Mulţi au reţineri faţă de această forma de organizare, poate fără să fi insistat asupra avantajelor în anumite situaţii conjucturale ale firmei. Mai jos găsiţi câteva repere legale, precum şi experienţa comunitară în materie.

Ce prevede Codul civil?

Tratat, istoric, în Codul comercial, în prezent sediul materiei se regăseşte în Codul civil. În subsidiar, puteţi arunca o privire şi în Legea societăţilor nr. 31/1990, pentru a observa diferenţele faţă de fuziune, dacă aveţi reţineri în legătură cu construcţia despre care discutăm.

Potrivit art. 1949 şi următoarele din Codul civil, contractul de asociere în participaţie este contractul prin care o persoană acordă uneia sau mai multor persoane o participaţie la beneficiile şi pierderile uneia sau mai multor operaţiuni pe care le întreprinde.

Contractul se probează numai prin înscris.

Personalitatea juridică este unul din aspectele care dă de gândit, pe nedrept: o asociere în participaţie NU poate dobândi personalitate juridică şi NU constituie faţă de terţi o persoană distinctă de persoana asociaţilor. Terţul nu are niciun drept faţă de asociere şi nu se obligă decât faţă de asociatul cu care a contractat.

Regimul aporturilor. Asociaţii rămân proprietarii bunurilor puse la dispoziţia asociaţiei. Ei pot conveni ca bunurile aduse în asociere, precum şi cele obţinute în urma folosirii acestora să devină proprietate comună. Bunurile puse la dispoziţia asocierii pot trece, în tot sau în parte, în proprietatea unuia dintre asociaţi pentru realizarea obiectului asocierii, în condiţiile convenite prin contract şi cu respectarea formalităţilor de publicitate prevăzute de lege.

La încetarea asocierii, asociaţii pot stipula redobândirea în natură a bunurilor puse la dispoziţia asociaţiei la încetarea asocierii.

Raporturile dintre asociaţi şi faţă de terţi. Asociaţii, chiar acţionând pe contul asocierii, contractează şi se angajează în nume propriu faţă de terţi. Cu toate acestea, dacă acţionează în această calitate faţă de terţi, asociaţii sunt obligaţi să răspundă solidar de actele încheiate de oricare dintre ei.

Asociaţii exercită toate drepturile decurgând din contractele încheiate de oricare dintre ei, dar terţul are obligaţii exclusiv faţă de asociatul cu care a contractat, cu excepţia cazului în care acesta din urmă a declarat calitatea sa la momentul încheierii actului.

Orice clauză din contractul de asociere care limitează răspunderea asociaţilor faţă de terţi este inopozabilă acestora.

De asemenea, orice clauză care stabileşte un nivel minim garantat de beneficii pentru unul sau unii dintre asociaţi este considerată nescrisă.

Forma şi condiţiile asocierii. Cu excepţia dispoziţiilor obligatorii de mai sus, convenţia părţilor determină forma contractului, întinderea şi condiţiile asocierii, precum şi cauzele de dizolvare şi lichidare a acesteia.

Aspecte fiscale

Înţelegem să ne raportăm, deja, la dispoziţiile din noul Cod fiscal, care va intra în vigoare de la 1 ianuarie.

Venituri şi cheltuieli. Potrivit art. 34, într-o asociere fără personalitate juridică între două sau mai multe persoane juridice române, veniturile şi cheltuielile înregistrate se atribuie fiecărui asociat, conform prevederilor contractului de asociere.

Veniturile şi cheltuielile determinate de operaţiunile asocierii, transmise pe bază de decont fiecărui asociat, potrivit reglementărilor contabile aplicabile, se iau în calcul pentru determinarea profitului impozabil al fiecărui asociat. Documentele justificative aferente operaţiunilor asocierii sunt cele care au stat la baza înregistrării în evidenţa contabilă de către persoana desemnată de asociaţi, conform prevederilor contractului de asociere.

Amortizarea fiscală: pentru cheltuielile cu investiţiile efectuate la mijloacele fixe concesionate, închiriate sau luate în locaţie de gestiune, se calculează de cel care a efectuat investiţia, pe perioada contractului sau pe durata normală de utilizare, după caz; în cazul investiţiilor efectuate la mijloace fixe utilizate în asocieri fără personalitate juridică de cel care a efectuat investiţia, pe perioada contractului sau pe durata normală de utilizare, după caz.

