În materialul de faţă vă prezentăm procedura şi condiţiile de restituire a accizei și a taxei pe valoarea adăugată aferente produselor comercializate prin magazinele duty-free. Aceeste reglementări au fost introduse prin Ordinul MFP nr. 231/2013 publicat în Monitorul Oficial nr. 104 din 21 februarie 2013

* Restituirea accizei

Pentru mărfurile comunitare comercializate prin magazinele duty-free, accizele plătite pot fi restituite la cererea operatorului economic.

În acest sens, operatorul economic va depune trimestrial, până pe data de 25 inclusiv a lunii imediat următoare expirării trimestrului, o cerere la autoritatea fiscală competentă potrivit art. 32 sau 36 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, însoțită de următoarele documente:

– copia documentului care atestă plata accizelor la bugetul de stat, pentru produsele accizabile eliberate pentru consum de operatorul economic care solicită restituirea;

– copia documentului privind punerea în liberă circulație în România a produselor accizabile pentru produsele importate de către operatorul economic care solicită restituirea;

– copia documentului care atestă că produsele respective au fost achiziționate de la un operator economic din România;

– o situație privind cantitățile de produse accizabile efectiv vândute prin magazinele duty-free pe perioada pentru care se solicită restituirea, sub forma unui centralizator, în formă scrisă și în format electronic, care să conțină următoarele informații: numărul bonului fiscal și data emiterii, tipul bunului vândut, unitatea de măsură, cantitatea, identitatea cumpărătorului (numele și prenumele, documentul de identitate, seria/numărul, autoritatea emitentă a actului de identitate).

De asemenea, centralizatorul va cuprinde toate elementele privind calculul accizei plătite la bugetul de stat pentru produsele accizabile pentru care se solicită restituirea și va fi vizat de administratorul operatorului economic autorizat să comercializeze mărfuri în regim duty-free;

– copia declarației vamale de export.

Accizele aferente mărfurilor comercializate până la data intrării în vigoare a prevederilor acestui ordin vor fi incluse în prima cerere de restituire.

Autoritatea fiscală competentă va transmite cererea și documentația depuse de către operatorul economic autorității vamale teritoriale în a cărei rază de supraveghere se află amplasat magazinul duty-free, care în urma analizei va decide asupra dreptului de restituire a accizelor prin emiterea unei decizii de admitere în totalitate sau în parte ori de respingere a cererii de restituire. În cazul admiterii cererii, autoritatea vamală stabilește cuantumul accizei de restituit.

Autoritatea vamală teritorială va transmite decizia autorității fiscale competente. În cazul în care decizia este de admitere, în totalitate sau în parte, a dreptului de restituire a accizelor, autoritatea fiscală competentă procedează la restituirea accizelor.

* Restituirea taxei pe valoarea adăugată

Pentru mărfurile comunitare comercializate prin magazinele duty-free, conform prevederilor art. 1 alin. (3) și (4) din OUG nr. 104/2002, taxa pe valoarea adăugată aferentă achizițiilor se deduce potrivit prevederilor art. 145—1471 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Rambursarea taxei pe valoarea adăugată care rezultă din decontul de taxă pe valoarea adăugată prevăzut la art. 1562 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, se realizează în conformitate cu prevederile art. 1473 din același act normativ, precum și ale normelor procedurale în vigoare referitoare la rambursarea taxei pe valoarea adăugată.

Justificarea scutirii taxei pe valoarea adăugată pentru mărfurile comercializate prin magazinele duty-free se realizează cu declarația vamală de export.

Sursa: Monitorul Oficial

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here