Ordinul nr. M.119/2023 pentru aprobarea Procedurii interne de recrutare şi selecţie, în vederea ocupării posturilor înfiinţate în afara organigramei, în unităţile militare ale Ministerului Apărării Naţionale care derulează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi/sau fonduri externe rambursabile şi/sau prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă este în vigoare de la 19 iunie 2023.

Potrivit procedurii, implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile şi/sau fonduri externe rambursabile şi/sau prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă la nivelul Ministerului Apărării Naţionale se realizează prin echipe de proiect, desemnate în condiţiile art. 16 alin. (1) şi (3) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

În cadrul echipelor de proiect, poate fi încadrat personal cu contract individual de muncă, pe durată determinată, pe posturi în afara organigramei, în condiţiile art. 16 alin. (10) – (11) din Legea-cadru nr. 153/2017.

Aceste posturi în afara organigramei sunt înfiinţate cu aprobarea ministrului apărării naţionale, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 13 din Regulamentul-cadru privind criteriile pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru persoanele prevăzute la art. 16 alin. (1) şi (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi condiţiile de înfiinţare a posturilor în afara organigramei în cadrul instituţiilor şi/sau autorităţilor publice care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi/sau prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2023.

Ocuparea unui post înfiinţat în afara organigramei unei unităţi militare care derulează un proiect finanţat din fonduri europene nerambursabile şi/sau fonduri externe rambursabile şi/sau prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, după caz, se face prin concurs sau examen, organizat de unitatea militară în cauză.

Poate ocupa un post înfiinţat în afara organigramei persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face persoana respectivă incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

f) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

g) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru posturile din cadrul domeniului învăţământ, sănătate, protecţie socială sau pentru posturile care presupun contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care implică examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here