Impozitul pe venit. Sunt scutiţi de la plata impozitului pe venit persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, altele decât cele prevăzute la art. 105, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică.

Impozitare. Orice asociat sau partener al unei asocieri ori organizaţii fără personalitate juridică este considerat persoană impozabilă separată pentru acele activităţi economice care nu sunt desfăşurate în numele asocierii sau organizaţiei respective

Asocierile în participaţiune nu dau naştere unei persoane impozabile separate. Asocierile de tip joint venture consortium sau alte forme de asociere în scopuri comerciale care nu au personalitate juridică şi sunt constituite în temeiul legii indiferent dacă sunt tratate sau nu drept asocieri în participaţiune nu dau naştere unei persoane impozabile separate

Ce urmăreşte controlul concentrărilor economice în cazul asocierii în participaţiune?

O comunicare jurisdicţională a Comisiei privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi (2008/C 95/01) propune repere orientative privind problemele de competenţă in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului („Regulamentul privind concentrările economice”) Această orientare formală permite societăţilor să stabilească mai repede, dacă şi în ce măsură operaţiunile lor pot fi vizate de controlul comunitar al concentrărilor economice.

Asociaţiile în participaţie – conceptul de funcţionalitate deplină. Înfiinţarea unei asociaţii în participaţiune care îşi va desfăşura activitatea în mod durabil şi care va îndeplini toate funcţiile unei entităţi autonome din punct de vedere economic (aşa-numitele asociaţii în participaţiune deplin funcţionale) constituie o concentrare in temeiul regulamentului privind concentrările economice. În consecinţă, criteriul deplinei funcţionalităţi stabileşte aplicarea regulamentului privind concentrările economice pentru constituirea asociaţiilor în participaţiune de către părţi, indiferent dacă o asemenea asociaţie în participaţiune este creată ca operaţiune complet nouă sau dacă părţile transferă asociaţiei în participaţiune active pe care le-au deţinut în prealabil in mod individual. În aceste condiţii, asociaţia în participaţiune trebuie să îndeplinească criteriul deplinei funcţionalităţi pentru a reprezenta o concentrare.

Faptul că o asociaţie în participaţiune poate fi o întreprindere pe deplin funcţională şi, prin urmare, cu autonomie economică din punct de vedere operaţional nu înseamnă că beneficiază de autonomie în ceea ce priveşte adoptarea deciziilor sale strategice. Altfel, o întreprindere controlată în comun nu poate fi considerată ca fiind deplin funcţională. Prin urmare, este suficient pentru criteriul deplinei funcţionalităţi dacă asociaţia în participaţiune este autonomă din punct de vedere operaţional.

Resurse suficiente pentru a opera independent pe o piaţă. O asociaţie în participaţiune trebuie să opereze pe o piaţă, îndeplinind funcţiile care sunt îndeplinite în mod normal de către intreprinderi care operează pe aceeaşi piaţă. Pentru a face acest lucru, asociaţia in participaţiune trebuie să aibă o conducere angajată in operaţiunile zilnice şi acces la suficiente resurse, inclusiv de ordin financiar, de  personal şi de active (corporale şi necorporale) pentru a-şi administra activităţile comerciale pe baze durabile in domeniul prevăzut in acordul de infiinţare a asociaţiei in participaţiune. Personalul nu trebuie să fie angajat neapărat de către asociaţia in participaţiune. Dacă este o practică normală în industria in care operează asociaţia in participaţiune, poate fi suficient dacă părţile terţe prevăd angajarea de personal în temeiul unui acord operaţional sau dacă personalul este repartizat de către o agenţie interimară de plasare a forţei de muncă.

