Reclamanta A. a chemat în judecată pe pârâta SC B SRL solicitând instanţei de judecată să pronunţe o hotărâre prin care să se anuleze decizia de sancţionare emisă de pârâtă şi să fie exonerată de răspundere; reclamanta a solicitat şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces.

În motivarea în fapt a cererii, reclamanta a arătat că a îndeplinit funcţia de director economic în cadrul SC B SRL şi în această calitate a fost sancţionată prin decizia contestată prin diminuarea salariului cu 5% pe o perioadă de o lună.

Pentru aplicarea acestei sancţiuni s-a avut în vedere că în perioada 01-12 noiembrie 2010 echipa de control tehnic a efectuat un control de fond la SC B SRL, rezultatele acestui control fiind cuprinse în Raportul nr. xyz/2011, iar în urma acestui control s-a stabilit săvârşirea anumitor abateri în sarcina reclamantei.

Reclamanta a susţinut că nu a săvârşit aceste abateri pentru că nu a făcut decât să eşaloneze plăţile pentru doi agenţi cu care pârâta desfăşura activităţi profitabile şi aceste eşalonări ar fi condus la evitarea blocajelor economice.

Decizia este nelegală pentru că pârâta nu a efectuat o cercetare disciplinară, nu a făcut dovada că prin activitatea reclamantei s-a produs vreo pagubă şi nu a ţinut seama de explicaţiile şi lămuririle pe care le-a dat.

Reclamanta a invocat excepţia nulităţii absolute a deciziei de sancţionare susţinând că aceasta a fost emisă cu încălcarea dispoziţiilor art. 251 Codul muncii, respectiv fără efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile, fiind încălcate pentru aceleaşi motive şi dispoziţiile art. 107 al. 2 şi următoarele din CCM 2010-2011, precum şi Regulamentul intern al SC B SRL.

În probaţiune, reclamanta a precizat că se prevalează de proba cu înscrisuri.

Ce apărări concrete a formulat pârâta SC B SRL în cauză?

Pârâta SC B SRL a formulat întâmpinare ce a fost depusă la dosarul cauzei prin care acesta a solicitat respingerea cererii reclamantei ca neîntemeiata.

A susţinut că abaterea disciplinară a fost constatată după procedura prevăzută la art. 100 al. 5 din CCM 2010-2011, iar reclamantei i s-a luat notă explicativă astfel că a avut posibilitatea să-şi exprime punctul de vedere.

Ce a decis instanţa de judecată în cazul mai sus menţionat şi cum a argumentat hotărârea respectivă?

Prin sentinţa civilă nr. abc/03.09.2012, instanţa de fond a apreciat contestaţia reclamantei ca neîntemeiată motiv pentru care a respins-o.

Pentru a pronunţa hotărârea respectivă instanţa de fond a avut în vedere următoarele considerente:

Este adevărat că art. 251 alin 1 din Codul muncii dispune că, sub sancţiunea nulităţii absolute, sancţiunea disciplinară nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile şi acest principiu este reluat la art. 107 alin. 2 din CCM 2010-2011, dar în cauză s-a îndeplinit această cerinţă, reclamantei luându-i-se notă explicativă la data de 10.02.2011, iar această notă explicativă este dovada cercetării prealabile.

Din analiza acestui document a rezultat că s-au formulat întrebări pe linia deficienţelor reţinute de echipa de control şi menţionate în tabelul 7 la pct. 4, iar reclamanta a oferit explicaţiile pe care le-a considerat relevante, dar aceste apărări nu au fost considerate întemeiate.

De altfel, în contestaţia iniţială reclamanta nu a negat cele reţinute în raport, dar a apreciat că fapta sa de a eşalona datoriile celor două societăţi nu poate avea decât efecte pozitive mai ales în contextul economic al anului 2010.

Ulterior, reclamanta a susţinut că art. 12 din Regulamentul privind valorificarea masei lemnoase interzice participarea la licitaţie doar a societăţilor cu datorii restante.

Această afirmaţie nu este exactă pentru că art. 12 stabileşte actele pe care trebuie să le depună solicitantul, între care şi declaraţia pe proprie răspundere că nu are datorii restante, dar la art. 13 se prevede obligaţia comisiei de a respinge cererea de participare la licitaţie dacă solicitantul are datorii, fără a distinge dacă sunt restante sau curente.

În sarcina reclamantei s-a reţinut şi faptul că nu a prevăzut penalităţile de întârziere în contractele încheiate, nu a stabilit prin contracte grafice de livrare, iar reclamanta nu a administrat probe pentru a infirma aceste susţineri.

Reclamanta a susţinut că prin faptele sale nu a produs prejudicii pârâtei, dar decizia de sancţionare nu a reţinut că s-ar fi produs vreo pagubă materială, definiţia abaterii disciplinare dată de art. 247 al. (2) Codul muncii nu prevede această condiţie, iar o eventuală răspundere materială nu constituie obiectul prezentei cauze.

