Deţinătorii de orice fel ai clădirilor care, prin nivelul de degradare a sistemului de închidere perimetrală, pun în pericol sănătatea, viaţa, integritatea fizică şi siguranţa populaţiei şi/sau afectează calitatea mediului înconjurător, a cadrului urban construit şi a spaţiilor publice urbane, în temeiul şi cu respectarea legislaţiei în vigoare privind calitatea în construcţii şi a prezentei legi, sunt obligaţi ca, din proprie iniţiativă, să ia măsuri de realizare a lucrărilor de intervenţie pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor.

Sancţiunile pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor cu privire la realizarea lucrărilor de intervenţie privesc atât autorităţile locale, cât şi pe deţinătorii clădirilor.

Reglementarea a fost introdusă prin Legea nr.153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, publicată în Monitorul oficial nr. 493 din 11 iulie a.c. şi care intră în vigoare la 10 august a.c.

Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a elabora, organiza, monitoriza şi controla realizarea programelor multianuale privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor prin reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei acestora.

Legea îi obligă pe deţinătorii clădirilor să din proprie iniţiativă măsurile de realizare a lucrărilor de intervenţie; în caz contrar, autorităţile administraţiei publice locale notifică acestora obligaţiile ce le revin în condiţiile acestei legi.

Dacă lucrările de intervenţie necesare nu au fost executate sau au fost începute, dar nu au fost finalizate, în termenele notificate, precum şi în situaţia în care deţinătorii notificaţi refuză executarea lucrărilor de intervenţie în condiţiile şi la termenele notificate, primarul poate solicita consiliului local aprobarea executării de către autoritatea administraţiei publice locale a lucrărilor de intervenţie, în numele şi pe cheltuiala deţinătorilor notificaţi, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul local, cu condiţia constituirii dreptului de creanţă şi a recuperării cheltuielilor de la deţinătorii notificaţi, în condiţiile legii, până la data recepţiei finale a lucrărilor de intervenţie executate.

Legea stabileşte:

– lucrările de intervenţie;

– etapele necesare implementării programului multianual şi termenele de realizare a lucrărilor de intervenţie;

– finanţarea lucrărilor (în sarcina deţinătorilor clădirilor sau, în anumite cazuri, detaliate de lege, cu contribuţia autorităţii locale);

– obligaţii şi răspunderi pentru deţinătorii clădirilor şi pentru autorităţile locale;

– sancţiuni. Faptele care constituie contravenţie se sancţionează cu amenzi care merg de la 5.000 la 8.000 lei în cazul deţinătorilor de clădiri şi de la 8.000 la 15.000 lei în cazul autorităţilor locale.

Sunt, de asemenea, prevăzute modalităţile de intervenţie în cazul asociaţiilor de proprietari, până la rezolvarea situaţiilor în care acestea nu se conformează notificărilor din partea autorităţilor locale.

În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a legii, primarii municipiilor şi oraşelor, primarul general al municipiului Bucureşti, precum şi, după caz, primarii comunelor finalizează identificarea şi inventarierea clădirilor la care se stabileşte că sunt necesare lucrări de reabilitare, identificarea deţinătorilor acestora, stabilirea zonelor de acţiune prioritară, precum şi elaborarea regulamentelor de intervenţie.

Pentru lucrările de intervenţie prevăzute în lege, prin derogare de la prevederile legale în vigoare, deţinătorii notificaţi beneficiază de următoarele facilităţi: scutirea de la virarea cotei de 0,7% şi a cotei de 0,1%, după caz, către Inspectoratul de Stat în Construcţii, precum şi a cotei de 0,5% către Casa Socială a Constructorului, din cheltuielile cu lucrările de intervenţie. De asemenea, tot la capitolul privind facilităţile, se prevede că autorităţile administraţiei publice locale pot hotărî, în condiţiile legii, scutirea de la plata impozitului pe clădiri, datorat pentru o perioadă de 5 ani consecutivi, cu începere din anul fiscal în care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor.

Legea se completează cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here