Ordinul ANAF  nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central, publicat în Monitorul Oficial nr. 45 din 20 ianuarie 2016 (M.Of. nr. 45/2016).

În vigoare de la 20.01.2016

Având în vedere prevederile art. 187 alin. (2), ale art. 209 şi ale art. 352 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1.

(1) Se aprobă conţinutul cererii de acordare a eşalonării la plată şi documentele justificative anexate acesteia, prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă Procedura de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central, prevăzută în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2.

Prevederile prezentului ordin se aplică şi pentru obligaţiile fiscale pentru care au fost acordate eşalonări la plată până la data intrării în vigoare a acestuia.

Art. 3.

Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de planificare, monitorizare şi sinteză, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi organele fiscale centrale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

Bucureşti, 14 ianuarie 2016.

Nr. 90.

ANEXA Nr. 1

CONŢINUTUL CERERII

de acordare a eşalonării la plată şi documentele justificative anexate acesteia

ARTICOLUL 1

Dispoziţii privind cererea de acordare a eşalonării la plată

(1) Eşalonările la plată a obligaţiilor fiscale se solicită de către debitor în baza unei cereri depuse la registratura organului fiscal competent, prevăzut la art. 30, 33, 35 sau 40, după caz, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, sau comunicate prin poştă, cu confirmare de primire.

(2) Pentru debitorii care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, cererea de acordare a eşalonărilor la plată se depune de către debitor, atât pentru obligaţiile fiscale datorate de acesta, cât şi pentru cele ale sediilor sale secundare. Cererea se depune la organul fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale ale debitorului şi se analizează raportat la totalul obligaţiilor debitorului şi ale sediilor sale secundare.

(3) Cererea de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale va cuprinde următoarele elemente:

a) datele de identificare a debitorului: denumirea/numele şi prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, precum şi datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii;

b) perioada pentru care se solicită eşalonarea la plată, exprimată în luni, şi motivarea acesteia;

c) suma totală pentru care se solicită eşalonare la plată şi/sau amânare la plată, după caz, defalcată pe tipuri de impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat şi, în cadrul acestora, pe obligaţii fiscale principale şi accesorii. În cazul debitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, impozitul pe venitul din salarii se menţionează separat pentru debitor şi separat pentru fiecare dintre sediile sale secundare;

d) justificarea stării de dificultate generate de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi cauzele acesteia;

e) menţiuni referitoare la înlesnirile la plată acordate până la data depunerii cererii, în baza actelor normative în materie de înlesniri la plată;

f) menţiuni referitoare la bunurile în proprietate, în cazul debitorilor care nu deţin bunuri în proprietate sau acestea sunt insuficiente pentru constituirea garanţiilor la nivelul prevăzut de art. 193 din lege, după caz;

g) data şi semnătura debitorului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului.

(4) Cererea de acordare a eşalonării la plată, depusă în condiţiile art. 206 din lege, trebuie să conţină elementele prevăzute la alin. (3) lit. a)-c), e) şi f), precum şi precizarea expresă că se solicită eşalonarea la plată cu încadrarea în categoria debitorilor cu risc fiscal mic sau invocarea temeiului legal, respectiv art. 206 din lege.

(5) În cazul solicitării unei eşalonări în temeiul art. 206 alin. (5) din lege, cererea trebuie depusă anterior împlinirii scadenţei sau termenului de plată prevăzute la art. 154 şi 156 din lege, după caz.

[Continuare…]

Ai nevoie de Noul Cod de procedură fiscală? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here