Ordonanţa Guvernului nr. 30/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile, publicată în Monitorul Oficial nr. 651 din 27 august 2015 (M.Of. nr. 651/2015).

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.3 şi pct. VI.3 şi 4 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Art. I.

Articolul 34 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (4) se abrogă.

2. Alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” (5) Numărul maxim de persoane la nivelul unei autorităţi dintre cele prevăzute la alin. (1), care pot fi nominalizate în echipele de proiect finanţate din fonduri externe nerambursabile sau din împrumuturi externe contractate ori garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, este cel stabilit de prevederile contractului/acordului/ordinului de finanţare semnat de către instituţia beneficiară cu autoritatea finanţatoare.”

Art. II.

După articolul 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 7 august 2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

” Art. 21.

(1) Sumele prevăzute la art. 2 alin. (4) lit. d) se recuperează de la beneficiar dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) sumele aferente corecţiilor financiare au fost restituite beneficiarilor POS Mediu în aplicarea prevederilor art. 2 alin. (4) lit. d), pe perioada de derulare în instanţă a litigiilor având ca obiect anularea titlurilor de creanţă;

b) corecţiile financiare stabilite în urma aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, sunt menţinute prin hotărâri judecătoreşti definitive în sarcina beneficiarilor POS Mediu.

(2) Sumele care trebuie recuperate în condiţiile prevăzute la alin. (1) sunt scadente la data efectuării plăţii.

(3) Beneficiarul datorează, pentru neachitarea la termen a obligaţiilor stabilite, o dobândă care se calculează prin aplicarea ratei dobânzii datorate la soldul rămas de plată din contravaloarea în lei a creanţei bugetare, din prima zi de după termenul de plată stabilit în conformitate cu prevederile alin. (2), până la data stingerii acesteia.”

[Continuare…]

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here