20 Ianuarie, 2018

Obligaţiile fiscale cu termenul limită de depunere luni, 25 martie

Luni, 25 martie 2013, este termenul limită pentru depunerea unor obligaţii fiscale, fapt pentru care în materialul de faţă vom prezenta obligaţiile, categoriile de contribuabili vizate şi vă oferim, totodată, acces la formularele care trebuie completate şi predate la Fisc.

1. Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc,
aferentă trimestrului următor

Această taxă trebuie achitată de către organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor şi jocurile tip slot-machine.

2. Plata taxelor aferente licenţelor de organizare a jocurilor de noroc,
precum şi taxele anuale aferente autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc,
pentru jocuri loto şi pariuri mutuale – pentru anul în curs

Contribuabilul vizat este reprezentat de Compania Naţională “Loteria Română” – S.A

3. Efectuarea plăţilor  anticipate privind impozitul pe venit, aferente trim. I 2013

Se adresează contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendare, precum şi venituri din activităţi agricole conform Codul Fiscal art. 71.

4. Plata impozitului reţinut la sursă în luna februarie

Impozitul ce trebuie reţinut se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul, cu excepţia impozitului aferent veniturilor prevăzute la alin. (1) lit. d), pentru care termenul de virare este reglementat potrivit titlului IV1.

Categoriile de contribuabili care trebuie să achite impozitul deţinut la sursă în luna precedentă sunt plătitorii următoarelor venituri:

- venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

- venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile, încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent;

- venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;

- venitul obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV1, care nu generează o persoană juridică.

Mai mult, plătitorii veniturilor prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. a)-c) din Codul fiscal au obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vira în cursul anului fiscal impozitul reprezentând plată anticipată în contul impozitului anual datorat de contribuabili.

 5. Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, prima rată

Categoriile de contribuabili vizate se referă la contribuabilii prevăzuţi la art. 29621 alin. (1) lit. a)—e) din Codul fiscal, adică:

- întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale; 

- membrii întreprinderii familiale;

- persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice;

- persoanele care realizează venituri din profesii libere;

- persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă.

6. Efectuarea plăţii cotei de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna ianuarie

Persoanele care au această obligaţie fiscală sunt reprezentate de asiguraţii în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi care se află în una dintre situaţiile următoare:

- administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management;

- membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale;

- persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice;

- persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora;

- alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale.

Obligativitatea se extinde în cazul oricărei persoane asigurate pe bază de contract de asigurare socială sau declaraţie individuală de asigurare.

7. Formularul 010

Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică se completează de persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică.

Declaraţia de înregistrare se completează la înfiinţare, iar declaraţia de menţiuni se completează când se modifică datele declarate anterior. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală şi eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum şi la actualizarea informaţiilor. Se completează în două exemplare.

Descarcă formularul 010 şi instrucţiunile de completare. Click aici!

8. Formularul 100

Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat vizează contribuabilii prevăzuţi în Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţonale de Administrare Fiscală nr. 101/2008, Anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.1., respectiv obligaţiile de plată reprezentând:

- impozit reţinut la sursă, conform legislaţiei specifice privind impozitul pe venitul persoanelor fizice;

- impozit la ţiţeiul din producţia internă;

- impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice;

- impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi, persoane fizice/juridice, conform titlului V din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sau conform convenţiilor de evitare a dublei impuneri, încheiate de România cu alte state;

- vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate;

- taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc;

- taxa de timbru social asupra valorii autovehiculelor noi din import, cu capacitate cilindrică de minimum 2.000 cm3.

Atenţie! Acest formular poate fi depus şi online!

Descarcă formularul 100 şi instrucţiunile de completare! Click aici!

9. Formularul 101

Declararea şi plata impozitului pe profit pe anul precedent vizează organizaţiile nonprofit şi contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură.

Atenţie! Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001.

Descarcă formularul 101 şi instrucţiunile de completare!

10. Formularul 112

Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.

Din categoriile de contribuabili fac parte:

-  persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente;

-  instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului;

-  orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.

Descarcă formularul 112 şi instrucţiunile de completare! Click aici!

11. Formularul 224

Declaraţa privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă.

Declaraţia se completează de către persoanele fizice care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri sub formă de salarii din străinătate, precum şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi ale posturilor consulare acreditate în România.

Aceasta se depune lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare pentru care s-a realizat venitul, la:

- organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

- organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice.

Descarcă formularul 224 şi instrucţiunile de completare! Click aici!

12. Formularul 300

Formularul 300 reprezintă Decontul de taxă pe valoarea adăugată şi se completează de persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată.

Atenţie! Formularul se completează electronic, cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi se poate depune şi prin Internet.

Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii,  precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro . Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001.

Consultă formularul 300 şi instrucţiunile de completare! Click aici!

13. Formularul 301

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă se completează de către contribuabilii menţionaţi în instrucţiunile de completare, după caz. Se întocmeşte în două exemplare, semnate şi ştampilate.

Atenţie! Formularul se completează electronic, cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Formularul şi se poate depune şi prin Internet.

Consultă formularul 301 şi instrucţiunile de completare! Click aici!

14. Formular 307

Depunerea Declaraţiei privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată este pentru persoanele impozabile, după caz, menţionate în instrucţiunile de completare a formularului.

Consultă formularul 307 şi instrucţiunile de completare! Click aici!

15. Formularul 390 VIES

Declaraţa recapitulativă privind livrările / achiziţiile / prestările intracomunitare de bunuri se depune lunar de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA care au efectuat livrări, achiziţii sau prestări de servicii în ţările membre ale Uniunii Europene, sau  în cadrul unei operaţiuni triunghiulare, astfel cum sunt definite în titlul VI din Codul fiscal.

Atenţie! Formularul se completează electronic, cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Formularul şi se poate depune şi prin Internet.

Consultă formularul 390 VIES şi instrucţiunile de completare! Click aici!

16. Formularul 394

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România sunt obligate să declare toate livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile de bunuri şi servicii realizate, pe teritoriul României, către/de la alte persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România.

Declaraţia 394 se depune la organul fiscal competent până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare (care este perioada fiscală declarată pentru depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată – formularul 300). Formatul electronic al declaraţiei se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice şi este pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerul Finanţelor Publice.

Consultă formularul 394 şi instrucţiunile de completare! Click aici!

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu