Detaliile au fost stabilite prin Procedura de acordare a asistenței realizate de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central în vederea completării și/sau depunerii, precum și transmiterii declaraţiei unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice, reglementare aprobată prin ordinul comun MFP şi MDRAP nr. 1.938/4.735/2018 şi care a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 399 din 9 mai. 

Înainte de a vorbi despre procedura în sine, sunt de reţinut câteva chestiuni de organizare:

– asistenţa se acordă de către organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central;

– beneficiază de asistenţă contribuabilii care au domiciliul fiscal în localitatea în care își are sediul organul fiscal local și nu există o unitate teritorială a ANAF;

în termen de 15 zile de la încheierea anului fiscal, organul fiscal central, în baza informațiilor deținute, întocmește lista cu persoanele care au obligația depunerii declaraţiei unice, arondați pe fiecare organ fiscal local, în funcție de domiciliul fiscal al contribuabililor, și o transmite organului fiscal local. Se aplică o excepţie, anume anul aceasta, lista cu persoanele care au obligația depunerii declarației unice se întocmește în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a Procedurii. 

Venituri de declarat

Sunt vizate în vedere persoanele fizice despre care organul fiscal deține informații că în anul 2017 au realizat următoarele categorii de venituri:

– venituri din activități independente;

– venituri din drepturi de proprietate intelectuală, cu excepția celora căror impunere a fost finală;

– venituri din cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă a căror impunere a fost finală;

– venituri din investiții, cu excepția veniturilor din dividende, dobânzi și a celor din lichidarea unei persoane juridice, a căror impunere a fost finală;

– venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură.

ATENŢIE! Încadrarea veniturilor şi tratamentul de impunere se referă la reglementările în vigoare din 2017 din Codul fiscal

Cum va funcţiona proceduraOFICIAL: Cum ne va asista Fiscul la completarea declaraţiei unice de impozitare?

Reţinem câţiva din paşii de organizare, care ne interesează:

• Organul fiscal central analizează săptămânal listele și, în situația în care intervin modificări semnificative, respectiv de cel puțin 30% în aceste liste, le actualizează și le transmite de îndată organului fiscal local.

• Organul fiscal local stabilește lista cu persoanele implicate în procedura de asistență privind completarea și/sau depunerea, precum și transmiterea declaraţiei unice, în funcție de numărul contribuabililor care au domiciliul fiscal în localitatea în care își are sediul organul fiscal local și au obligația depunerii declarației unice.

Lista se afișează la sediul organului fiscal local și central și pe pagina de internet a acestora.

Organul fiscal central stabilește lista cu persoanele care vor colabora cu organul fiscal local în vederea acordării asistenței, precum și un calendar în care persoanele desemnate se deplasează la sediul organului fiscal local în acest scop, astfel încât cel puțin o zi pe săptămână, la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, să fie prezent un funcționar cu atribuții de asistență din cadrul organului fiscal central sau un alt funcționar din cadrul organului fiscal central, în perioada 15 ianuarie-15 martie.

Prin excepție, anul acesta, perioada de acordare a asistenței este 15 mai-15 iulie.

• La nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, în perioada prevăzută, organul fiscal central și organul fiscal local organizează întâlniri cu contribuabilii vizați pentru diseminarea prevederilor legale, a procedurilor de completare și depunere a declarației, precum și instruire practică. Acţiunile se mediatizează mediatizează prin toate canalele de comunicare disponibile, fiind deschisă posibilitatea iniţierii şi a altor acţiuni de promovare a noului mecanism de impunere. 

Ce face, practic, organul fiscal?

• Îndrumarea și asistența în vederea completării și/sau depunerii, precum și transmiterii declaraţiei unice realizate de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central se referă la:

– modul de completare a declarației unice pe suport hârtie sau în formă electronică;

– înregistrarea în “Spațiul privat virtual”;

–  transmiterea declarației unice prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

IMPORTANT DE REŢINUT! În cazul în care persoana care solicită îndrumare și asistență privind înregistrarea în “Spațiul privat virtual” optează pentru verificarea datelor furnizate în cerere cu aprobare la ghișeu, atunci persoana desemnată din cadrul organului fiscal local sau persoana din cadrul organului fiscal central, dacă este prezentă, efectuează identificarea fizică a solicitantului fără a mai fi necesară deplasarea acestuia la organul fiscal din cadrul ANAF. Totuşi, să nu neglijăm precizarea: “dacă persoana este prezentă”!

• În cazul în care contribuabilul a primit îndrumare și asistență pentru completarea declarației unice pe suport hârtie, aceasta va fi înregistrată de organul fiscal local în registrul special pus la dispoziție de organul fiscal central împreună cu plaja de numere aferentă. Declarațiile se predau persoanei/persoanelor din cadrul organului fiscal central, pe baza unui borderou de predare-primire.

Declarațiile unice primite de persoana/persoanele din cadrul organului fiscal central sunt predate compartimentului responsabil din cadrul organul fiscal central, în vederea prelucrării.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here