21 Februarie, 2020

Obligaţii tranzitorii pentru angajatori privitor la personalul angajat

Recenta Hotărâre a Guvernului nr. 80/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul forței de muncă actualizează precizări din Normele de aplicare pentru mai multe acte normative privind asigurările de şomaj, inserţia socială, ucenicia la locul de muncă. Hotărârea de Guvern a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 224 din 13 martie 2018 şi are, în partea finală, prevederi ce ţin de aplicarea în perioada tranzitorie, odată cu modificarea actelor normative şi pe care le semnalăm mai jos. 

Indemnizaţia de şomaj

• Pentru persoanele care solicită acordarea indemnizației de șomaj, potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, după data de 1 ianuarie 2018, în vederea stabilirii stagiului de cotizare în sistemul asigurărilor pentru șomaj, sunt aplicabile următoarele dispoziții:

- pentru perioadele ulterioare datei de 1 ianuarie 2018, prevederile privind stagiul de cotizare în sistemul asigurărilor pentru șomaj ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin H.G. nr. 80/2018;

pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 2018, prevederile privind stagiul de cotizare în sistemul asigurărilor pentru șomaj ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările și completările ulterioare, în forma anterioară intrării în vigoare a H.G. nr. 80/2018.

• În ce priveşte baza de calcul, pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 2018, baza lunară de calcul al indemnizației de șomaj  din cuprinsul adeverinței se completează cu baza lunară de calcul asupra căreia se aplică contribuția individuală la bugetul asigurărilor pentru șomaj în cota prevăzută de lege, determinată în conformitate cu dispozițiile titlului V “Contribuții sociale obligatorii” cap. IV din Codul fiscal, în vigoare până la data de 1 ianuarie 2018.

În vederea certificării stagiului minim de cotizare și a stabilirii dreptului la indemnizație de șomaj, angajatorii au obligația de a elibera persoanelor cărora le încetează raporturile de muncă sau de serviciu o adeverință din care să rezulte baza lunară de calcul al indemnizației de șomaj și baza lunară de calcul al contribuției asiguratorii pentru muncă stabilită potrivit prevederilor din Codul fiscal, pentru fiecare lună din ultimele 12 luni, înainte de data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, în care s-a realizat stagiul de cotizare și pentru care s-a datorat conform prevederilor legale, la bugetul de stat, contribuția asiguratorie pentru muncă.

Reamintim, şomerii beneficiază de indemnizație de șomaj dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii; nu realizează venituri sau realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință, în vigoare; nu îndeplinesc condițiile de pensionare, conform legii; sunt înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în a căror rază teritorială își au domiciliul sau, după caz, reședința, dacă au avut ultimul loc de muncă ori au realizat venituri în acea localitate. 

Ucenicia la locul de muncă

• Angajatorii care, pentru acordarea măsurilor finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, potrivit Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, cu modificările ulterioare, Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, cu modificările ulterioare, și Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, cu modificările ulterioare, au încheiat convenții cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, înainte de data de 1 ianuarie 2018, beneficiază de aceste măsuri în cuantumul și condițiile prevăzute de dispozițiile acestor legi, precum și de Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013, cu modificările ulterioare, de Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 473/2014, și de Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 726/2007, cu modificările și completările ulterioare, în forma anterioară intrării în vigoare a modificărilor și completărilor aduse prin H.G. nr. 80/2018.

• Convențiile aflate în executare la data de 1 ianuarie 2018, își produc efectele în conformitate cu prevederile legilor și ale normelor metodologice, în forma anterioară intrării în vigoare a recentei H.G. nr. 80/2018, precum și cu clauzele din cuprinsul acestor convenții, cu excepția prevederilor articolelor din aceste hotărâri care reglementează acordarea măsurilor prin deducere din contribuția datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru șomaj, prevederi care în cuprinsul convențiilor respective se consideră modificate în mod corespunzător.

• Angajatorii care solicită acordarea măsurilor finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, potrivit Legii nr. 279/2005, Legii nr. 335/2013 și Legii nr. 72/2007 și încheie convenții cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, după data de 1 ianuarie 2018, beneficiază de aceste măsuri în cuantumul și condițiile prevăzute de dispozițiile acestor legi, precum și de Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, , de Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, și de Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, astfel cum au fost modificate prin prezenta hotărâre, indiferent dacă încadrarea în muncă a persoanelor pentru care se încheie convențiile respective s-a realizat anterior sau ulterior datei de 1 ianuarie 2018.

• Începând cu perioada aferentă anului fiscal 2018, sumele cuvenite pentru măsurile finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pentru a căror acordare se prevede încheierea de convenții cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, nu se mai deduc de către angajator conform prevederilor legale în vigoare până la data de 1 ianuarie 2018 și ale prevederilor corespunzătoare din cuprinsul convențiilor încheiate până la data de 1 ianuarie 2018 și se plătesc de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă teritoriale, în condițiile stabilite prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 , aprobate prin H.G. nr. 174/2002, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin H.G. nr. 855/2013, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, aprobate prin H.G. nr. 473/2014, și Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, aprobate prin H.G. nr. 726/2007, astfel cum respectivele norme au fost modificate prin recenta hotărârre a Guvernului nr. 80/2018.

Ai nevoie de Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu