Conform Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), contribuabilii trebuie să depună la Fisc, până la data de 10 iunie, declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal (formularul ANAF (096)).

Solicitarea se poate depune la organele fiscale competente, în raza cărora sunt arondaţi contribuabilii, între data de 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă în conformitate cu prevederile art. 1561 din Codul Fiscal.

Din categoriile de contribuabili fac parte persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

Baza legală:

Codul Fiscal art. 152 alin. (7); Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 53/2012 din 20/01/2012.

Descarcă formularul ANAF (096): http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_096_2012.pdf

Instrucţiuni de completare a formularului ANAF (096):

Formularul (096) „Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în condiţiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal, în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153” se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care nu au depăşit plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) sau, după caz, plafonul determinat conform art. 152 alin. (5) din Codul fiscal în cursul anului calendaristic precedent şi nici plafonul de scutire pentru anul în curs, calculat proporţional cu perioada scursă de la începutul anului, şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute:

– un exemplar, semnat şi ştampilat conform legii, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură, sau la poştă, prin scrisoare recomandată;.

– un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

Completarea formularului se face astfel:

Secţiunea I „Date de identificare a persoanei impozabile”

Caseta „Denumire/Nume, prenume” se completează cu denumirea persoanei juridice, a asociaţiei sau a entităţii fără personalitate juridică ori cu numele şi prenumele persoanei fizice, după caz.

Caseta „Cod de identificare fiscală” se completează cu codul de înregistrate în scopuri de TVA înscris în certificatul de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile care are obligaţia de a depune decontul de taxă pe valoarea adăugată.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Caseta „Domiciliul fiscal din România” se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al persoanei impozabile.

Secţiunea II „Reprezentare prin împuternicit” se completează de către împuternicitul desemnat potrivit art. 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se înscriu numărul şi data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în formă autentică şi în condiţiile prevăzute de lege, la organul fiscal.

Caseta „Nume, prenume/Denumire” se completează cu datele privind numele şi prenumele sau denumirea împuternicitului.

Caseta „Cod de identificare fiscală” se completează cu codul de identificare fiscală atribuit împuternicitului.

Secţiunea III se completează cu cifra de afaceri din anul precedent, obţinută sau, după caz, recalculată de către contribuabil, potrivit prevederilor art. 152 alin. (2) sau (5), după caz, din Codul fiscal.

Cifra de afaceri se calculează în lei, pe baza informaţiilor din jurnalele pentru vânzări aferente operaţiunilor efectuate în cursul anului calendaristic precedent celui în care se depune declaraţia de menţiuni.

Secţiunea IV se completează cu cifra de afaceri obţinută în anul în curs, calculată proporţional cu perioada scursă de la începutul anului, fracţiunea de lună considerându-se o lună calendaristică.

Articolul a fost realizat pe baza calendarului fiscal din  Indaco LEGE4.6

Sursă formulare: ANAF

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here