Angajatorii străini, în accepțiunea Codului Fiscal, reprezintă persoanele fizice sau juridice care nu au sediul, domiciliul sau reședința pe teritoriul statului român. Aceștia, în anumite condiții, datorează în România contribuțiile sociale obligatorii pentru salariile sau veniturile asimilate salariilor plătite angajaților rezidenți sau nerezidenți care își desfășoară activitatea în România.
Declararea și plata contribuţiilor sociale obligatorii se poate realiza prin două modalități:
1. Angajatorul străin poate încheia un acord privind declararea și plata contribuțiilor sociale de către angajații care desfășoară activitatea în România și obțin venituri din salarii;
2. Angajatorul străin nu încheie un acord privind declararea și plata contribuțiilor sociale.

Încheierea de către angajatorul străin a unui acord privind declararea și plata contribuțiilor sociale

Atunci când se optează pentru încheierea unui astfel de acord, obligația privind declararea (prin depunerea declarației 112), reținerea, virarea contribuțiilor sociale obligatorii (atât cele individuale, cât și cele datorate de angajator) revine salariaților, spre deosebire de cazul în care angajatorul este român și această obligație aparține acestuia.
În acest caz particular, singura obligație a angajatorului străin este să declare și să transmită către organul fiscal competent informațiile cu privire la acordul încheiat privind declararea și plata contribuțiilor sociale.
Această obligație se consideră îndeplinită dacă angajatorul străin trimite către organul fiscal în a cărui rază teritorială angajatul își are domiciliul sau reședința sau, în cazul angajaților nerezidenți, unde își desfășoară activitatea o copie a acordului, tradusă în limba română de către un traducător autorizat. Această copie poate fi depusă și de către angajat, cu condiția ca acesta să fie împuternicit în acest sens.

Cum se îndeplinește obligația angajatului asumată prin acord?

1) Înregistrarea fiscală
Persoanele fizice (ne)rezidente care dețin un CNP (cod numeric personal) depun la organul fiscal competent formularul 020 (Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române). Astfel, pentru înregistrarea vectorului fiscal privind impozitul pe venitul din salarii și contribuțiile sociale obligatorii, se bifează în formular la capitolul C „Date privind activitatea desfășurată” căsuța „Angajator”, precum și în capitolul E „Date privind vectorul fiscal” secțiunile referitoare la impozitul pe venitul din salarii și contribuțiile sociale.
Persoanele fizice nerezidente care NU dețin un CNP depun la organul fiscal competent formularul 030 (Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice străine). La fel ca la formularul 020, se bifează la capitolul C și E din formular secțiunile referitoare la impozitul pe venitul din salarii și contribuțiile sociale.
În ambele cazuri, formularele menționate mai sus trebuie să fie însoțite de o copie a acordului tradus în limba română de un traducător autorizat.

Atenție! Indiferent că acordul privește angajați rezidenți sau nerezidenți, acesta va trebui să cuprindă, în mod obligatoriu, elementele necesare în vederea stabilirii cu exactitate a contribuțiilor sociale datorate (activitatea principală a angajatorului – conform codului CAEN, condițiile de muncă etc.). În plus, obligația asumată de angajat este valabilă doar pe perioada valabilității acordului. În cazul în care acest acord se modifică, organul fiscal va trebui notificat prin depunerea actului adițional la acord în aceleași condiții în care a fost depus inițial acesta.
2) Depunerea lunară a declarației 112 (Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate) până pe data de 25 ale lunii următoare pentru luna în care acestea sunt datorate.

Atenție! În unele perioade există posibilitatea ca acest termen de plată să fie decalat (de exemplu, în luna decembrie 2013 termenul de 25 decembrie a fost decalat pentru data de 20 decembrie, decalare datorată sărbătorilor legale). În plus, declarația 112 se depune online, caz în care salariatul va trebui să își procure o semnătură electronică.
3) Plata contribuțiilor sociale individuale și ale angajatorului. Această plată, la fel ca depunerea declarației 112, se face până pe data de 25 a lunii următoare pentru luna în care aceastea sunt datorate.
4) Ieșirea din evidența fiscală. Atunci când perioada de valabilitate a acordului încetează, atunci încetează și obligația angajatului de declarare și de plată a contribuțiilor sociale. În acest sens, angajatul va depune formularul 020/030, după caz, declarația de mențiuni.

Formularele necesare pot fi găsite pe site-ul ANAF la secțiunea Asistență Contribuabili, la capitolul Formulare și programe utile.
Despre obligațiile angajatorilor străini și a angajaților (ne)rezidenți în cazul lipsei unui astfel de acord vom scrie într-un alt articol.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here