A apărut o nouă modificare a Codului fiscal în materie de accize începând cu 01 ianuarie 2013, România încearcând să evite o amendă de 1.710.000 euro. 

* Consideraţii generale. Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, în data de 12 decembrie 2012, a fost făcut public un proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. Subliniem faptul că acest act normativ a intrat pe ordinea de zi a Guvernului din 12 decembrie 2012 şi a fost adoptat, conform declaraţiilor formulate de Biroul de presă al Guvernului României. Actul va fi publicat în Monitorul Oficial al României şi îşi produce efecte începând cu 01 ianuarie 2013. Facem menţiunea că un act normativ ar trebui să fie postat pe site-ul Ministerului timp de 30 de zile, conform Legii nr. 52/2003. Observăm că proiectul actului a fost adoptat de Guvern în ziua publicării sale pe site.

Guvernul a motivat urgenţa acestui proiect legislativ astfel: „Adoptarea acestui act normativ este determinată de necesitatea implementării unor măsuri pentru înlăturarea cauzelor ce au determinat declanşarea procedurilor de infringement în domeniul antrepozitelor fiscale pentru depozitarea produselor accizabile. Ordonanţa de urgenţă vizează armonizarea legislaţiei naţionale cu prevederile europene în domeniu. Astfel, va fi permisă autorizarea antrepozitelor fiscale pentru depozitarea alcoolului etilic şi băuturilor alcoolice şi vor fi eliminate restricţiile privind autorizarea antrepozitelor fiscale pentru depozitarea produselor energetice şi a produselor din tutun. De asemenea, se are în vedere ca termenul de valabilitate a autorizaţiei de antrepozit fiscal să fie de trei ani.”

Totodată, reţinem de la început că proiectul vizează atingerea nivelului minim al accizelor la motorină începând cu 1 ianuarie 2013, conform graficului asumat prin documentul de poziţie adoptat în cadrul negocierilor de aderare la UE, în cuantum de 391,00 euro/tonă, respectiv 330,395 euro/1.000 litri, faţă de nivelul actual de 374,00 euro/tonă, respectiv 316,03 euro/1.000 litri.

* Scopul emiterii actului normativ. Promovarea acestui act normativ este determinată de necesitatea implementării unor măsuri în vederea înlăturării cauzelor ce au determinat declanşarea procedurilor de infringement din domeniul antrepozitelor fiscale pentru depozitarea produselor accizabile.

Neconformarea la prevederile dreptului Uniunii Europene în domeniu va avea drept consecinţă declanşarea etapei contencioase a procedurilor de infringement în acţiunile privind constatarea neîndeplinirii obligaţiilor declanşate de Comisia Europeană referitoare la restricţionarea accesului operatorilor economici la autorizarea antrepozitelor fiscale pentru depozitarea tutunului şi alcoolului (cauza nr. 2010/4208) şi respectiv a produselor energetice (cauza nr. 2010/4229). Totodată, potrivit graficului asumat prin documentul de poziţie adoptat în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, România trebuie să atingă nivelul minim al accizelor pentru motorină la 1 ianuarie 2013.

* Descrierea situaţiei actuale conform legislaţiei fiscale în vigoare. Potrivit prevederilor art. 288 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), directiva este un act obligatoriu pentru fiecare stat membru cu privire la rezultatul ce trebuie atins, fără a condiţiona modalitatea pentru obţinerea rezultatului. De asemenea, odată cu semnarea Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, România şi-a asumat responsabilitatea de a respecta prevederile dreptului european.

În ceea ce priveşte regimul accizelor armonizate, în data de 16 decembrie 2008, Consiliul Uniunii Europene a adoptat Directiva nr. 2008/118/CE privind regimul general al accizelor şi de abrogare a Directivei 92/12/CEE. Prevederile acestei directive au fost transpuse în legislaţia naţională prin OUG nr. 109/2009 pentru modificarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal, ale cărei dispoziţii pe linie de accize s-au aplicat începând cu data de 1 aprilie 2010. Faţă de prevederile acestui act normativ Comisia Europeană nu a formulat obiecţii.

În condiţiile în care evaziunea fiscală devenise unul din fenomenele economico-sociale complexe, de maximă importanţă, cu care România se confrunta şi în condiţiile crizei economico-financiare, Guvernul României a adoptat OUG nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale.

