În articolele anterioare am discutat despre contribuţiile angajatorului şi ale angajatului:
În cele ce urmează vom discuta despre contribuţiile care revin angajatorului în mod exclusiv:
1. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate – FNUASS;
2. Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, diferenţiată în funcţie de clasa de risc;
3. Garantare creanţe salariale;
Notă: Obligaţia privind Fondul de handicapaţi intră tot la contribuţiile angajatorului. Puteţi citi mai multe despre acest subiect AICI).

1. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate – FNUASS

Legile care reglementează contribuţia la FNUASS sunt:
Legea nr. 571/2003 – Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 399/2006 pentru aprobarea OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;
OUG nr. 91/2006 privind unele măsuri referitoare la asigurările sociale de stat şi asigurările sociale de sănătate.
Cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate este de 0,85%, în coformitate cu prevederile :
art. 296^18, alin. 3), lit.c) din Codul Fiscal;
art. II din O.U.G. nr. 91/2006;
– art. 4, alin. 2) din OUG nr. 158/2005“Cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii, destinată exclusiv finanţării cheltuielilor cu plata drepturilor prevăzute de prezenţa ordonanţă de urgenţă, este de 0,85%, aplicată la fondul de salarii sau, după caz, la drepturile reprezentând indemnizaţie de şomaj, asupra veniturilor supuse impozitului pe venit ori asupra veniturilor cuprinse în contractul de asigurări sociale încheiat (…) şi se achită la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.“
Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii se datorează şi se achită, în conformitate cu prevederile art. 5 din OUG 158/2005, de către:
a) angajatori pentru asiguraţii care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă sau în baza raportului de serviciu, precum şi orice alte activităţi dependenţe;
b) angajatori pentru asiguraţii care desfăşoară activităţi în funcţii elective sau sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile prezenţei legi, cu ale persoanelor prevăzute la lit. a);
c) instituţia care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru asiguraţii care beneficiază de drepturi băneşti lunare ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii;
d) Persoanele care încheie un contract de asigurări sociale pentru concedii şi indemnizaţii şi se află în una dintre următoarele categorii: asociaţi, comanditari sau acţionari, membri ai asociaţiei familiale, autorizate să desfăşoare activităţi independente, persoane care încheie un contract de asigurări sociale pentru concedii şi indemnizaţii pentru maternitate şi concedii şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav, în condiţiile în care au început stagiul de cotizare până la data de 1 ianuarie 2006. De menţionat este faptul că aceste categorii de asiguraţi care au calitatea de pensionari nu sunt asigurate conform OUG 158/2005, cu excepţia pensionarilor de invaliditate gradul III şi a pensionarilor nevăzători (care au calitatea de membri ai asociaţiei familiale şi/sau autorizate să desfăşoare activităţi independente).
Conform art. 293^3 din Codul Fiscal, contribuabili sistemelor de asigurări sociale sunt:
a) persoanele fizice rezidenţe, care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum şi orice alte venituri din desfăşurarea unei activităţi dependenţe, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte;
b) persoanele fizice nerezidente care realizează veniturile prevăzute la lit. a), cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte;
c) pensionarii cu venituri din pensii care depăşesc 740 lei;
d) persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependenţe, atât pe perioada în care persoanele prevăzute la lit. a) şi b) desfăşoară activitate, cât şi pe perioada în care acestea beneficiază de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate;
e) instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi, după caz, suportă, potrivit prevederilor legale, contribuţii sociale obligatorii, în numele asiguratului;
f) orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.
Baza de calcul pentru contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii este reglementată de către alin. 2) al art. 6 din OUG 158/2005 şi este dată de fondul de salarii realizat cu respectarea prevederilor legislaţiei financiar–fiscale în materie. Fondul de salarii realizat este definit de OUG 158/2005 ca fiind totalitatea sumelor utilizate de un angajator pentru plata drepturilor salariale sau de natură salarială.
Pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţia de şomaj sau, după caz, de alte drepturi de protecţie socială ori de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate care se acordă din Bugetul Asigurărilor pentru Şomaj, baza lunară de calcul pentru contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate o constituie totalitatea drepturilor reprezentând indemnizaţii de şomaj, conform art. 296^6, alin. 2).
Conform art. 296^5, alin. (2^1) din Codul Fiscal, pentru persoanele prevăzute la art. 296^3, lit. e) (mai sus menţionat) şi g) (mai sus menţionat), baza lunară de calcul al contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate o reprezintă suma câştigurilor brute realizate de persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. a) (mai sus menţionat) şi b) (mai sus menţionat), corectată cu excepţiile prevăzute la art. 296^15 şi art. 296^16, lit. e).
Excepţiile prevăzute la art. 296^15 sunt valabile pentru câştigurile brute realizate de persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. a) (mai sus menţionat) şi b) (mai sus menţionat).
Conform art. 296^15 din Codul Fiscal, „nu se cuprind în baza lunară a contribuţiilor sociale obligatorii următoarele:
a) sumele primite de membrii fondatori ai societăţilor comerciale constituite prin subscripţie publică;
b) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii ca urmare a calamităţilor naturale, ajutoarele pentru bolile grave şi incurabile, ajutoarele pentru naştere, veniturile reprezentând cadouri pentru copiii minori ai salariaţilor, cadourile oferite salariatelor, contravaloarea transportului la şi de la locul de muncă al salariatului, costul prestaţiilor pentru tratament şi odihnă, inclusiv transportul pentru salariaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariaţii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă. Cadourile oferite de angajatori în beneficiul copiilor minori ai angajaţilor, cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum şi cadourile oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie nu intră în baza de calcul, în măsura în care valoarea cadoului oferit fiecărei persoane, cu orice ocazie dintre cele de mai sus, nu depăşeşte 150 lei;
b^1) ajutoarele de deces, indemnizaţiile acordate urmaşilor personalului militar din armată decedat ca urmare a participării la acţiuni militare şi indemnizaţiile lunare de invaliditate acordate personalului militar din armată ca urmare a participării la acţiuni militare;
c) contravaloarea folosinţei locuinţei de serviciu sau a locuinţei din incinta unităţii, potrivit repartiţiei de serviciu, numirii conform legii sau specificităţii activităţii prin cadrul normativ specific domeniului de activitate, compensarea chiriei pentru personalul din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi compensarea diferenţei de chirie, suportată de persoana fizică, conform legilor speciale;
d) cazarea şi contravaloarea chiriei pentru locuinţele puse la dispoziţia oficialităţilor publice, a angajaţilor consulari şi diplomatici care lucrează în afară ţării, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

