ONG-urile sunt scutite de plata impozitului pe profit şi pentru veniturile din activităţi economice realizate până la nivelul echivalentului în lei a 15.000 euro.

Conform art. 15 alin. (2) din Codul fiscal, organizaţiile nonprofit, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit  pentru:

* cotizaţiile şi taxele de înscriere ale membrilor;

* contribuţiile băneşti sau în natura ale membrilor şi simpatizantilor;

* taxele de înregistrare stabilite potrivit legislaţiei în vigoare;

* veniturile obţinute din vize, taxe şi penalităţi sportive sau din participarea la competiţii şi demonstraţii sportive;

* donaţiile şi banii sau bunurile primite prin sponsorizare;

* dividendele şi dobânzile obţinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din venituri scutite;

* veniturile pentru care se datorează impozit pe spectacole;

* resursele obţinute din fonduri publice sau din finanţări nerambursabile;

* veniturile realizate din acţiuni ocazionale precum: evenimente de strângere de fonduri cu taxa de participare, serbări, tombole, conferinţe,

* utilizate în scop social sau profesional; sumele primite ca urmare a nerespectării condiţiilor cu care s-a făcut donaţia/sponsorizarea, potrivit legii, sub rezerva că sumele respective să fie utilizate de către organizaţiile nonprofit, în anul curent sau în anii următori, pentru realizarea scopului şi obiectivelor acestora, potrivit actului constitutiv sau statutului, după caz;

* veniturile realizate din despăgubiri de la societăţile de asigurare pentru pagubele produse la activele corporale proprii, altele decât cele care sunt utilizate în activitatea economică; sumele primite din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice.

Legiuitorul a stabilit la art. 15 alin. (3) din Codul fiscal, faptul că organizaţiile nonprofit, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit şi pentru veniturile din activităţi economice realizate până la nivelul echivalentului în lei a 15.000 euro, într-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit.

Veniturile realizate de organizaţiile nonprofit din transferul sportivilor sunt venituri impozabile la determinarea profitului impozabil. Cheltuielile care nu sunt înregistrate în mod distinct pentru realizarea veniturilor impozabile se repartizează de către contribuabili pe baza de criterii proprii de alocare, corespunzător cu natura activităţii desfăşurate.

Procedura tehnică

Organizaţiile nonprofit care obţin venituri sunt scutite de la plata impozitului pe profit, şi depăşesc limita de 15.000 euro, plătesc impozit pentru profitul corespunzător acestora.

Determinarea profitului impozabil se face astfel:

a) stabilirea veniturilor neimpozabile prevăzute la art. 15 alin. (2) din Codul fiscal (lista prezentată anterior);

b) determinarea veniturilor neimpozabile prevăzute la art. 15 alin. (3) din Codul fiscal, prin parcurgerea următorilor paşi:

– calculul echivalentului în lei a 15.000 euro prin utilizarea cursului mediu de schimb valutar EUR/ROL comunicat de Banca Naţională a României pentru anul fiscal respectiv;

– calculul valorii procentului de 10% din veniturile prevăzute la lit. a);

– stabilirea veniturilor neimpozabile prevăzute la art. 15 alin. (3) din Codul fiscal ca fiind valoarea cea mai mică dintre sumele stabilite conform precizărilor anterioare;

c) stabilirea veniturilor neimpozabile prin adunarea sumelor de la lit. a) şi b);

d) determinarea veniturilor impozabile prin scăderea din totalul veniturilor a celor de la lit. c);

e) calculul profitului impozabil corespunzător veniturilor impozabile de la lit. d), avându-se în vedere următoarele:

(i) stabilirea cheltuielilor efectuate în scopul realizării veniturilor impozabile de la lit. d). Este necesară utilizarea de către contribuabil a unor chei corespunzătoare de repartizare a cheltuielilor comune;

(ii) stabilirea valorii deductibile a cheltuielilor determinate conform regulilor de la pct. (i);

(iii) stabilirea profitului impozabil ca diferenţă între veniturile impozabile de la lit. d) şi cheltuielile deductibile stabilite la pct. (ii);

f) calculul impozitului pe profit prin aplicarea cotei de 16% asupra profitului impozabil stabilit la lit. e).

Baza legală

* Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

* O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

* H.G. nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

* H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

* O.G. nr. 2/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 71 din 30/01/2012.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here