Petenta S.C.E CON S.R.L în contradictoriu cu intimatul ITM Gorj a solicitat instanței de judecată ca, în baza probelor ce se vor administra să dispună anularea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. abc încheiat de ITM Gorj la data de 13.02.2015.

În motivarea în fapt a cererii, petenta a arătat că prin procesul-verbal nr. abc încheiat la data de 13.02.2015 de I.T.M. Gorj s-a dispus sancţionarea acesteia cu amendă în cuantum de 1500 lei pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 16 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 şi sancţionată conform art. 260 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 53/2003, reţinându-se în sarcina sa că, în urma controlului efectuat în data de 11.02.2015 la punctul de lucru situat în localitatea A, judeţul Gorj, s-a solicitat completarea fişei de identificare salariatei ŞAM, găsită desfăşurând activitate la momentul controlului, aceasta declarând că, până la data de 11.02.2015, nu a primit un exemplar al contractului individual de muncă.

Petenta a arătat că a formulat prezenta plângere fiind nemulțumită de sancțiunea primită, pe care o consideră netemeinică, arătând că, în realitate, i-a inmânat un exemplar al contractului individual de muncă (CIM) salariatei sale ŞAM încă inainte de începerea activității. 

Ce apărări concrete a formulat intimatul în cauză?

Intimatul a formulat întâmpinare ce a fost depusă la dosarul cauzei prin care acesta a solicitat respingerea acţiunii petentei ca neîntemeiată.

Intimatul a arătat că salariata ŞAM, a precizat în mod expres în fişa ei de identificare că până la data de 11.02.2015, ora 10:30 nu a primit un exemplar din contractul individual de muncă, procesul-verbal de contravenţie fiind întocmit în baza declaraţiei numitei ŞAM, ambele probe coroborându-se. 

Ce a decis instanţa de judecată în cazul mai sus menţionat şi cum a argumentat hotărârea respectivă?

Prin sentinţa civilă nr. 1489/27.05.2015 pronunţată de Judecătoria Târgu-Cărbuneşti, a fost admisă plângerea contravenţională formulată de petenta S.C.E. CON S.R.L în contradictoriu cu intimatul ITM Gorj. A fost anulat procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr.abc încheiat de ITM Gorj la data de 13.02.2015.

Pentru a pronunţa hotărârea respectivă instanţa de fond a avut în vedere următoarele considerente:

Procedând potrivit art. 34 alineat 1 din OG nr. 2/2001 la verificarea legalităţii procesului verbal de constatare a contravenţiei contestat, instanţa a constatat că acesta a fost încheiat cu respectarea dispoziţiilor legale incidente şi nu există cauze de nulitate absolută ce ar fi putut fi invocate şi din oficiu, conform art. 17 din OG nr. 2/2001.

Sub aspectul temeiniciei instanţa a reţinut că deşi OG nr. 2/2001 nu cuprinde dispoziţii exprese cu privire la forţa probantă a procesului-verbal de contravenţie, din economia textului art. 34 rezultă că acesta face dovada deplină a situaţiei de fapt reţinută în baza constatărilor personale ale agentului constatator şi a încadrării în drept, până la proba contrară.

În cauză, din întâmpinarea depusă de intimat a rezultat că procesul-verbal de contravenţie a fost întocmit în baza declaraţiei numitei ŞAM din procesul-verbal de control nu rezultă însă să se fi solicitat reprezentantului petentei să prezinte contractul individual de muncă încheiat cu aceasta, având în vedere că petenta a depus la dosar în copie contractul individual de muncă nr. 8/03.02.2015 încheiat între petentă şi numita ŞAM, contract pe care s-a făcut menţiunea de către angajată că a primit un exemplar la data de 03.02.2015, anterior începerii activităţii.

Potrivit art. 16 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 (Codul muncii), angajatorul este obligat ca, anterior începerii activităţii, să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă, iar în cauză, din înscrisurile depuse la dosar rezultă că ŞAM. a prestat activitate în beneficiul petentei începând cu data de 04.02.2015, în baza contractului individual de muncă nr. 8/03.02.2015, contract ce a fost înmânat salariatei, sub semnătură, la data încheierii acestuia, conform menţiunii de pe contract.

Pentru considerentele expuse, instanţa de fond a reţinut că petenta nu a săvârşita fapta pentru care a fost sancţionată şi, văzând şi dispoziţiile prevăzute de art. 34 şi următoarele din O.G. nr. 2/2001, a fost admisă plângerea şi anulat procesul verbal de contravenţie contestat. 