Activităţi care cuprind mai multe funcţii decat cele specifice societăţii mamă. O asociaţie în participaţiune nu este deplin funcţională numai dacă preia o anumită funcţie din cadrul activităţilor comerciale ale societăţilor mamă fără acces sau prezenţă proprie pe piaţă. De exemplu, este cazul asociaţiilor în participaţiune limitate la cercetare şi dezvoltare sau la producţie. Astfel de asociaţii în participaţiune sunt auxiliare activităţilor comerciale ale societăţilor mamă. Acesta este şi cazul în care o asociaţie în participaţiune este limitată în mod esenţial la distribuţia sau comercializarea produselor societăţilor mamă şi acţionează în principal ca o agenţie de vânzări. Cu toate acestea, faptul că o asociaţie în participaţiune utilizează reţeaua de distribuţie sau punctele de vânzare ale uneia sau mai multor societăţi mamă nu o exclude în mod normal din categoria „deplin funcţională”, atât timp cât societăţile mamă acţionează numai in calitate de agenţi ai asociaţiei în participaţiune.

Un exemplu frecvent in care apare acest aspect il reprezintă asociaţii în participaţiune implicate în deţinerea de proprietăţi imobiliare, care sunt înfiinţate de obicei în scopuri fiscale sau pentru alte motive financiare. Atat timp cât obiectul asociaţiei ân participaţiune este limitat la achiziţionarea şi/sau deţinerea anumitor proprietăţi imobiliare pentru societăţile mamă şi se bazează pe resurse financiare furnizate de către societăţile mamă, aceasta nu va fi considerată in mod normal ca fiind deplin funcţională deoarece îi lipseşte o activitate comercială autonomă durabilă şi îi lipsesc in mod normal şi resursele necesare pentru a funcţiona independent. Acestea trebuie deosebite de asociaţiile în participaţiune care administrează in mod activ un portofoliu de proprietăţi imobiliare şi care acţionează in nume propriu pe piaţă, lucru care indică de obicei deplina funcţionalitate.

Funcţionarea durabilă. Asociaţia în participaţiune trebuie să fie destinată funcţionării pe termen lung. Faptul că societăţile mamă asigură asociaţiei îin participaţiune resursele menţionate anterior demonstrează în mod normal acest lucru. În plus, acordurile de înfiinţare a asociaţiilor în participaţiune tratează adesea anumite situaţii neprevăzute, cum ar fi eşecul asociaţiei în participaţiune sau dezacordurile fundamentale între societăţile mamă. Aceasta se poate realiza prin includerea unor dispoziţii privind eventuala dizolvare a asociaţiei în participaţiune sau posibilitatea de retragere a uneia sau mai multor societăţi mamă din asociaţia in participaţiune. O astfel de dispoziţie nu impiedică considerarea asociaţiei in participaţiune ca desfăşurându-şi activitatea în mod durabil. Acelaşi lucru este valabil în mod normal şi pentru cazul în care acordul specifică un anumit termen ca durată a asociaţiei în participaţiune, atunci când termenul respectiv este suficient de lung pentru a determina o modificare pe termen lung în structura intreprinderilor in cauză sau în cazul în care acordul prevede posibilitatea ca asociaţia în participaţiune să-şi continue activitatea şi după expirarea termenului respectiv.

În schimb, asociaţia în participaţiune nu este considerată ca funcţionând durabil în cazul în care a fost înfiinţată pentru un termen scurt de timp. Acesta ar fi, de exemplu, cazul în care o asociaţie în participaţiune este înfiinţată pentru realizarea unui anumit proiect, cum ar fi construcţia unei centrale electrice, fără ca după finalizarea construcţiei să mai fie implicată în activitatea centralei electrice.

Unei asociaţii in participaţiune îi lipsesc de asemenea operaţiunile suficiente pe termen lung, dacă deciziile care prezintă o importanţă esenţială pentru debutul activităţii comerciale a asociaţiei în participaţiune sunt la latitudinea unor părţi terţe. Doar deciziile care depăşesc simplele formalităţi şi a căror finalizare este în general incertă sunt vizate aici. Exemple sunt atribuirea unui contract (de exemplu, în licitaţii publice), a autorizaţiilor (de exemplu, în sectorul telecomunicaţiilor) sau a drepturilor de acces la proprietăţi (de exemplu, drepturi de explorare pentru petrol şi gaz). Pană la luarea deciziei privind asemenea factori, este incert dacă asociaţia în participaţiune va deveni funcţională în cele din urmă – mai notează raportul citat.

Ai nevoie de Codul civil? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here