OPANAF nr. 673/2018 modifică şi completează unele ordine anterioare privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale. Din reglementarea pe care o găsiţi prezentată pe LegeStart aici vă propunem mai multe precizări legale privind obligațiile fiscale stabilite în urma preluării acestora de la contribuabilii radiați. 

Sediul materiei îl constituie art. 23 din Codul de procedură fiscală care precizează categoriile de persoane care devin debitori în cazul în care obligația fiscală nu a fost îndeplinită de debitor. De reţinut şi precizarea că debitorii care preiau obligația fiscală corespunzătoare uneia din primele două situaţii de mai jos se substituie vechiului debitor, în condițiile legilor care reglementează încetarea existenței persoanelor în cauză. 

Moștenitorul care a acceptat succesiunea debitorului, în condițiile dreptului comun

În ce priveşte plata datoriilor, art. 1.155 din Codul de procedură civilă dispune că moștenitorii universali și cu titlu universal contribuie la plata datoriilor și sarcinilor moștenirii proporțional cu cota succesorală ce îi revine fiecăruia.

Înainte de partajul succesoral, creditorii ale căror creanțe provin din conservarea sau din administrarea bunurilor moștenirii ori s-au născut înainte de deschiderea moștenirii pot cere să fie plătiți din bunurile aflate în indiviziune. De asemenea, ei pot solicita executarea silită asupra acestor bunuri.

Regula divizării de drept a pasivului succesoral nu se aplică dacă:

 • obligația este indivizibilă;
 • obligația are ca obiect un bun individual determinat ori o prestație determinată asupra unui astfel de bun;
 • obligația este garantată cu o ipotecă sau o altă garanție reală, caz în care moștenitorul care primește bunul afectat garanției va fi obligat pentru tot, însă numai în limita valorii acelui bun, iar participarea sa la restul pasivului moștenirii se reduce corespunzător;
 • unul dintre moștenitori este însărcinat, prin titlu, să execute singur obligația. În acest caz, dacă titlul îl reprezintă testamentul, scutirea celorlalți moștenitori constituie o liberalitate, supusă reducțiunii dacă este cazul.

Reţinem, de asemenea, sub aspecte fiscale care interesează aici, şi dispoziţia prevăzută de art. 1.159 din Codul de procedură civilă, potrivit căreia titlurile executorii obținute împotriva defunctului pot fi executate și împotriva moștenitorilor săi 

Cel care preia, în tot sau în parte, drepturile și obligațiile debitorului supus divizării, fuziunii ori transformării

Iată câteva reglementări în materie, conţinute în Legea societăţilor nr 31/1990, republicată.

Dizolvarea societăţii. Art. 2371 din legea amintită prevede că, atunci când un asociat răspunde nelimitat pentru obligațiile societății pe durata funcționării acesteia, răspunderea sa pentru aceste obligații va fi nelimitată și în faza dizolvării și, dacă este cazul, a lichidării societății.

Atunci când, pe durata funcționării societății, un asociat răspunde pentru obligațiile acesteia în limitele aportului la capitalul social, răspunderea sa va fi limitată la acest aport și în situația dizolvării și, dacă este cazul, a lichidării societății.

Asociatul care, în frauda creditorilor, abuzează de caracterul limitat al răspunderii sale și de personalitatea juridică distinctă a societății răspunde nelimitat pentru obligațiile neachitate ale societății dizolvate, respectiv lichidate.

Fuziunea sau divizarea societăţii. Art. 250 din aceeaşi reglementare prevede că fuziunea sau divizarea are următoarele consecințe:

a) transferul, atât în raporturile dintre societatea absorbită sau divizată și societatea absorbantă/societățile beneficiare, cât și în raporturile cu terții, către societatea absorbantă sau fiecare dintre societățile beneficiare al tuturor activelor și pasivelor societății absorbite/divizate; acest transfer va fi efectuat în conformitate cu regulile de repartizare stabilite în proiectul de fuziune/divizare. 

