Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a emis Ordinul nr. 3194/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 698 din 3 octombrie a.c., pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) “Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situaţia în care beneficiarul transferului de active sau locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată”, precum şi pentru stabilirea modalităţii de plată a acestor sume.

La data intrării în vigoare a acestui ordin se abrogă reglementarea antrioară dată prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2.691/2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 786 din 24 noiembrie 2010.

OPANAF precizează că suma reprezentând taxa pe valoarea adăugată de plată la bugetul de stat, rezultată ca urmare a ajustărilor conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal, după caz, va fi achitată de beneficiarul transferului de active sau locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, după caz, la bugetul de stat, potrivit reglementărilor legale în vigoare, în lei, în numerar, prin decontare bancară sau prin mandat poştal, în contul 20.10.01.01.05 “TVA de plată la bugetul de stat, rezultată ca urmare a ajustărilor“, deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, codificat cu codul de identificare fiscală sau cu codul numeric personal al plătitorului, după caz.

Potrivit Instrucţiunilor de completare a formularului, declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situaţia în care beneficiarul transferului de active sau locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, se completează şi se depune de către:

persoana impozabilă, beneficiară a transferului de active prevăzut la art. 128 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, în calitate de succesor al cedentului în ceea ce priveşte ajustarea dreptului de deducere, dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal şi nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului;

– locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/ utilizatorului în baza prevederilor art. 152 alin. (7) din Codul fiscal.

Declaraţia se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care are loc transferul de active/transferul dreptului de proprietate asupra activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, la organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă, beneficiară a transferului de active, sau locatarul/utilizatorul activelor achiziţionate printr-un contract de leasing îşi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă aceasta/acesta se află înregistrat(ă) ca plătitor de impozite şi taxe.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here