Prevederile din domeniul accizelor introduse prin acest act normativ au vizat eficientizarea prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale cu produse accizabile, atragerea de venituri la bugetul de stat prin stabilirea obligaţiei de plată a accizelor la primirea produselor accizabile din alte state membre, eliminarea unor scutiri directe şi desfiinţarea antrepozitelor fiscale de depozitare.

În considerarea faptului că măsurile introduse de România prin aceste reglementări au dus la desfiinţarea antrepozitelor fiscale pentru depozitarea alcoolului etilic şi băuturilor alcoolice, precum şi la restricţionarea autorizării antrepozitelor fiscale pentru depozitarea produselor energetice şi produselor din tutun prelucrat, Comisia Europeană a declanşat împotriva României două acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitate de stat membru, după cum urmează:

– în cauza nr. 2010/4208 referitoare la desfiinţarea antrepozitelor fiscale pentru depozitarea alcoolului şi restricţia de acces la antrepozitele de depozitare a tutunului, exclusiv în favoarea comercianţilor care deţin o cotă de piaţă de cel puţin 5% şi

– în cauza nr. 2010/4229 referitoare la restricţionarea accesului la autorizarea ca antrepozite fiscale destinate depozitării produselor energetice, pentru operatorii economici care nu deţin instalaţii şi utilaje pentru rafinarea ţiţeiului şi prelucrarea fracţiilor rezultate în vederea obţinerii de produse supuse accizelor.

Cauza 2010/4208 Comisia ar putea în orice moment transmite României avizul motivat în cauză, acordându-i acesteia un termen pentru conformare, care de regulă este de două luni de la transmiterea scrisorii.

Cauza 2010/4229 – Dacă România nu transmite Comisiei până la 27.12.2012 un răspuns la avizul motivat care să conţină măsurile întreprinse pentru conformare aceasta poate sesiza Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) declanşând astfel procedura contencioasă a acţiunii.

În cazul în care CJUE ar pronunţa o hotărâre de condamnare pentru încălcarea obligaţiilor, iar România nu s-ar conforma imediat, Comisia ar putea declanşa o acţiune în constatarea neexecutării unei hotărâri pronunţate. Dacă constată neexecutarea unei hotărâri pronunţate, CJUE poate aplica României sancţiuni pecuniare (sumă forfetară şi/sau penalităţi pe zile de întârziere). Comisia propune sancţiunile, CJUE dispune. Estimativ, cuantumul sancţiunilor ce ar putea fi propuse de Comisie pentru România este:

– suma forfetară minimă fixă – 1.710.000 euro;

– penalităţile pe zile de întârziere pot varia între 2105 euro/zi şi 126.336 euro/zi şi se calculează începând cu ziua în care hotărârea CJUE privind neexecutarea hotărârii pronunţate ar fi comunicată României până în ziua în care s-ar pune capăt încălcării

În ceea ce priveşte cursul uzual al acţiunilor declanşate de Comisie, învederăm că acestea nu sunt clasate până când statul membru nu se conformează cerinţelor instituţiei UE.

Perioada de valabilitate a autorizaţiilor de antrepozit fiscal este de 3 ani în cazul contribuabililor mari şi mijlocii stabiliţi conform reglementărilor în vigoare, şi de un an în celelalte cazuri. Termenul general de plată a accizelor este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care accizele devin exigibile.

De la data de 1 aprilie 2012, destinatarii înregistraţi au obligaţia achitării accizelor la bugetul de stat în ziua lucrătoare imediat următoare celei în care primesc produsele accizabile. Urmare a modificării termenului de plată, Comisia Europeană a solicitat informaţii cu privire la legislaţia internă care reglementează termenele de plată a accizelor în cazul producătorilor naţionali de alcool, pe de o parte, şi al destinatarilor înregistraţi, pe de altă parte, existând posibilitatea declanşării unei acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor ce îi revin ţării noastre în calitate de stat membru.

Totodată, regimul accizelor, reglementat prin actele normative ale Uniunii Europene, prevede atât reguli generale privind producerea, transformarea, deţinerea şi deplasarea produselor accizabile, precum şi niveluri minime de impozitare ale acestor produse.

