16 Ianuarie, 2018

O.N.G.: Tratamentul aplicabil cheltuielilor cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

Conform art. 1 din Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial au obligaţia să organizeze, să conducă contabilitatea financiară şi să întocmească situaţii financiare anuale, ţinând seama de faptul că orice operaţiune economico-financiară se efectuează numai în baza documentelor justificative, vizate şi aprobate de persoanele cu competenţe în materie.

Reguli contabile

Contul 635 “Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate” ţine evidenţa cheltuielilor cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate datorate bugetului statului sau altor organisme publice.

Contul 635 “Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate” este un cont de activ. La sfârşitul lunii, contul nu prezintă sold. În acest context, asiguraţi-vă că nu sunt elemente care să pună la îndoială coerenţa şi credibilitatea operaţiunilor contabile.

Operaţiuni contabile

1. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind valoarea altor impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, cum sunt: impozitul pe clădiri şi impozitul pe terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, precum şi alte impozite şi taxe, datorate bugetului statului sau bugetele locale, după caz, conform documentelor justificative:

635 “Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate” = 446 “Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate”

2. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind datoriile şi vărsămintele de efectuat, conform prevederilor legale, către alte organisme publice, conform documentelor justificative:

635 “Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate” = 447 “Fonduri speciale – taxe şi vărsăminte asimilate”

3. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli, conform documentelor justificative:

635 “Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate” = 473 “Decontări din operaţii în curs de clarificare”

4. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind cheltuielile decontate de subunităţi pentru realizarea activităţilor fără scop patrimonial prevăzute în bugetul unităţii (în contabilitatea unităţii) , conform documentelor justificative:

635 “Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate” = 481 “Decontări între unitate şi subunităţi”

5. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind inchiderea contului de rezultat, la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului de cheltuieli privind activităţile fără scop patrimonial, conform documentelor justificative:

1211 “Excedent sau deficit privind activităţile fără scop patrimonial” = 635 “Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate”

Documentele contabile

* documentaţia din care să rezultă obligaţiile instituite de legiuitor în sarcina asociaţiilor, fundaţiilor sau a altor organizaţii de acest fel, partide politice, patronate, organizaţii sindicale, culte religioase;

* documentaţia întocmită de compartimentul de contabilitate, de taxe şi impozite care să motiveze necesitatea înregistrării;

* nota de contabilitate;

* situaţii de calcul.

Atenţie! Conform art. 10 alin. (4) din Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-şef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această funcţie, împreună cu personalul din subordine.

În cazul în care contabilitatea este condusă pe bază de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), răspunderea pentru conducerea contabilității revine acestora, potrivit legii și prevederilor contractuale. Astfel, directorul economic, contabilul şef sau altă persoană însărcinată cu aplicarea reglementărilor contabile, asigură calitatea înregistrărilor contabile, pe baza informaţiilor şi a documentelor justificative, punând în aplicare tehnicile de control ale conturilor.

Baza legală aplicabilă şi specifică

- Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- OMFP nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările şi completările ulterioare;

- OMFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar contabile, cu modificările şi completările ulterioare.

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu