Drepturile şi obligaţiile persoanelor fizice supuse verificării fiscale au fost publicate recent în Monitorul Oficial.

Acestea sunt prevăzute în Carta drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale, care a fost aprobată prin Ordinul nr. 544/2014.

Verificarea fiscală a persoanelor fizice este prevăzută în Codul de procedură fiscală la articolul 109^1.

Potrivit Cartei, verificarea fiscală reprezintă ansamblul activităţilor desfăşurate de organele fiscale cu scopul de a examina totalitatea drepturilor şi a obligaţiilor de natură patrimonială, a fluxurilor de trezorerie şi a altor elemente relevante pentru stabilirea situaţiei fiscale reale a persoanei verificate.

În acest caz, organele fiscale sunt obligate să comunice contribuabililor avizul de verificare şi Carta.

Atenţie! Durata verificării fiscale nu poate fi mai mare de şase luni (sau de 12 luni, dacă sunt necesare informaţii din străinătate).

Mai jos găsiţi informaţii succinte referitoare la drepturile şi obligaţiile prevăzute în Cartă. Printre acestea se numără dreptul de a cere amânarea verificării, dreptul de a beneficia de asistenţă de specialitate sau obligaţia de a permite accesul funcţionarilor Fiscului în locuinţă sau pe terenuri.

DREPTURILE CONTRIBUABILILOR

Pe durata verificării fiscale, contribuabilii vor avea următoarele drepturi:
• Dreptul de a fi înştiinţat despre acţiunea de verificare a situaţiei fiscale personale. Contribuabilul va fi înştiinţat printr-un aviz de verificare care va fi transmis (în scris) de organul fiscal cu minimum 15 zile înainte de data începerii verificării. Acesta va fi însoţit de Carta drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale. Contribuabilul va avea la dispoziţie 60 de zile (de la comunicarea avizului) pentru a prezenta documentele justificative necesare clarificării situaţiei fiscale personale;
• Dreptul de a solicita amânarea datei de începere a verificării situaţiei fiscale personale. Amânarea se poate face o singură dată, la solicitarea scrisă a contribuabilului, pentru motive justificate. Organul fiscal va comunica apoi data pentru care a fost reprogramată verificarea;
• Dreptul de a beneficia de asistenţă de specialitate sau juridică;
• Dreptul de a solicita schimbarea locului de desfăşurare a verificării fiscale. Înaintea începerii verificării, contribuabilul poate solicita (în scris) ca aceasta să se desfăşoare şi la domiciliul acestuia (în situaţia imposibilităţii fizice de a se deplasa), domiciliul/sediul persoanei care acordă acestuia asistenţă de specialitate sau juridică (dacă domiciliul acestei persoane reprezintă şi sediul său profesional);
• Dreptul de a solicita prelungirea termenului de prezentare a informaţiilor şi înscrisurilor relevante pentru verificare. Contribuabilul va putea să ceară (o singură dată, pentru motive justificate) prelungirea cu 30 de zile a termenului de 60 de zile specificat la primul punct;
• Dreptul de a colabora la stabilirea stării de fapt fiscale şi de a numi persoane pentru a furniza informaţii. În cazul în care informaţiile oferite sunt insuficiente, organul fiscal se va putea adresa şi altor persoane pentru obţinerea de informaţii;
• Dreptul de a refuza furnizarea de informaţii. Acest drept se referă la soţul/soţia şi rudele contribuabilului până la gradul al treilea inclusiv. Totodată, vor putea refuza să furnizeze informaţii cu privire la datele de care au luat cunoştinţă în exercitarea activităţii lor preoţii, avocaţii, notarii publici, consultanţii fiscali, executorii judecătoreşti, auditorii, experţii contabili, medicii şi psihoterapeuţii, asistenţii acestor persoane, dar şi persoanele care participă la activitatea profesională a acestora. Excepţie vor face informaţiile cu privire la îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de legea fiscală în sarcina acestora şi informaţiile necesare clarificării şi stabilirii situaţiei fiscale reale a contribuabililor/plătitorilor cu care au avut sau au raporturi juridice;
• Dreptul de a fi verificat numai pentru impozitele şi taxele aflate în cadrul termenului de prescripţie;
• Dreptul de a fi verificat o singură dată. Verificarea situaţiei fiscale personale va putea fi efectuată o singură dată pentru impozitul pe venit şi pentru fiecare perioadă impozabilă;
• Dreptul de a solicita legitimarea organelor de verificare fiscală;
• Dreptul de a fi protejat pe linia secretului fiscal. Informaţiile furnizate de contribuabil organelor de verificare fiscală şi cele pe care acestea le obţin în timpul verificării fiscale vor fi protejate;
• Dreptul de a cunoaşte rezultatele verificării fiscale. Contribuabilul va fi informat pe parcursul verificărilor cu privire la constatările rezultate. De asemenea, organele fiscale vor prezenta la finalul verificării constatările şi consecinţele lor fiscale. Contribuabilul va avea posibilitatea să-şi exprime în scris punctul de vedere cu privire la rezultate;
• Dreptul de a contesta decizia de impunere emisă în urma verificării fiscale. Contestaţia se va formula în scris şi se va depune la organul fiscal emitent în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei de impunere.

OBLIGAŢIILE CONTRIBUABILILOR

Pe durata verificării fiscale, contribuabilii vor avea următoarele obligaţii:
• Obligaţia de prezentare la locul, data şi ora precizată în avizul de verificare. De obicei, verificarea fiscală va avea loc la sediul organului fiscal;
• Obligaţia de a furniza informaţiile necesare determinării stării de fapt fiscale;
• Obligaţia de a prezenta înscrisurile necesare clarificării stării de fapt fiscale;
• Obligaţia de a permite efectuarea cercetărilor la faţa locului. Contribuabilul va fi obligat să permită cercetările la faţa locului făcute de funcţionarii împuterniciţi în acest sens şi experţii folosiţi de aceştia (intrarea pe terenuri, în încăperi şi în orice alte incinte, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a face constatări în interes fiscal). Totuşi, contribuabilul va putea să refuze acest lucru, însă intrarea se va face apoi cu autorizarea unei instanţe judecătoreşti;
• Obligaţia de a îndeplini măsurile dispuse de organul de verificare fiscală;

• Obligaţia de a plăti diferenţele de impozit stabilite cu ocazia verificării fiscale, precum şi dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente acestora.
Carta drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale poate fi consultată integral AICI.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here