării se achită de către instituţiile publice în contul indicat de cesionar, deschis la Trezoreria Statului, numai dacă operatorul economic nu are obligaţii de plată către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale.

Instituţiile publice care plătesc astfel de sume operatorilor economici care şi-au cesionat drepturile de încasat vor solicita organelor fiscale competente eliberarea certificatelor de atestare fiscală ale operatorilor economici respectivi, cu cel mult 10 zile lucrătoare înainte de efectuarea plăţii. În acest caz, eliberarea certificatului de atestare fiscală nu este supusă taxei extrajudiciare de timbru. În cazul în care certificatul de atestare fiscală conţine obligaţii de plată ale beneficiarului, instituţiile publice înştiinţează operatorul economic şi cesionarul cu privire la cuantumul acestor obligaţii.

În termen de 10 zile lucrătoare de la înştiinţare, dar nu mai târziu de 20 decembrie, operatorul economic poate prezenta instituţiei publice un nou certificat de atestare fiscală din care să rezulte că acesta nu mai are obligaţii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale. La expirarea termenului, instituţiile publice virează în contul operatorului economic suma aferentă obligaţiilor bugetare înscrise în certificatul de atestare fiscală şi virează în contul cesionarului, deschis la Trezoreria Statului, diferenţa dintre suma cesionată şi suma aferentă obligaţiilor bugetare.

■ Alte completări aduse prin legea de aprobare se referă la:

– virarea în conturile operatorilor economici beneficiari, deschise la Trezoreria Statului, a reprezentând contravaloarea bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate, care se plătesc de către operatorii economici cu capital majoritar sau integral de stat, din subvenţiile sau transferurile încasate;

– posibilitatea ca Ministerul Finanţelor Publice să deschidă conturi colectoare la instituţii de credit, în scopul încasării sumelor achitate on-line de către contribuabilii persoane fizice şi persoane fizice autorizate către bugetele componente ale bugetului general consolidat.

– stabilirea prin ordin al ministrului finanţelor publice a informaţiile minime şi obligatorii ale mesajelor electronice de plată completate de contribuabil, precum şi informaţiile minime şi obligatorii comunicate contribuabililor, aferente obligaţiilor de plată ale acestora către instituţiile publice;

– posibilitatea ca informaţiile referitoare la obligaţiile de plată ale contribuabililor să fie furnizate acestora şi prin intermediul instituţiilor de credit, cu condiţia ca instituţia de credit să aibă o convenţie încheiată cu Ministerul Finanţelor Publice şi să fie împuternicită de către contribuabil pentru accesul la aceste informaţii.

■ Semnalăm, de asemenea, prevederea potrivit căreia virarea de către instituţiile de credit a sumelor achitate on-line de către contribuabilii persoane fizice şi persoane fizice autorizate, în conturile colectoare deschise la Trezoreria Statului, se face în termen de o zi lucrătoare de la data autorizării tranzacţiei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here