Guvernul a instituit o nouă schemă de ajutor de stat, aceasta având ca obiectiv dezvoltarea regională prin realizarea de investiţii care determină crearea de locuri de muncă în toate sectoarele (cu unele excepţii).

Schema a fost instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 332/2014 — act normativ publicat în Monitorul Oficial nr. 336/2014.

DURATA ŞI BUGETUL SCHEMEI

 

Acordurile de finanţare în baza schemei vor putea fi emise până pe 31 decembrie 2020, iar plata ajutorului de stat va fi făcută în perioada 2015-2025 — în baza acordurilor pentru finanţare şi în limita bugetului anual al schemei.
Potrivit Hotărârii nr. 332/2014, bugetul maxim al schemei este de aproximativ 600 de milioane de euro, bugetul maxim anual fiind de aproximativ 100 de milioane de euro.
Se estimează că de acest ajutor de stat vor beneficia în jur de 1500 de întreprinderi.

Ajutorul va fi acordat sub formă de sume nerambursabile.

CHELTUIELI ELIGIBILE ŞI CONDIŢII

 

Se vor considera cheltuieli eligibile costurile salariale înregistrate pe o perioadă de doi ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă.
Condiţiile pentru acordarea ajutorului de stat sunt:
locurile de muncă să fie create direct de un proiect de investiţii;
locurile de muncă să fie create după data primirii acordului pentru finanţare, dar nu mai târziu de trei ani de la data finalizării investiţiei.
Se iau în considerare locurile de muncă nou-create în cazul în care între angajaţi şi angajator sau întreprinderi asociate acestuia nu există raporturi de muncă în ultimele 12 luni anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare, este precizat în HG nr. 332/2014.

În cazul întreprinderilor mari, locurile de muncă create vor trebui păstrate cel puţin cinci ani, iar în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii, cel puţin trei ani.

CRITERII DE ELIGIBILITATE

 

Conform actului normativ, întreprinderile vor putea beneficia de ajutorul de stat dacă vor îndeplini cumulativ (la momentul înregistrării cererii de acord pentru finanţare) următoarele criterii de eligibilitate:
să fie înregistrate potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990;
să realizeze o investiţie iniţială în România;
să nu înregistreze debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;
să nu intre în categoria „întreprinderilor în dificultate”;
să nu se afle în executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;
să nu facă obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea să fi fost executate;
să nu fi beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale şi necorporale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii;
să nu fi închis o activitate identică sau similară în spaţiul economic european în ultimii doi ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, la momentul înregistrării cererii, să nu aibă planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de doi ani după finalizarea, în regiunea în cauză, a investiţiei iniţiale.
Totodată, de ajutor pot beneficia întreprinderile în activitate, dacă îndeplinesc criteriile menţionate mai sus şi următoarele:
să aibă capital social subscris vărsat în valoare de cel puţin 30.000 de lei;
să nu aparţină unor acţionari care deţin/au deţinut în ultimii doi ani anteriori datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare o altă întreprindere înregistrată conform Legii nr. 31/1990, care desfăşoară/a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare.
Referitor la investiţiile realizate de întreprinderi în cadrul schemei, criteriile de eligibilitate care trebuie îndeplinite cumulativ sunt:
să fie considerate investiţii iniţiale, respectiv investiţii iniţiale în favoarea unei noi activităţi economice, în cazul întreprinderilor mari din regiunea Bucureşti;
să ducă la crearea a cel puţin 20 de locuri de muncă, dintre care minimum trei pentru lucrători defavorizaţi;
să fie viabile şi să determine eficienţa economică a întreprinderii.
Ajutorul se acordă pentru toate sectoarele de activitate (cu anumite excepţii). Ajutoarele care fac excepţie de la prevederile schemei pot fi găsite AICI, iar sectoarele de activitate pentru care NU se acordă ajutor pot fi găsite AICI.
Mai multe informaţii despre schemă puteţi găsi în Hotărârea Guvernului nr. 332/2014.

Sursa: HG 332/2014 | Foto: FreeImages.com

 

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here