Dacă hotărârea instanţei de fond a fost atacată de către intimat şi, în caz afirmativ, hotărârea a fost confirmată sau infirmată de instanţa superioară?

Da, sentinţa civilă nr. 1489/27.05.2015 a instantei de fond a fost atacată de către intimat, iar instanţa superioară a admis apelul acestuia, considerandu-l fondat, iar pe fondul cauzei a schimbat sentinţa, în sensul că a admis în parte plângerea contravenţională şi a dispus înlocuirea sancţiunii amenzii cu avertisment.

Pentru a pronunţa hotărârea respectivă instanţa de apel a avut în vedere următoarele considerente:

Prin sentinţa civilă nr.1489/27.05.2015 pronunţată de Judecătoria Târgu-Cărbuneşti,  a fost admisă plângerea contravenţională formulată de petenta S.C.E.CON S.R.L în contradictoriu cu intimatul ITM Gorj, a fost anulat procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. abc încheiat de ITM Gorj la data de 13.02.2015.

A reţinut prima instanţă că intimata petentă nu a comis contravenţia reţinută în sarcina sa, având în vedere că din înscrisurile depuse la dosar rezultă că ŞAM a prestat activitate în beneficiul petentei începând cu data de 04.02.2015, în baza contractului individual de muncă nr. 8/03.02.2015, contract ce a fost înmânat salariatei, sub semnătură, la data încheierii acestuia, conform menţiunii de pe contract.

Din cuprinsul procesului verbal de contravenţie contestat, dar şi din procesul verbal de control nr. xyz/13.02.2015, întocmite de ITM Gorj, coroborate cu declaraţia salariatei ŞAM rezultă că la data de 11.02.2015, aceasta desfăşura activitate la petenta, având încheiat contract individual de muncă, fără însă ca până la data de controlului să fi primit un exemplar din acest contract.

Împrejurarea că, pe parcursul cercetării judecătoreşti intimata petentă a depus un contract individual de muncă, în care se menţionează că acest contract a fost primit de salariată în data de 03.02.2015, nu poate conduce la răsturnarea prezumţiei de legalitate şi temeinicie a procesului verbal de contravenţie, necoroborându-se cu celelalte înscrisuri depuse la dosar.

Se are în vedere că declaraţia dată de salariata ŞAM, în faţa inspectorului de muncă menţionează faptul că aceasta nu primise până la data de 11.02.2015, un exemplar în contractul individual de muncă, neexistând dovezi că această declaraţie a fost dată în faţa organului de control sub presiune.

Mai mult, în procesului verbal de control nr. xyz/13.02.2015, dar şi în anexele la acesta, intimata petentă nu a formulat obiecţiuni cu privire la cele consemnate, inclusiv cu referire la aspectele privitoare la îndeplinirea obligaţiei de înmânare a contractului de muncă salariaţilor anterior începerii activităţii.

Cu privire la susţinerile intimatei petente, în sensul că nu i s-a dat posibilitatea să formuleze obiecţiuni, în concret la procesul verbal de control nr. xyz/13.02.2015, se observă acesta nu este un proces verbal de contravenţie în sensul OG nr. 2/2001, acesta din urmă fiind încheiat ulterior şi cu privire la care au fost făcute obiecţiuni.

Având în vedere cele menţionate se concluzionează că intimata petentă a săvârşit contravenţia reţinută în sarcina sa.

Sub aspectul sancţiunii contravenţionale aplicată prin procesul verbal de contravenţie, se apreciază că amenda în cuantum de 1500 lei este prea aspră în raport cu gradul de pericol concret al faptei şi consecinţele acesteia.

Potrivit art. 21 alin. (3) din OG nr. 2/2001, sancţiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ şi trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale contravenientului şi de celelalte date înscrise în procesul-verbal.

Raportat la criteriile legale menţionate s-a apreciat de către instanța de apel că aplicarea sancţiuni avertismentului este în măsură să conducă la prevenirea în viitor a unor fapte similare şi la respectarea dispoziţiilor legale care se referă la desfăşurarea corectă a relaţiilor de muncă. 

Extras din Decizia civilă nr. 58/13.01.2016, Tribunalul Gorj, www. rolii.ro

Ai nevoie de Codul Muncii? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here