24 Februarie, 2018

Nu uitaţi: declaraţia pe formularul 112 se depune până pe 25 martie!

Poate că unora din colegii care se ocupă de mai puţin timp de administrarea firmelor le este util să reamintim termenul de 25 ale lunii pentru depunerea „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” – Formularul 112.

Cadru legal. Hotărârea Guvernului nr.1397/2010, publicată în Monitorul oficial nr.897/2010, a aprobat modelul şi conţinutul Declaraţiei. Potrivit art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011, “Hotărârea Guvernului nr.1397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 31 decembrie 2010, rectificată, se abrogă la data intrării în vigoare a ordinului comun prevăzut la art. 29619 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.” Ulterior, Hotărârea de Guvern în cauză nu a mai fost abrogată şi este menţionată, în lista de declaraţii ANAF, în continuare ca temei legal pentru această declaraţie.

În temeiul O.G. nr. 30/2011 (M.Of. nr. 677 din 23 septembrie 2011), dată tot pentru modificarea Codului fiscal, s-a aprobat modelul şi conţinutul formularului “Declaraţie privind opţiunea pentru depunerea lunară a Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”.

Tot în aplicarea art. 29619 alin. (6) din Codul fiscal, a fost emisă Hotărârea Guvernului nr. 118/2011 (M.Of. nr.123/2011) privind aprobarea condiţiilor de acreditare a oficiilor pentru depunerea “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, precum şi privind răspunderea în gestionarea informaţiilor din declaraţie.

Depunerea declaraţiilor. Potrivit art. 29619 alin.(1) din Codul fiscal, “persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 2963 lit. e), la care îşi desfăşoară activitatea sau se află în concediu medical persoanele prevăzute la art. 2963 lit. a) şi b), şi entităţile prevăzute la art. 2963 lit. f) şi g) sunt obligate să depună lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuţiile, Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.” Trimiterile din textul citat se referă la:

- Art. 2963 lit. a) persoanele fizice rezidente, care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum şi orice alte venituri din desfăşurarea unei activităţi dependente, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte;

- Art. 2963 lit. b) persoanele fizice nerezidente care realizează veniturile prevăzute la lit. a), cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte;

- Art. 2963 lit. e): persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente, atât pe perioada în care persoanele prevăzute la lit. a) şi b) desfăşoară activitate, cât şi pe perioada în care acestea beneficiază de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate.

- Art. 2963 lit. f): instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi, după caz, suportă, potrivit prevederilor legale, contribuţii sociale obligatorii, în numele asiguratului.

- Art. 2963 lit. g): orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.

Art.29619 alin.(11) din Codul fiscal prevede că, “prin excepţie de la prevederile alin. (1), plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzuţi la art. 58 alin. (2), în calitate de angajatori sau de persoane asimilate angajatorului, depun trimestrial Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă fiecărei luni a trimestrului, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului.” Depunerea trimestrială a declaraţiei constă în completarea şi depunerea a câte unei declaraţii pentru fiecare lună din trimestru. Persoanele la care se face referire prin trimiterea la art. 58 alin. (2) sunt:

- asociaţii, fundaţii sau alte entităţi fără scop patrimonial, persoane juridice, cu excepţia instituţiilor publice, care în anul anterior au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;

- persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat venituri totale de până la 100.000 euro şi au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;

- persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care, în anul anterior, au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;

- persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale, precum şi persoanele fizice care exercită profesii libere şi asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, care au, potrivit legii, personal angajat pe bază de contract individual de muncă.

Persoanele şi entităţile prevăzute la alin. (11), cu excepţia persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi persoanelor fizice care exercită profesii libere, precum şi a asocierilor fără personalitate juridică constituite între persoane fizice care, potrivit legii, folosesc personal angajat, care se înfiinţează în cursul anului, aplică regimul trimestrial de declarare începând cu anul înfiinţării dacă, odată cu declaraţia de înregistrare fiscală, declară că în cursul anului estimează un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv şi, după caz, urmează să realizeze un venit total de până la 100.000 euro.

Anexe la H.G. nr. 1397/2010:

- “Anexa angajator” şi “Anexa asigurat”;

- temeiul legal pentru creanţele fiscale nominalizate în Declaraţie;

- anexa explicativă cu trimiteri la Nomenclatorul “Subvenţii/scutiri/reduceri” ;

- anexa explicativă cu trimiteri la Nomenclatorul “Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului” ;

- anexa explicativă cu trimiteri la Nomenclatorul “Tip asigurat” ;

- anexa explicativă cu trimiteri la Nomenclatorul “Indicativ condiţii speciale”;

- Condiţiile ce trebuie respectate de către fişierul XML pentru depunerea electronică a declaraţiilor.

Declaraţia se completează şi se depune de plătitorii de impozite şi contribuţii cărora le revin obligaţiile de plată cuprinse în Nomenclatorul “Creanţe fiscale”.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu