Din 27 mai avem modificări şi completări la O.U.G. nr. 10/2017, introduse prin legea de aprobare nr. 112/2017, publicată în Monitorul oficial nr. 388/2017.

O restricţie

Legea de aprobare adaugă la reglementarea de bază dispoziţia potrivit căreia întreprinderile beneficiare sunt întreprinderile înfiinţate după data de 30 ianuarie 2017 de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acţionar sau de asociat într-o altă întreprindere mică sau mijlocie care desfăşoară sau care a desfăşurat aceeaşi activitate autorizată pentru care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere.

Rambursarea cheltuielilor

Tot ca noutate, în procesul de implementare a Programului Start-up Nation – Romania, indiferent de sursa de finanţare, se utilizează atât mecanismul rambursării cheltuielilor efectuate, cât şi mecanismul decontării cererilor de plată, aşa cum sunt reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 40/2015, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016.

Un loc de muncă pe cel puţin 2 ani

În afara obligaţiilor stabilite prin actele normative în vigoare, aplicabile oricărui operator economic, întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis în condiţiile Programului «Start-up Nation – Romania» are şi obligaţia să facă dovada, cel târziu la momentul depunerii ultimei cereri de plată sau de rambursare – şi nu “la momentul depunerii cererii de decont”, a angajării prin proiect, cu contract de muncă pe durată nedeterminată şi cu normă întreagă, a cel puţin un loc de muncă – în loc de 2 locuri de muncă, în forma anterioară – pentru care beneficiază de finanţare, precum şi obligaţia menţinerii acestuia pentru cel puţin 2 ani după finalizarea implementării proiectului. Forma anterioară prevedea obligaţia de menţinere a locurilor de muncă “cel puţin 3 ani, începând cu anul următor plății ajutorului de minimis.”

Paşi pentru obţinerea ajutorului de minimis

Legea de aprobare a introdus şi precizări privind etapele de parcurs la înregistrarea pentru obţinerea ajutorului de minimis:

 • a) solicitantul trebuie să se înregistreze şi să completeze on-line planul de afaceri;
 • b) planul de afaceri se transmite şi se înregistrează on-line o singură dată în cadrul unei sesiuni de înscriere, aplicaţia on-line nepermiţând înscrierea de două ori a aceluiaşi solicitant în aceeaşi sesiune de înscriere;
 • c) aplicaţia on-line generează automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării planului de afaceri şi punctajul obţinut.

Evaluarea planului de afaceri

Şi aici legiuitorul a simţit nevoia să precizeze etapele de urmat:

 • a) pe baza criteriilor prevăzute în anexa la ordonanţa de urgenţă, aplicaţia on-line generează automat punctajul în urma transmiterii planului de afaceri;
 • b) verificarea administrativă şi de eligibilitate, precum şi verificarea veridicităţii şi coerenţei informaţiilor înscrise în planul de afaceri se efectuează în ordinea punctajului generat de aplicaţia on-line, în conformitate cu prevederile schemei de ajutor de minimis;
 • c) solicitanţii pot beneficia de finanţare nerambursabilă obţinută în cadrul Programului «Start-up Nation – Romania» o singură dată.

Contractarea şi plata

Contractarea şi finanţarea se realizează în conformitate cu prevederile schemei de ajutor de minimis.

Plata se face anual în limita creditelor bugetare evidenţiate în bugetul aprobat pentru anul respectiv al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț şi Antreprenoriat. Pentru contractele semnate într-un an în baza creditelor de angajament, plata se poate face în limita creditelor bugetare evidenţiate în bugetul aprobat pentru anul respectiv şi a creditelor bugetare aprobate pentru anii următori până la ultimul contract semnat.

             Schema de ajutor de minimis

Măsurile de natura ajutorului de minimis se implementează prin intermediul unei scheme de ajutor de minimis, care se aprobă prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat – şi nu prin hotărâre de Guvern – şi se derulează cu respectarea criteriilor stabilite de normele europene şi de legislaţia naţională în domeniu.

Schema de ajutor de minimis prezintă şi activităţile şi cheltuielile eligibile

Condiţii pentru recuperarea ajutorului de minimis

Recuperarea ajutorului de minimis şi dobânda aferentă se va efectua potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

Ajutorul de minimis acordat se recuperează total în cazul în care se constată că beneficiarii:

 • nu au respectat obligaţia păstrării locurilor de muncă şi a investiţiei pe perioada prevăzută în schema de ajutor de minimis ;
 • au făcut declaraţii incomplete sau neconforme cu realitatea pentru a obţine ajutorul de minimis sau au schimbat destinaţia acestuia ;
 • nu au respectat obligaţiile prevăzute în contractul de finanţare.

Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin legislaţia specifică naţională şi europeană în vigoare. 

Criteriile de evaluare

Prin legea de aprobare, în ordonanţa de urgenţă se introduce o anexă cu criterii privind evaluarea on-line a planului de afaceri.

Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 de puncte.

Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte.

La punctaje egale va prevala:

 • numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;
 • numărul de locuri de muncă ocupate de persoane din categoria persoane defavorizate/absolvenţi după anul 2012/şomeri;
 • achiziţia de echipamente tehnologice;
 • activitatea pe care accesează programul;
 • data şi ora înscrierii în program.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here