Potrivit art. 3 alin. 1 din Legea nr. 17/2014, terenurile agricole situate în extravilan pe o adâncime de 30 km faţă de frontiera de stat şi ţărmul Mării Negre, către interior, precum şi cele situate în extravilan la o distanţă de până la 2.400 m faţă de obiectivele speciale pot fi înstrăinate prin vânzare-cumpărare doar cu avizul specific al Ministerului Apărării Naţionale (MApN), eliberat în urma consultării cu organele de stat cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale, prin structurile interne specializate menţionate la art. 6 alin. 1 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare. Prevederile mentionate nu se aplică preemptorilor.
Avizele prevăzute la art. 3 alin. 1 din Legea nr. 17/2014 vor fi comunicate în termen de 20 de zile lucrătoare* de la înregistrarea cererii de solicitare de către vânzător. În cazul neîndeplinirii acestei obligaţii de a emite avizul, se consideră ca fiind favorabil.
La încheierea contractului de vânzare a terenului, notarul public va solicita vânzătorului, alături de alte acte, și prezentarea obligatorie a avizului din partea MApN (acolo unde este cazul).
Vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan fără obținerea avizelor relevante din partea autorităților competente, inclusiv a avizului din partea MApN (acolo unde este cazul), se sancționează cu nulitatea relativă.

Care este procedura pentru obţinerea avizului specific al  MApN?

Avizul specific al MApN se eliberează prin Statul Major General, exclusiv în cazul vânzării libere a terenurilor agricole extravilane, în baza solicitării (cererii) formulate de vânzătorul acestora.
Solicitarea vânzătorului de eliberare a avizului specific trebuie însoţită de următoarele documente:
a) cerere care conţine datele de identificare ale solicitantului, adresa de corespondenţă şi datele de identificare ale potenţialului cumpărător, dacă acesta este cunoscut la data depunerii cererii;
b) actul de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea), în copie legalizată de notarul public ori de instanţa de judecată, după caz, sau certificat pentru conformitate de către funcţionarii primăriei;
c) extras de carte funciară de informare, în original, şi plan de amplasament şi delimitare a imobilului, în sistemul naţional de proiecţie „Stereografic 1970”, recepţionat, însoţit de inventarul de coordonate dacă acesta nu se regăseşte în plan, în copie;
d) adeverinţa privind vânzarea liberă, în original, prevăzută la art. 10 alin. 1 din Legea nr. 17/2014;
e) oferta de vânzare, în copie;
f) în caz de reprezentare, procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o copie a BI/CI a împuternicitului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;
g) certificatul constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul vânzătorului persoană juridică, în copie;
h) hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în copie, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societăţii, în cazul vânzătorului persoană juridică;
i) alte documente pe care vânzătorul le consideră relevante.
Documentele mai sus prevăzute se depun la registratură sau se pot transmite prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Care sunt elementele avute în vedere la eliberarea avizului specific al  MApN?

La eliberarea avizului specific se au în vedere, în principal, următoarele elemente:
a) amplasamentul terenului, identificat conform planului de amplasament şi delimitare a imobilului întocmit în sistemul naţional de proiecţie „Stereografic 1970”, eliberat de oficiul teritorial ca urmare a recepţiei documentaţiei cadastrale pentru terenul agricol situat în extravilan în privinţa căruia s-a solicitat avizul specific, însoţit de inventarul de coordonate dacă acesta nu se regăseşte în plan;
b) implicaţiile asupra apărării şi securităţii naţionale;
c) destinaţia şi funcţionalitatea obiectivelor speciale**.

În ce cazuri se emite un aviz specific negativ şi cum se procedează într-un astfel de caz?

În situaţia în care documentele depuse la registratură sau transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nu sunt lizibile sau sunt incomplete ori intervin situaţii justificate de natură tehnică referitoare la documentele menţionate în randurile anterioare la lit. b-h, MApN, prin Statul Major General, va emite un aviz specific negativ motivat.
Avizul specific negativ se transmite de către MApN prin Statul Major General, în original, biroului de cadastru şi publicitate imobiliară competent în vederea notării în cartea funciară, cu scutire de la plata tarifului.
În avizul specific negativ se menţionează, în mod obligatoriu, numărul cadastral şi numărul de carte funciară ale imobilului.

Se poate solicita de către vânzător emiterea unui nou aviz specific ulterior emiterii avizului specific negativ?

În vederea emiterii unui nou aviz specific, vânzătorul va depune o nouă cerere în acest sens, urmând ca termenul de 20 de zile lucrătoare să curgă de la data înregistrării noilor documente.
Reţinem că avizul specific negativ se radiază din cartea funciară în baza unui aviz specific favorabil emis ulterior, la cererea vânzătorului sau în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive.
* Notă: Termenul de 20 de zile lucrătoare se socoteşte, după caz:

a)
de la data alocării numărului de înregistrare pe cerere, în cazul în care aceasta este depusă direct la registratură;
b) de la data semnării recipisei care atestă primirea cererii de către persoana desemnată cu recepţionarea corespondenţei din cadrul instituţiei, în cazul în care cererea este trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
** Notă: Prin obiectiv special se înţelege terenul, cu sau fără construcţii, aflat în patrimoniul instituţiilor prevăzute la art. 6 alin. 1 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, republicată.
————————————(P)————————————
Legislaţia românească este accesibilă în Lege5 – soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.
Destinat atât specialiştilor, cât şi novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de căutare performant şi uşor de folosit. Totodată, Lege5 oferă o bază de date (actualizată constant) ce acoperă atât legislaţia românească şi europeană, cât şi jurisprudenţa românească şi europeană. Baza include gratuit toate documentele publicate în Monitorul Oficial, dar şi achiziţii publice, modele şi formulare.
Află mai multe despre Lege5 de AICI.

L5S

comentarii

7 COMENTARII

 1. buna ziua!

  M-ar interesa daca pot DONA unei persoane un teren situat in extravilan supusa legii 17/2014 art 3 alin 1 fara a fi nevoie de avizele necesare la instrainarea terenurilor extravilane prin act de vanzare-cumparare?

  Multumesc mult,
  O zi buna!

 2. Buna ziua,

  As dori sa stiu daca adeverinta de vanzare la liber are un termen de valabilitate. Daca am primit un aviz negativ, putem folosi aceeasi adeverinta dupa o perioada mai mare de 6 luni? Sau trebuie refacuta intreaga procedura? Multumesc.

 3. Programul de lucru al registraturii MAPN este acesta:

  Luni: 10:00 – 12:00 si 15:30 – 17:30
  Marti: 10:00 – 12:00
  Miercuri: 10:00 – 12:00
  Joi: 10:00 – 12:00
  Vineri: 9:00 – 11:00

  Am cautat peste tot acest program si nu l-am gasit, am mers personal acolo si l-am aflat.
  In plus, nici la telefon nu raspunde nimeni (021.22.44.187)

  Adresa este aceasta: Unitatea Militara nr. X Bucuresti, b-dul Ion Mihalache, nr. 124-126, Bucuresti, Sector 1 , cod postal 011203

 4. Am depus actele si mi,-au venit inapoi,era si extrax de carte funciara in original si in termen ,si contractul de vanzare cumparare,oare cum de nu le-a vazut nimeni daca au fost rasfoite,?sunt foarte dezamagita de sistem acum ce pot face?!sa le trimit inapoi in acelasi format??!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here