20 Februarie, 2020

OFICIAL: Cum arată noul contract de asigurare socială, pentru asigurarea voluntară în sistemul public de pensii?

La sfârşitul săptămânii trecute a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul Ministerului Muncii nr. 489/2018 pentru aprobarea modelului contractului de asigurare socială și al actului adițional la acesta, utilizate în sistemul public de pensii.

Documentul se utilizează pentru asigurarea voluntară în sistemul public de pensii începând cu data de 1 ianuarie 2018.

Model Contract de asigurare socială

CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

CASA TERITORIALĂ DE PENSII |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ

Nr. |_|_|_|_|_|_| din ziua |_|_|, luna |_|_|, anul |_|_|_|_|

Încheiat între Casa Teritorială de Pensii . . . . . ., denumită în continuare “Casa”, reprezentată prin directorul executiv, în calitate de asigurător, cu sediul în

localitatea: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,

str.: |_|_|_|_|_|_|_|_|_| nr. |_|_|_|_|,

și: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,

în calitate de asigurat,

posesor al codului numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

actul de identitate: . . . . . . . . . . Seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|

Adresa:

localitatea: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,

str.: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

nr. |_|_|, bl. |_|_|, sc. |_|_|, et. |_|_|, ap. |_|_|_|_|,

oficiul poștal: |_|_|_|_|_|_|_|_|,

județul: |_|_|_|_|_|_|, sectorul: |_|_|,

telefon: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,

adresa de e-mail: . . . . . . . . . .

1. Obiectul contractului este asigurarea în sistemul public de pensii reglementat prin Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă sau pentru completarea venitului asigurat care va fi utilizat la calculul acesteia.

2. Prezentul contract intră în vigoare la data înregistrării acestuia la Casă.

3. Condiții de asigurare:

3.1. Venitul asigurat este de*): |_|_|_|_| lei (în cifre)

*) Venitul lunar asigurat nu poate fi mai mic decât suma reprezentând 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

3.2. Cota contribuției de asigurări sociale este de: |_|_|,|_|_|%.

3.3. Cuantumul contribuției de asigurări sociale este de: |_|_|_|_|_|

3.4. Contul în care se plătește contribuția de asigurări sociale, deschis la trezorerie pe seama Casei, este: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

3.5. Plata contribuției de asigurări sociale, potrivit prezentului contract, se face lunar în numerar de către asigurat sau în numele asiguratului de către orice altă persoană, la casieria Casei, sau prin orice alte mijloace de plată prevăzute de lege.

3.6. Termenul de achitare a contribuției este:

[ ] lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.

Plata se poate face și anticipat, pentru |_|_| luni (maximum 12 luni, calculate de la data intrării în vigoare a prezentului contract).

4. Obligațiile Casei:

4.1. valorificarea, la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă, a stagiului de cotizare realizat în baza prezentului contract de asigurare socială și a venitului asigurat care a constituit baza de calcul al contribuției de asigurări sociale conform prezentului contract;

4.2. certificarea, la cererea asiguratului, a stagiului de cotizare realizat în baza prezentului contract;

4.3. notificarea asiguratului, ori de câte ori venitul lunar asigurat este mai mic decât nivelul minim prevăzut de lege, ca urmare a modificării, prin act normativ, a nivelului câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat;

4.4. în cazul neplății contribuției de asigurări sociale la termenul prevăzut în contract, Casa calculează dobânzi și penalități de întârziere, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

4.5. [acordarea ajutorului de deces prevăzut la art. 125 și 126 din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare.

5. Obligațiile asiguratului:

5.1. achitarea contribuției de asigurări sociale în cuantumul și la termenul stabilit la pct. 3.6 din prezentul contract;

5.2. achitarea de dobânzi și penalități de întârziere pentru neplata contribuției de asigurări sociale la termenul prevăzut în contract;

5.3. înștiințarea Casei asupra modificărilor survenite în termenii prezentului contract;

5.4. să se prezinte la sediul Casei atunci când este solicitat, respectând termenul stabilit de aceasta.

6. Clauze:

6.1. Stagiul de cotizare se constituie din însumarea lunilor pentru care s-a achitat contribuția de asigurări sociale, precum și dobânzile și penalitățile de întârziere, dacă este cazul.

6.2. În situația rezilierii contractului, contribuția de asigurări sociale achitată nu se restituie; stagiul de cotizare realizat până la data rezilierii contractului se valorifică la stabilirea dreptului la pensie pentru limită de vârstă.

6.3. Calitatea de asigurat se redobândește după încheierea unui nou contract de asigurare socială.

6.4 Contractul de asigurare socială se poate rezilia, oricând, din inițiativa asiguratului.

6.5. Contractul de asigurare socială se reziliază, din inițiativa casei teritoriale de pensii, în cazul neplății contribuției de asigurări sociale pentru o perioadă de 6 luni consecutive. În acest caz, rezilierea se face începând cu ziua următoare celei până la care s-a plătit contribuția de asigurări sociale împreună cu dobânzile și penalitățile de întârziere aferente.

6.6. În caz de forță majoră, părțile contractante sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Cazul de forță majoră se dovedește de partea care o invocă.

6.7. Modificarea oricăror prevederi din prezentul contract, cu excepția situației de la pct. 4.3, se poate face numai cu acordul scris al ambelor părți, prin act adițional. Când una dintre părți nu este de acord cu modificarea solicitată de cealaltă parte, contractul se derulează în condițiile anterioare, cu excepția situației în care se solicită rezilierea lui.

7. Litigiile în legătură cu executarea prezentului contract, nesoluționate între părți pe cale amiabilă, sunt de competența secțiilor de asigurări sociale, completurilor specializate pentru asigurări sociale de la nivelul tribunalelor și curților de apel sau, după caz, se soluționează de instanțele competente potrivit legii.

Semnătura asiguratului,                                     Semnătura asigurătorului,

Ai nevoie de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu