Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor si garanţiile asociate acestora (republicată) a fost modificată prin OG nr. 9/2016 publicată în Monitorul Oficial nr. 66/29.01.2016, iar modificările respective au intrat în vigoare începând cu data de 28 februarie 2016.

Iată de ce, în articolul de față ne-am propus să prezentăm care sunt noutățile în materia vânzării produselor și garanțiilor asociate acestora.

Ce presupune conformitatea produselor cu specificaţiile cuprinse în contractul de vânzare-cumpărare?

Legea arată că vânzătorul este obligat să livreze consumatorului produse care sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare.

Potrivit art. 5 alin. 2 din Legea nr. 449/2003, se consideră că produsele sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare dacă:

 • corespund descrierii făcute de vânzător şi au aceleaşi calităţi ca şi produsele pe care vânzătorul Ie-a prezentat consumatorului ca mostră sau model;
 • corespund oricărui scop specific solicitat de către consumator, scop făcut cunoscut vânzătorului şi acceptat de acesta la încheierea contractului de vânzare-cumpărare;
 • corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de acelaşi tip;
 • fiind de acelaşi tip, prezintă parametri de calitate şi performanţe normale, la care consumatorul se poate aştepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului şi declaraţiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, făcute de vânzător, de producător sau de reprezentantul acestuia, în special prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului.

Reținam faptul că NU se consideră a fi lipsă de conformitate dacă în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare consumatorul a cunoscut sau nu putea, în mod rezonabil, să nu cunoască această lipsă de conformitate ori dacă lipsa de conformitate îşi are originea în materialele furnizate de consumator.

Vânzătorul nu este răspunzător de declaraţiile publice prevăzute la art. 5 alin. 2 lit. d din Legea nr. 449/2003, în oricare dintre următoarele situaţii, dacă probează că:

 • nu a cunoscut şi nu ar fi putut, în mod rezonabil, să cunoască declaraţiile în cauză;
 • declaraţia fusese corectată la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare;
 • decizia de a cumpăra produsul nu putea fi influenţată de declaraţiile publice în cauză.

Orice lipsă a conformităţii rezultată dintr-o instalare incorectă a produselor va fi considerată echivalentă cu o lipsă a conformităţii produselor, dacă instalarea face parte din contractul de vânzare a produselor şi produsele au fost instalate de vânzător sau pe răspunderea sa (art. 8 alin. 1 din Legea nr. 449/2003)1.

Ce presupune garanţia legală de conformitate?

Vânzătorul este răspunzător faţă de consumator pentru orice lipsă a conformităţii existentă la momentul când au fost livrate produsele.

Potrivit art. 10 din Legea nr. 449/2003, în cazul lipsei conformităţii, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului să i se aducă produsul la conformitate, fără plată, prin reparare sau înlocuire, conform art. 11, sau să beneficieze de reducerea corespunzătoare a preţului ori de rezoluţiunea contractului privind acest produs, în condiţiile art. 13 şi 14.

Ce presupune repararea produsului sau înlocuirea produsului de catre vânzător?

Răspunsul la întrebarea respectivă îl regăsim în prevederile art. 11 din Legea nr. 449/2003.

Astfel, potrivit art. 11 alin. 1 din Legea nr. 449/2003, în cazul lipsei conformităţii, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului în primul rând repararea produsului sau are dreptul de a solicita înlocuirea produsului, în fiecare caz fără plată2, cu excepţia situaţiei în care măsura este imposibilă3 sau disproporţionată4.

Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade de timp, stabilită de comun acord, în scris, între vânzător şi consumator, luându-se în considerare natura produselor şi scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada de timp stabilită nu poate depăşi 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul, după caz, a adus la cunoştinţa vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau a predat produsul vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare (art. 11 alin. 4 din Legea nr. 449/2003).

În cazul reparării produsului, în acesta vor fi montate numai piese noi.

Reținem și faptul că vânzătorul are aceleaşi obligaţii pentru produsul înlocuit ca şi pentru produsul vândut iniţial.

Cand se poate solicita sau nu reducerea preţului sau rezoluţiunea contractului de către consumator?

Potrivit art. 13 din Legea nr. 449/2003, consumatorul poate solicita o reducere corespunzătoare a preţului sau rezoluţiunea contractului în oricare dintre următoarele cazuri:

 • dacă nu beneficiază nici de repararea, nici de înlocuirea produsului;
 • dacă vânzătorul nu a luat măsura reparatorie într-o perioadă de timp rezonabilă;
 • dacă vânzătorul nu a luat măsura reparatorie, conform art. 11 alin. 4 din Legea nr. 449/2003, fără inconveniente semnificative pentru consumator.

Consumatorul NU este îndreptăţit să solicite rezoluţiunea contractului, dacă lipsa conformităţii este minoră (art. 14 din Legea nr. 449/2003).

Are la îndemână vreo acţiune vânzătorul ce răspunde pentru lipsa de conformitate faţă de consumator ?

Da; dacă vânzătorul este răspunzător faţă de consumator pentru lipsa de conformitate rezultată dintr-o acţiune sau dintr-o omisiune a producătorului ori a unui operator economic din acelaşi lanţ contractual, vânzătorul are dreptul de a se îndrepta împotriva celui responsabil de lipsa de conformitate, în condiţiile legii (cu acţiunea în regres).

Care sunt termenele în materie de care trebuie să țină cont consumatorii?

Potrivit art. 16 din Legea nr. 449/2003, răspunderea vânzătorului privind garanţia legală de conformitate, potrivit prevederilor Legii nr. 449/2003, este angajată dacă lipsa de conformitate apare într-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea produsului.

După expirarea termenului prevăzut la art. 16 din Legea nr. 449/2003, consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea produselor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare, în condiţiile legii.

Pentru produsele a căror durată medie de utilizare este mai mică de 2 ani, termenul prevăzut la art. 16 din Legea nr. 449/2003 se reduce la această durată.

Consumatorul trebuie să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate în termen de două luni de la data la care a constatat-o.

Până la proba contrară, lipsa de conformitate apărută în termen de 6 luni de la livrarea produsului se prezumă că a existat la momentul livrării acestuia, cu excepţia cazurilor în care prezumţia este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.

Ce trebuie să cunoaștem referitor la garanţii si certificatul de garanţie?

Garanţia comercială este obligatorie din punct de vedere juridic pentru ofertant, în condiţiile specificate în declaraţiile referitoare la garanţie şi în publicitatea aferentă.

Detalii privind certificatul de garanţie le putem regăsi în art. 20 din Legea nr. 449/2003.

Astfel, certificatul de garanţie, emis în baza garanţiei comerciale, trebuie să cuprindă menţiuni cu privire la drepturile conferite prin lege consumatorului şi să ateste în mod clar că aceste drepturi nu sunt afectate prin garanţia oferită.

De asemenea, certificatul de garanţie, emis pe baza garanţiei comerciale, trebuie să precizeze elementele de identificare a produsului, termenul de garanţie, durata medie de utilizare, modalităţile de asigurare a garanţiei – întreţinere, reparare, înlocuire şi termenul de realizare a acestora, inclusiv denumirea şi adresa vânzătorului şi ale unităţii specializate de service.

În fine, reținem și că certificatul de garanţie trebuie redactat în termeni simpli şi uşor de înţeles.

Potrivit 21 alin. 1 din Legea nr. 449/2003, la cererea consumatorului certificatul de garanţie va fi oferit în scris sau pe orice alt suport durabil, disponibil şi accesibil acestuia.În cazul în care certificatul de garanţie nu respectă prevederile 21 alin. 1 din Legea nr. 449/2003 şi ale art. 20 din aceeasi lege, valabilitatea acesteia nu este afectată, consumatorul având dreptul de a solicita vânzătorului îndeplinirea condiţiilor incluse în declaraţiile referitoare la garanţie.

Produsele de folosinţă îndelungată trebuie să fie însoţite de certificatul de garanţie emis pe baza garanţiei comerciale şi, dacă reglementările în vigoare prevăd, de declaraţia de conformitate, precum şi de cartea tehnică ori de instrucţiunile de folosire, instalare, exploatare, întreţinere, eliberate de producător.

În cazul în care nu se oferă garanţie comercială, consumatorului i se vor aduce la cunoştinţă de către vânzător, printr-un document scris, drepturile conferite in materie referitoare de termene.

De reținut și că, clauzele contractuale sau înţelegerile încheiate între vânzător şi consumator înainte ca lipsa de conformitate să fie cunoscută de consumator şi comunicată vânzătorului, care limitează sau înlătură, direct ori indirect, drepturile consumatorului prevăzute de Legea nr. 449/2003, sunt nule de drept.

În cazul produselor folosite, consumatorul şi vânzătorul pot conveni reducerea termenului prevăzut la art. 16 din Legea nr. 449/2003, dar nu la mai puţin de un an de la data livrării produsului.

Timpul de nefuncţionare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanţie prelungeşte termenul de garanţie legală de conformitate şi cel al garanţiei comerciale şi curge, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoştinţa vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală şi, respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator.

Subliniem că produsele de folosinţă îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanţie vor beneficia de un nou termen de garanţie care curge de la data preschimbării produsului.

Produsele de folosinţă îndelungată defectate în termenul de garanţie legală de conformitate, atunci când nu pot fi reparate sau când durata cumulată de nefuncţionare din cauza deficienţelor apărute în termenul de garanţie legală de conformitate depăşeşte 10% din durata acestui termen, la cererea consumatorului, vor fi înlocuite de vânzător sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea produsului respectiv.

Termenul de garanţie curge de la data intrării bunului respectiv în posesia consumatorului, inclusiv pentru bunurile noi de folosinţă îndelungată, obţinute prin tragere la sorţi la tombole, câştigate la concursuri şi similare sau acordate cu reducere de preţ ori gratuit de către operatorii economici.

________________________________

1 Prevederile art. 8 alin. 1 din Legea nr. 449/2003 se aplică şi în cazul în care produsul destinat a fi instalat de consumator este instalat de acesta şi instalarea incorectă este datorată unei deficienţe în instrucţiunile de instalare.

2 Noţiunea fără plată, se referă la toate costurile necesare aducerii produselor la conformitate, inclusiv costurile poştale, de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate şi ambalare.

3 O măsură reparatorie va fi considerată ca imposibilă dacă vânzătorul nu poate asigura produse identice pentru înlocuire sau piese de schimb pentru reparare, inclusiv ca urmare a lipsei utilajelor sau a tehnologiei aferente (art. 11 alin. 3 din Legea nr. 449/2003).

4 O măsură reparatorie va fi considerată ca disproporţionată, dacă ea impune vânzătorului costuri care sunt nerezonabile în comparaţie cu cealaltă măsură reparatorie, luându-se în considerare:

a) valoarea pe care ar fi avut-o produsele dacă nu ar fi existat lipsa de conformitate;

b) importanţa lipsei de conformitate;

c) dacă cealaltă măsură reparatorie ar putea fi realizată fără un inconvenient semnificativ pentru consumator (art. 11 alin. 2 din Legea nr. 449/2003).

Ai nevoie de Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor si garanţiile asociate acestora? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

 1. Buna ziua , in cazul in care cumpar un produs secondhand de la o terta persoana ( telefon, laptop , televizor etc ) produsul fiind insotit de acte originale factura si certificat de garantie valabil . Unele magazine spun ca daca produsul ajunge in service si decizia finala este stornarea , rambursarea sumei nu se poate face decat propietarului de pe factura si nu noului cumparator care poate face dovada cumpararii, depunerii in service prin posesia actelor originale . Cum credeti ca este corect si care este procedura legala de a recupera banii de la client/ magazinul vanzator ?

 2. Buna ziua.
  In cazul in care un produs a fost trimis in service de 3 ori cu acelasi defect in decursul a 30 de zile (sa inlocuit aceeasi componennta de 3 ori) se poate cere de catre consumator inlocuirea produsului ?

 3. Buna ziua, am castigat mai multe produse electronice la concursuri prin tragere la sorti. Cand am primit produsele am observat ca toate sunt cu garantie in alb (nu au stampila, nu scrie cand am intrat in posesia produsului). Daca se strica unde as putea sa ma duc sa repar aceste produse si cat este valabila acea garantie in alb?

 4. Buna
  Daca eu vand niste produse din afara clientilor mei din Romania, pt care primesc un certificat de conformitate, am obligatia de a da acest certificat al producatorului clientilor mei persoane juridice din Romania?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here