Conform Calendarului fiscal Lege5, mâine – 25 octombrie 2016, avem multiple declaraţii de depus şi plăţi de efectuat. Le găsiţi pe toate enumerate în lista de mai jos.

• Formularul 097 – Notificare privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare

Contribuabili vizaţi: persoanele impozabile care depășesc plafonul de 2.250.000 lei; persoanele impozabile care renunță la aplicarea sistemului TVA la încasare.

Persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi care nu depăşesc în cursul unui an plafonul de 2.250.000 lei, dar care renunţă la aplicarea sistemului respectiv, prin opţiune, depun notificarea pentru ieşirea din sistem între data de 1 şi 25 ale oricărei luni.

• Formularul 100 – Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat

Declaraţia se depune în format electronic sau pe hârtie prin codificarea informaţiilor sub formă de cod de bare. Se folosesc programele respective, puse la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice. Conform Ordinului 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001.

Contribuabili vizaţi:

– lunar: contribuabilii prevăzuţi în Ordinul ANAF nr. 1950/2012, Anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.1;

– alte termene: contribuabilii prevăzuţi în Ordinul ANAF nr. 1950/2012, Anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.3.

• Formularul 104 – Declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trimestrului precedent

Declaraţia se depune până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare încheierii trimestrelor I-III. În situaţia definitivării impozitului pe profit anual, declaraţia se depune până la data de 25 martie inclusiv a anului următor.

Contribuabili vizaţi:

– persoanele juridice străine și persoanele fizice nerezidente care desfășoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică;

– persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât și în străinătate din asocieri fără personalitate juridică.


• Formularul 112 – Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate – pentru luna precedentă

Se completează cu ajutorul programului de asistenţă ANAF și se transmite prin portalul e-guvernare.ro.

Contribuabili vizaţi:

– persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituţiile prevăzute la art. 136 lit. d)-f), din Legea nr.227/2015 precum și persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.

– persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori, precum și entitățile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activități dependente.

– instituțiile publice care calculează, rețin, plătesc și suportă contribuții sociale obligatorii în numele asiguratului.

– orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.

• Formularul 224 – Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă

Declaraţia se completează în două exemplare. Copia se păstrează de contribuabil iar originalul se depune lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care s-a realizat venitul, în format hârtie, la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau direct la registratura organului fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România / organul fiscal competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliul fiscal în România.

Contribuabili vizaţi: persoanele fizice care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri supuse impozitului pe venit în România sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate, precum şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi ale posturilor consulare acreditate în România.

• Formularul 300 – Decontul de taxă pe valoarea adăugată

Se depune lunar, trimestrial, semestrial, anual – în funcție de perioada fiscală. Formularul se completează electronic cu ajutorul programului ANAF.

Categorii de contribuabili: persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

• Formularul 301 – Decontul special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă

Se întocmeşte în două exemplare, semnate şi ştampilate. Formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice. Conform Ordinului ANAF 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001.

Categorii de contribuabili: Persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului , pentru fiecare secţiune.

• Formularul 307 – Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea/ corecţia ajustărilor/ regularizarea taxei pe valoarea adăugată

Declaraţia se depune, la organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă îşi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe, astfel:

– până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care are loc transferul de active;

– până la
data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care are loc transferul dreptului de proprietate asupra activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing;

– până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit obligaţia sau, după caz, dreptul de ajustare/corecţie a ajustărilor/regularizare a taxei pe valoarea adăugată privind sumele rezultate ca urmare a acestor ajustări/corecţii ale ajustărilor/regularizări efectuate.

Contribuabili vizaţi: persoanele prevăzute la art. 270 alin. (7), art. 280 alin. (6), art. 310 alin. 7, art. 316 alin. (11) lit. a)-e) şi g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

• Formularul 311 – Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) -e), g) sau h din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Declaraţia se depune, la organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă îşi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe.

Contribuabili vizaţi: Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) -e) g) şi h) din Legea nr. 227/2015) și care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări și/sau achiziții /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA.

• Formularul 390 VIES – Declaraţia recapitulativă privind livrările/ achiziţiile/ prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută

Declaraţiile recapitulative se depun lunar numai pentru perioadele în care ia naştere exigibilitatea taxei pentru operaţiunile menţionate la art. 325 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare acesteia.

Categorii de contribuabili: Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 316 şi art. 317 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

• Cererea de restituire a accizelor de către importatori (pentru trimestrul precedent)

Categorii de contribuabili:  Beneficiarii scutirilor de accize (instituţii, organizaţii)

• Cererea de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanţă pentru trimestrul precedent

Categorii de contribuabili:  Vânzătorii pentru livrările efectuate în cadrul vânzării la distanță.

• Plata anticipată de 50% din impozitul pe venitul din activitățile agricole (prima rată)

Categorii de contribuabili: Contribuabilii care obțin venituri din activități agricole stabilite prin norme de venit.

• Plata anticipată privind impozitul pe profit, aferentă trimestrul I 2016

Categorii de contribuabili: Contribuabilii care aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial. Persoanele juridice străine și persoanele fizice nerezidente care desfășoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică; persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât și în străinătate din asocieri fără personalitate juridică.

• Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă

Categorii de contribuabili: 

Plătitorii de următoarele venituri:
– din drepturi de proprietate intelectuală;
– din contracte/ convenţii civile şi de agent;
– expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;
– obţinute de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică;
– din premii şi jocuri de noroc
– obţinute de nerezidenţi
– din alte surse

• Plata contribuției de asigurări sociale de sănătate aferentă primei rate

Categorii de contribuabili: Contribuabilii prevăzuți la art. 103 alin.(1) din Legea nr.227/2015.

• Plata cotei de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă

Categorii de contribuabili: Asiguraţi prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin. (2) din Legea nr. 263/2010

(P) Află informaţii despre toate obligaţiile fiscale ale anului 2016 şi descarcă formularele necesare din Calendarul fiscal Lege5! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

comentarii

1 COMENTARIU

  1. Buna ziua tatal meu,persoana cu handicap grav cu insotitor permanent dependent ce carucior, in varsta de 73 ani ,are o pensie de 170 EURO,care ii vin din Statele Unite (mentionez ca si-a desfasurat intreaga activitate pentru care primea salariul neimpozabil,conform aprobarii ministrului de externe de pe vreamea aceea ,in tara),va rog sa-mi raspundeti daca trebuie sa plateasca impozit anual pentru pensia provenita din strainatate,

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here