Începând cu 1 ianuarie 2015, evidenţa activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale este reglementată prin prevederile pct. 245 – 253 din OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate.

Reamintim faptul că OMFP nr. 1802/2014:

 • a abrogat OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 şi 766 bis din 10 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare;
 • a abrogat OMFP nr. 2239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 şi 522 bis din 25 iulie 2011;
 • transpune Directiva 2013/34/UE;
 • a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2015.

Prevederi legale de natură contabilă aplicabile activelor a resurselor minerale 

Recunoaşterea activelor a resurselor minerale

OMFP nr. 1802/2014, pct. 245. – (1) În cazul în care cheltuielile de explorare şi evaluare a resurselor minerale sunt recunoscute ca activ, se aplică prevederile pct. 246-253.

Amortizarea activelor a resurselor minerale

OMFP nr. 1802/2014, pct. 245. – (2) Amortizarea activelor respective se stabileşte în funcţie de durata de viaţă utilă corespunzătoare acestora.

Încadrarea cheltuielilor de explorare şi evaluare a resurselor minerale

OMFP nr. 1802/2014, 246. – (1) Cheltuielile de explorare şi evaluare a resurselor minerale sunt cheltuieli generate de entitate în legătură cu explorarea şi evaluarea resurselor minerale, înainte ca fezabilitatea tehnică şi viabilitatea comercială ale extracţiei resurselor minerale să fie demonstrate. Pentru a determina dacă aceste cheltuieli se recunosc ca imobilizări, o entitate ia în considerare gradul în care cheltuiala poate fi asociată cu descoperirea resurselor minerale.

(2) Explorarea şi evaluarea resurselor minerale se referă la prospectarea resurselor minerale, inclusiv minereuri, petrol, gaze naturale şi resurse similare neregenerative, după ce entitatea a obţinut drepturile legale de a explora într-o anumită zonă, precum şi la determinarea fezabilităţii tehnice şi a viabilităţii comerciale ale extracţiei resurselor minerale.

Politicile contabile

OMFP nr. 1802/2014, pct. 247. – O entitate trebuie să stabilească o politică contabilă specificând ce cheltuieli sunt recunoscute drept active de explorare şi evaluare şi trebuie să aplice acea politică în mod consecvent. Pentru a face această determinare, entitatea ia în considerare gradul în care cheltuiala poate fi asociată cu descoperirea unor resurse minerale specifice. Următoarele sunt exemple de cheltuieli care ar putea fi incluse în evaluarea iniţială a activelor de explorare şi evaluare (lista nu este exhaustivă):

a) achiziţionarea drepturilor de a explora;

b) studii topografice, geologice, geochimice şi geofizice;

c) foraje de explorare;

d) săpături;

e) eşantionare; şi

f) activităţi în legătură cu evaluarea fezabilităţii tehnice şi a viabilităţii comerciale ale extracţiei unei resurse minerale. 

Cheltuieli care nu sunt recunoscute ca şi active

OMFP nr. 1802/2014, pct. 248. – O entitate nu va înregistra ca active de natura cheltuielilor de explorare şi evaluare a resurselor minerale cheltuielile angajate:

a) înainte de explorarea şi evaluarea resurselor minerale, cum sunt cheltuielile ce au avut loc înainte de momentul în care entitatea a obţinut dreptul legal de a explora o anumită zonă;

b) după ce sunt demonstrabile fezabilitatea tehnică şi viabilitatea comercială ale extracţiei unei resurse minerale.

OMFP nr. 1802/2014, pct. 249. – Cheltuielile legate de valorificarea resurselor minerale nu vor fi recunoscute drept active de explorare şi evaluare. 

Reevaluarea resurselor minerale

OMFP nr. 1802/2014, pct. 250. – Prevederile referitoare la reevaluarea imobilizărilor corporale se aplică şi activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale.

Clasificarea şi reclasificarea activelor de explorare şi evaluare

 

OMFP nr. 1802/2014, pct. 251. – (1) O entitate trebuie să clasifice activele de explorare şi evaluare drept active corporale sau necorporale conform naturii activelor dobândite şi trebuie să aplice în mod consecvent această clasificare.

(2) Unele active recunoscute sunt tratate drept active necorporale (de exemplu, drepturile de forare), în timp ce altele sunt corporale (de exemplu, vehiculele şi instalaţiile de forare). 

OMFP nr. 1802/2014, pct. 252. – (1) Un activ de explorare şi evaluare nu trebuie să mai fie clasificat ca atare atunci când fezabilitatea tehnică şi viabilitatea comercială ale extracţiei unei resurse minerale pot fi demonstrate. În acest scop, activele de explorare şi evaluare se înregistrează pe seama conturilor corespunzătoare de imobilizări necorporale, respectiv corporale, după caz.

(2) Activele de explorare şi evaluare trebuie evaluate pentru depreciere şi orice pierdere din depreciere trebuie recunoscută înainte de reclasificare. 

Deprecierea activelor de explorare şi evaluare

 

OMFP nr. 1802/2014, pct. 253. – Unul sau mai multe din următoarele fapte şi împrejurări indică faptul că o entitate trebuie să analizeze şi să înregistreze, dacă este cazul, o ajustare pentru deprecierea activelor de explorare şi evaluare:

a) durata pentru care entitatea are dreptul de a explora o anumită zonă a expirat în decursul perioadei sau va expira în viitorul apropiat şi nu se preconizează reînnoirea;

b) nu sunt prevăzute în buget cheltuielile necesare pentru explorarea în continuare şi pentru evaluarea resurselor minerale în acea zonă;

c) explorarea şi evaluarea resurselor minerale dintr-o anumită zonă nu au dus la descoperirea unor cantităţi de resurse minerale viabile din punct de vedere comercial, iar entitatea a decis să întrerupă aceste activităţi în zona respectivă;

d) există suficiente date care să indice că, deşi este posibilă o dezvoltare în zona respectivă, este puţin probabil ca valoarea contabilă a activului de explorare şi evaluare să fie complet recuperată în urma valorificării sau vânzării etc.


Analiză comparativă privind evidenţa activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale 

ANALIZĂ COMPARATIVĂ

Noua reglementare contabilă în raport cu reglementarea contabilă anterioară

Noua reglementare contabilă

(OMFP nr. 1802/2014)

Reglementarea contabilă anterioară

(OMFP nr. 3055/2009)

Cu ajutorul contului 216Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale” se ţine evidenţa activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale, recunoscute ca imobilizări corporale.

 

Contul 216 „Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale” este un cont de activ.

 

Soldul contului 216 „Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale”  reprezintă valoarea imobilizărilor de natura activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale existente.

 

Operaţiunile privind evidenţa activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale

 • valoarea activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale achiziţionate, realizate din producţie proprie, primite ca aport la capitalul social (216=404, 231, 456);

Operaţiune nouă.

 • valoarea activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale achiziţionate de la entităţi afiliate sau de la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (216=451, 453);

Operaţiune nouă.

 • valoarea activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale primite prin subvenţii pentru investiţii, cu titlu gratuit sau constatate plus la inventar (216=475);

Operaţiune nouă.

 • costurile estimate iniţial cu demontarea şi mutarea activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (216=151);

Operaţiune nouă.

 • valoarea activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale primite în leasing financiar (216=167);

Operaţiune nouă.

 • creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea construcţiilor, dacă nu a existat o descreştere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă investiţiilor imobiliare reevaluate (216=105);

Operaţiune nouă.

 • creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale, recunoscută ca venit care să compenseze cheltuiala cu descreşterea, recunoscută anterior la acel activ (216=755).

Operaţiune nouă.

 • valoarea neamortizată a activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale scoase din evidenţă (658=216);

Operaţiune nouă.

 • amortizarea activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale scoase din evidenţă (281=216);

Operaţiune nouă.

 • valoarea activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale aferente contractelor de leasing financiar cedate sau restituite (167=216);

Operaţiune nouă.

 • descreşterile faţă de valoarea contabilă netă, rezultate din reevaluarea activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale, în limita soldului creditor al rezervei din reevaluare (105=216);

Operaţiune nouă.

 • valoarea descreşterii rezultate din reevaluarea activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale, recunoscută ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (655=216);

Operaţiune nouă.

 • valoarea amortizării activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale, eliminată cu ocazia reevaluării din valoarea contabilă brută a acestora (281=216).

Operaţiune nouă.

Procesul de verificare al operaţiunilor

 • Analiza evoluţiei soldurilor de la o perioadă la alta;
 • Analiza componenţei soldurilor;
 • Compararea conturilor cu facturile şi documentele de achiziţie;
 • Verificarea tratamentului fiscal;


Temei legal:

 • Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicata, cu modificările şi completările ulterioare şi actele normative emise în aplicarea acesteia;
 • Bădoi, M. – „Legea contabilităţii comentata – explicaţii, studii de caz, monografii contabile”, Universul Juridic, Bucureşti – 2013.  

Ai nevoie de OMFP nr. 1802/2014 privind noile reglementări contabile? Poţi cumpăra actul la zi, în format .pdf, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here