Întrucât la momentul aderării la Uniunea Europeană, România practica niveluri de impozitare ale produselor accizabile mult mai mici faţă de nivelurile minime impuse, ţara noastră a negociat şi obţinut perioade de tranziţie în vederea atingerii acestor niveluri. Astfel, potrivit perioadei de tranziţie acordate României, prevăzută în Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, România trebuie să atingă nivelul accizelor pentru motorină în anul 2013. Acest nivel este de 391,000 euro/tonă, respectiv 330,395 euro/1.000 litri. În prezent, nivelul accizelor pentru motorină este de 374 euro/tonă, respectiv 316,03 euro/1.000 litri.

* Schimbări preconizate prin actul normativ. Proiectul vizează armonizarea legislaţiei naţionale cu prevederile europene în domeniul antrepozitelor fiscale pentru depozitarea produselor accizabile, în vederea respectării angajamentelor asumate de România prin semnarea Tratatului de aderare la Uniunea Europeană. Astfel, va fi permisă autorizarea antrepozitelor fiscale pentru depozitarea alcoolului etilic şi băuturilor alcoolice. De asemenea, vor fi eliminate restricţiile privind autorizarea antrepozitelor fiscale pentru depozitarea produselor energetice şi produselor din tutun prelucrat.

Modificările prevăzute în acest proiect asigură compatibilitatea cu dreptul UE în materia celor două cauze de infringement, creându-se astfel premizele încetării acestor proceduri.

Totodată, va fi instituită condiţia de funcţionare a antrepozitelor fiscale destinate exclusiv depozitării produselor accizabile, respectiv volumul mediu trimestrial al ieşirilor de produse accizabile aproximate la nivelul unui an calendaristic trebuie să fie mai mare decât limitele prevăzute în normele metodologice, diferenţiate în funcţie de grupa de produse depozitate şi de accizele aferente produselor depozitate.

De asemenea, se are în vedere ca termenul de valabilitate al autorizaţiei de antrepozit fiscal să fie de 3 ani. În cazul antrepozitarilor autorizaţi care deţin autorizaţii cu valabilitate de 1 an, valabilitatea acestor autorizaţii va fi prelungită automat cu 2 ani. În cazul în care pe durata unei perioade continue de minimum 6 luni, volumul mediu trimestrial al ieşirilor de produse accizabile din antrepozitul fiscal de depozitare este mai mic decât limita legală, va interveni revocarea autorizaţiei de antrepozit fiscal.

În ceea ce priveşte garanţia pentru antrepozitele fiscale de depozitare nou înfiinţate, aceasta va reprezinta 6% din valoarea accizelor aferente tuturor intrărilor de produse accizabile estimate la nivelul unui an pentru antrepozitul fiscal de depozitare nou înfiinţat. De asemenea, prin normele metodologice, se va institui şi un nivel minim al garanţiei în vederea corelării cu obligaţiile instituite pentru antrepozitele fiscale de producţie.

Proiectul prevede modificarea termenului de plată a accizelor în cazul destinatarilor înregistraţi, respectiv revenirea la termenul de până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care accizele devin exigibile. Această măsură vizează conformarea la normele UE astfel încât se va evita declanşarea unei noi acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor ce îi revin ţării noastre în calitate de stat membru.

În vederea asigurării unui regim echitabil în raport cu antrepozitarii autorizaţi din România, produsele energetice de tipul motorinelor, benzinelor, kerosenului şi gazului petrolier lichefiat, primite în regim suspensiv de accize de către destinatarii înregistraţi, vor putea părăsi locul de recepţie doar dacă se atestă virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantităţii ce urmează a fi facturată. De asemenea, proiectul vizează atingerea nivelului minim al accizelor la motorină începând cu 1 ianuarie 2013, conform graficului asumat prin documentul de poziţie adoptat în cadrul negocierilor de aderare la UE, în cuantum de 391,00 euro/tonă, respectiv 330,395 euro/1.000 litri, faţă de nivelul actual de 374,00 euro/tonă, respectiv 316,03 euro/1.000 litri. Prin această măsură se asigură respectarea angajamentelor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene şi se evită posibilitatea deschiderii unei noi proceduri de infringement împotriva ţării noastre.

Sursa informaţiilor:

Ministerul Finanţelor Publice

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Guvernul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here