e)
contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protecţie şi de lucru, a alimentaţiei de protecţie, a medicamentelor şi materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protecţie a muncii, precum şi a uniformelor obligatorii şi a drepturilor de echipament, ce se acordă potrivit legislaţiei în vigoare;
f) contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul dintre localitatea în care angajaţii îşi au domiciliul şi localitatea unde se află locul de muncă al acestora, la nivelul unui abonament lunar, pentru situaţiile în care nu se asigură locuinţa sau nu se suportă contravaloarea chiriei, conform legii;
g) indemnizaţiile primite pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, şi orice alte sume de aceeaşi natură, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice, precum şi sumele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, (modificat de pct. 81 al art. I din Ordonanţa nr. 8/2013);
h) sumele primite, potrivit dispoziţiilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului;
i) indemnizaţiile de instalare ce se acordă o singură dată, la încadrarea într-o unitate situată într-o altă localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, în limita unui salariu de bază la angajare, precum şi indemnizaţiile de instalare şi mutare acordate, potrivit legilor speciale, personalului din instituţiile publice şi celor care îşi stabilesc domiciliul în localităţi din zone defavorizate, stabilite potrivit legii, în care îşi au locul de muncă;
j) sumele sau avantajele primite de către persoane fizice rezidenţe din activităţi dependenţe desfăşurate într-un stat străin, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte;
k) cheltuielile efectuate de angajator pentru pregătirea profesională şi perfecţionarea angajatului în legătură cu activitatea desfăşurată de acesta pentru angajator;
l) costul abonamentelor telefonice şi al convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu;
m) avantajele sub formă dreptului la stock options plan, la momentul acordării şi la momentul exercitării acestuia;
n) diferenţa favorabilă dintre dobânda preferenţială stabilită prin negociere şi dobânda practicată pe piaţă, pentru credite şi depozite;
o) tichetele de masă, tichetele de vacanţă, tichetele cadou şi tichetele de creşă, acordate potrivit legii;
p) următoarele avantaje primite în legătură cu o activitate dependentă:
1. utilizarea unui vehicul din patrimoniul afacerii, în vederea deplasării de la domiciliu la locul de muncă şi invers;
2. cazarea în unităţi proprii;
3. hrană acordată potrivit legii;
4. permisele de călătorie pe orice mijloc de transport, acordate în interes de serviciu;
5. contribuţiile plătite la fondurile de pensii ocupaţionale, contribuţiile plătite la fondurile de pensii facultative, primele aferente asigurărilor profesionale şi asigurărilor voluntare de sănătate, suportate de angajator pentru salariaţii proprii, în limitele de deductibilitate prevăzute de lege, după caz.
Cel de-al doilea articol cu titlu de excepţie vizavi de baza de calcul pentru contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii este art. 296^16, lit. e). În acesta se precizează:
„Se exceptează de la plata contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate:
e1. veniturile acordate, potrivit legii, cadrelor militare în activitate, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special care îşi desfăşoară activitatea în instituţiile din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;

