Ordinul nr. 150/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în sectorul vitivinicol este în vigoare de la 16 iunie 2022. Acesta modifică anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.516/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de asigurare a recoltei de struguri pentru vin, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023.

Se introduc noi articole care prevăd că, în cursul exerciţiilor financiare 2022 şi 2023, valoarea sprijinului financiar reprezintă maximum 80% din costul primelor de asigurare plătite de către producători pentru a se asigura împotriva:

a) pierderilor cauzate de alte fenomene climatice;

b) pierderilor cauzate de animale, boli ale plantelor sau de infestări cu dăunători;

c) pierderilor cauzate de pandemii umane.

Cota procentuală de 80%  se completează în mod corespunzător în cadrul cererii de plată al cărei model este prevăzut în anexa la prezentele norme metodologice.

Pentru exerciţiul financiar 2023, dispoziţiile prevăzute se aplică cererilor de plată aprobate până la data de 31 decembrie 2022 inclusiv.

Pentru exerciţiile financiare 2022 şi 2023, cererea de plată se depune până la data de 15 iulie 2022 inclusiv, la A.P.I.A., însoţită de următoarele documente:

a) copia actului de identitate (buletin/carte de identitate), pentru persoane fizice, certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi certificat de înregistrare fiscală, pentru persoane juridice;

b) copia poliţei de asigurare;

c) document de identitate bancară.

 Dovada plăţii poliţei de asigurare  se transmite la A.P.I.A. odată cu cererea de plată sau cel târziu până la 1 septembrie 2022 inclusiv.

Şi anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.531/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023 se modifică.

Noutăţile privesc contribuţia Uniunii Europene, care este de maximum 70% din costurile eligibile, iar contribuţia beneficiarilor este de minimum 30% şi se aplică programelor de investiţii aprobate în cursul exerciţiului financiar 2022, potrivit prevederilor art. 10 din Regulamentul delegat (UE) 2020/592 privind măsuri excepţionale temporare de derogare de la anumite dispoziţii ale Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013.

Pentru întreprinderi cu mai puţin de 750 de angajaţi sau cu o cifră de afaceri anuală mai mică de 200 milioane de euro şi care nu se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii sau a microîntreprinderilor, intensitatea maximă a ajutorului se reduce la jumătate pentru programele de investiţii aprobate potrivit prevederilor de mai sus.

Sprijinul financiar pentru programul de investiţii aprobat se acordă:
   a) la finalizarea programului de investiţii, cu respectarea pct. 6 subpct. 6.4;
   b)  în tranşe, cu condiţia ca fiecare tranşă să reprezinte costuri de cel puţin 30% din valoarea totală a programului, să reprezinte acţiuni finalizate, iar imobilizările necorporale stabilite în conformitate cu prevederile pct. 6 subpct. 6.3 să fie proporţionale cu costurile tranşei solicitate;
   c) în avans, în cuantum de maximum 80% din contribuţia din partea Uniunii Europene, conform pct. 6 subpct. 6.5.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here