S-a reţinut şi faptul că prin rezoluţia procurorului s-a confirmat propunerea de urmărire penală pentru săvârşirea faptei de abuz în serviciu a reclamantei fapt ce demonstrează, de asemenea săvârşirea abaterii disciplinare, respectiv, deficienţe privind organizarea şi coordonarea activităţii financiar-contabile.

Dacă hotărârea instanţei de fond a fost atacată de către reclamantă şi, în caz afirmativ, hotărârea a fost confirmată sau infirmată de instanţa superioară?

Da, sentinţa civilă nr. abc/03.09.2012 a Tribunalului a fost atacată de către reclamantă, iar instanța de control judiciar a admis calea de atac declarată de reclamantă, a modificat în tot hotărârea atacată, și, pe fondul cauzei, a admis contestaţia reclamantei şi a constatat nulitatea absolută a deciziei de sancţionare emisă de intimata pârâtă cu consecinţa legală a dispunerii restituirii sumelor de bani reţinute din salariul reclamantei în baza deciziei contestate.

Pentru a pronunţa hotărârea respectivă instanţa de control judiciar a avut în vedere următoarele considerente:

Ceea ce este chemată instanţa de control judiciar să analizeze cu ocazia primului motiv  o constituie modalitatea propriu-zisă de efectuare a procedurii cercetării disciplinare prealabile de către intimata parata SC B SRL cu ocazia luării măsurii diminuării salariului cu 5 % pe o durată de 1 (o) lună.

Sub acest aspect, instanţa de control judiciar a apreciat că este întemeiată critica vizând aplicarea greşită a legii, în referire la încălcarea de către parata intimată a dispoziţiilor legale privind efectuarea cercetării disciplinare prealabile.

Potrivit art. 267 din Codul muncii (aplicabil la data emiterii deciziei de sancţionare, actualmente art. 251 Codul muncii) sub sancţiunea nulităţii absolute, nicio măsură, cu excepţia celei prevăzute la art. 264 alin. (1) lit. a) (n.n.-avertisment) nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare şi acest principiu este reluat de art. 107 alin. 2 din C.C.M. 2010 – 2011;

(2) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii.

(3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin. (2) fără un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.

(4) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.

Dispoziţiile legale enunţate instituie pentru angajator obligativitatea procedurii de efectuare a cercetării salariatului, prealabilă stabilirii şi aplicării sancţiunii disciplinare, sub sancţiunea nulităţii absolute.

Convocarea şi ascultarea salariatului cât şi verificarea susţinerilor sale înainte de a se aplica sancţionarea disciplinară constituie condiţii esenţiale a căror aducere la îndeplinire este obligatorie, de asemenea aplicarea unei sancţiuni disciplinare nu poate fi dispusă înaintea efectuării cercetării disciplinare prealabile, iar cerinţa legii nu a fost satisfăcută.

Din modalităţile reglementării cercetării disciplinare prealabile rezultă şi importanţa dată de legiuitor realizării sale efective, ca o garanţie a respectării dreptului la apărare al salariatului.

În speţă, convocarea reclamantei de către parata intimată în vederea efectuării cercetării disciplinare nu s-a realizat conform dispoziţiilor art. 267 alin. 2 din Codul muncii, aplicabil la data emiterii deciziei contestate.

În cuprinsul deciziei de concediere nu se menţionează motivul pentru care nu s-a putut efectua cercetarea disciplinară dacă salariatul a fost convocat în scris, iar acesta nu s-a prezentat la data, ora şi timpul fixat.

Este adevărat că la data de 10.02.2011 reclamanta a dat o notă explicativă oferind explicaţii pe care le-a considerat relevante referitor la deficienţele reţinute de echipa de control şi menţionate în tabelul 7 la punctul 4 întocmit la 12.01.2011. Însă, această notă explicativă dată anterior întocmirii raportului de control nu complineşte lipsa efectuării cercetării disciplinare prealabile aşa cum prevăd dispoziţiile legale menţionate.

Rezultă că nu au fost respectate condiţiile efectuării cercetării disciplinare, situaţie ce atrage nulitatea absolută a sancţionării intervenită ca urmare a nerespectării formelor legale.

Caracterul absolut al nulităţii astfel reglementată de dispoziţiile imperative ale art. 267 alin. 4 instituie o prezumţie juris tantum de vătămare, fără a mai fi necesară examinarea celuilalt motiv invocat de reclamanta, situaţie în care urmează a se constata nulitatea absolută a deciziei de sancţionare cu consecinţa restituirii sumelor de bani reţinute din salariul reclamantei.

Ai nevoie de Codul Muncii? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here