e2.
veniturile prevăzute la art. 296^4 alin. (1) lit. g) (sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau comitetului de audit, după caz, precum şi sumele primite pentru participarea în consilii, comisii, comitete şi altele asemenea), h) (sumele primite de reprezentanţii în organisme tripartite, potrivit legii), j) (sumele din profitul net cuvenite administratorilor societăţilor comerciale, potrivit legii sau actului constitutiv, după caz, precum şi participarea la profitul unităţii pentru managerii cu contract de management, potrivit legii), l) (indemnizaţiile lunare de neconcurenţă prevăzute în contractele individuale de muncă, în condiţiile legii), n) (remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari sau de alte persoane, în baza contractului de mandat, potrivit legii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari), p) (indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate suportate de la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii), s) (ajutoarele lunare şi plăţile compensatorii care se acordă, conform legii, personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale), ş) (ajutoarele lunare şi plăţile compensatorii care se acordă, conform legii, personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, fără drept la pensie, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale), t) (veniturile reprezentând plăţi compensatorii suportate de angajator potrivit contractului colectiv sau individual de muncă) şi t) (veniturile acordate la momentul disponibilizării, venitul lunar de completare sau plăţile compensatorii, suportate din bugetul asigurărilor de şomaj, potrivit actelor normative care reglementează aceste domenii).
În baza lunară de calcul al contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate se includ şi veniturile prevăzute la art. 296^17 alin. (7):

a) sume reprezentând indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, numai pentru zilele de incapacitate temporară de muncă, suportate de angajator;

b) sume reprezentând indemnizaţii de incapacitate temporară de muncă, survenită ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, acordate în baza Legii nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare.“
Baza lunară de calcul al contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate nu poate fi mai mare decât produsul dintre numărul asiguraţilor din luna pentru care se calculează contribuţia şi valoarea corespunzătoare a 12 salarii minime brute pe ţară garantate în plată. (12*800*X, unde X este numărul asiguraţilor din luna în cauză.)

» În partea a doua puteţi citi despre (2) contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi despre (3) garantarea creanţelor salariale.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

Foto: Sxc.hu

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here