Alte persoane, în condițiile legii

Este cea de a treia şi ultima categorie de persoane care devin debitori, prevăzută de art. 23 din Codul de procedură fiscală şi împotriva cărora administraţia fiscală se întoarce în cazul în care obligația fiscală nu a fost îndeplinită de debitor. 

Titularul unei profesiuni liberale

Persoana fizică care desfășoară o profesie liberă răspunde pentru obligațiile fiscale datorate ca urmare a exercitării profesiei cu bunurile din patrimoniul de afectațiune. Dacă acestea nu sunt suficiente pentru recuperarea creanțelor fiscale, pot fi urmărite și celelalte bunuri ale debitorului. Dispozițiilor art. 31, 32 și ale art. 2.324 alin. (3) din Codul civil le sunt aplicabile reglementări din Codul civil, astfel:

– Orice persoană fizică sau persoană juridică este titulară a unui patrimoniu care include toate drepturile și datoriile ce pot fi evaluate în bani și aparțin acesteia. Acesta poate face obiectul unei diviziuni sau unei afectațiuni numai în cazurile și condițiile prevăzute de lege.

– În caz de diviziune sau afectațiune, transferul drepturilor și obligațiilor dintr-o masă patrimonială în alta, în cadrul aceluiași patrimoniu, se face cu respectarea condițiilor prevăzute de lege și fără a prejudicia drepturile creditorilor asupra fiecărei mase patrimoniale.

– Creditorii ale căror creanțe s-au născut în legătură cu o anumită diviziune a patrimoniului, autorizată de lege, trebuie să urmărească mai întâi bunurile care fac obiectul acelei mase patrimoniale. Dacă acestea nu sunt suficiente pentru satisfacerea creanțelor, pot fi urmărite și celelalte bunuri ale debitorului. 

Decizia de impunere

Prin OPANAF nr. 673/2018 a fost aprobată introducerea în Ordinul nr. 63/2017, între altele, a formularului pentru Decizia de impunere privind obligațiile fiscale stabilite în urma preluării acestora de la contribuabilii radiați.

Datele privind obligațiile fiscale stabilite în urma preluării acestora de la contribuabilul radiat din registrele în care a fost înregistrat potrivit legii includ:

 • titlul de creanţă sau titlul executoriu;
 • suma totală rămasă nestinsă în evidența fiscală a contribuabilului radiat; 
 • obligațiile fiscale preluate de la contribuabilul radiat : total, din care parte ape care o reprezintă debitele, dobânzi, penalităţi de întârziere, penalităţi de nedeclarare.

Motivele de fapt – încadrarea în una dintre situațiile prevăzute de art. 23 din Codul de procedură fiscală:

 • moștenitorul care a acceptat succesiunea debitorului, în condițiile dreptului comun;
 • cel care preia, în tot sau în parte, drepturile și obligațiile debitorului supus divizării, fuziunii ori transformării, după caz;
 • alte persoane, în condițiile legii;
 • persoana fizică ce desfășoară o profesie liberă răspunde pentru obligațiile fiscale datorate ca urmare a exercitării profesiei.

Termenul de plată: obligațiile fiscale preluate de la contribuabilul radiat din registrele în care a fost înregistrat potrivit legii se plătesc în funcție de data comunicării Deciziei, astfel:

 • până la data de 5 a lunii următoare, inclusiv, dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună;
 • până la data de 20 a lunii următoare, inclusiv, dacă data comunicării este cuprinsă in intervalul 16-31 din lună.

Efecte juridice: Decizia produce efecte juridice de la data comunicării acesteia.

Mențiuni privind audierea contribuabilului: organul fiscal nu este obligat să asigure contribuabilului sau plătitorului posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere cu privire la faptele și împrejurările relevante în luarea acestei decizii.

Dreptul la contestaţie. Împotriva Deciziei, cel interesat poate depune contestație la organul fiscal emitent în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here